Statut

PRZEDSZKOLA EDUKACYJNEGO

IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO

 PARAFII EWANGELICKO – REFORMOWANEJ 

W ZELOWIE

Tekst jednolity

1 września 2016 r.

 

Podstawa Prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty  ( Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z póz. zmianami)
 2. Ustawa o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 56, poz. 458).
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela ( tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r nr 97, poz 674 z późniejszymi zmianami, Dz. U. nr 1 poz. 1 z  dnia 07 stycznia 2009r o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela) w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych.
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół  i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. nr 50 poz. 400 )
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 06 stycznia 2009 r w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia ( Dz. U. nr 4 poz. 18 z 15.01.2009)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenie ogólnego w poszczególnych typach szkół (DZ. U. 2016-06-23 poz.895)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2004 r nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami).
 8. Konwencji o Prawach Dziecka  z 20 listopada 1989 ( Dz. U. z 1991 r nr 120, poz 526)
 9. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeksu Pracy ( Dz. U. z 1998 r nr 21, poz 942 z późniejszymi zmianami).
 10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 11. Ustawa z dnia 13 maja 1994r. o stosunku Państwa do Koscioła Ewangelicko – Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1994 r. Nr 73, poz. 324, z 1997 r. Nr 90, poz. 557, z 1998 Nr 57,poz. 375, Nr 106, poz. 668, z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2010 r. Nr 106, poz. 673, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, z 2014 r. poz.498.
 12. S t a t u t Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

 

Art. 1

Przedszkole, którego działalność reguluje niniejszy statut, jest prowadzone przez Parafię Kościoła Ewangelicko – Reformowanego w Zelowie, zwaną dalej Parafią.

Siedzibą przedszkola jest Dom Zborowy Parafii w Zelowie, przy ul. Sienkiewicza 14.

Pełna nazwa przedszkola brzmi:

Przedszkole Edukacyjne im. Jana Amosa Komeńskiego
Parafii Ewangelicko-Reformowanej
97 – 425 Zelów
ul. Sienkiewicza 14

Organem prowadzącym Przedszkole jest Parafia Ewangelicko – Reformowana w Zelowie.

Nadzór nad działalnością Przedszkola z ramienia Parafii sprawuje Kolegium Kościelne.

Przedszkole może – zgodnie z obowiązującymi przepisami – otrzymać imię patrona ( osoby lub instytucji ). Decyzję w tej sprawie podejmie Zgromadzenie Ogólne Parafii.

We wszystkich drukach, na wszelkich pieczęciach i korespondencji urzędowej przedszkole używa swej nazwy w pełnym brzmieniu, ustalonym w art.1 punkt 3.

Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi Delegatura Piotrków Trybunalski.

Dyrektor ds. Nadzoru pedagogicznego sprawuje nadzór pedagogiczny w Przedszkolu zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego w danym roku szkolnym.

 

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy  z 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz.U  z 2004 nr 256 poz. 2572 z póz. zmianami oraz  Dz. U. z 2009 nr 4, poz. 17 ) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy
 2. Niniejszego Statutu opracowanego i nadanego, przez osoby prowadzące.
  ( art.84 ust.1 ustawy o systemie oświaty),
 3. Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nr 26/94 z dnia 25 lipca 1994 r. wydane przez Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim.

Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne ustalone w odrębnych przepisach.

Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

W zakresie działalności administracyjno – gospodarczej i finansowej na rachunkach i innych dokumentach, na których oprócz nazwy konieczne jest podanie adresu, NIP nazwisk osób prowadzących dopuszcza się używania nazwy umieszczonej na pieczęciach:

Parafia Ewangelicko – Reformowana
97 – 425 Zelów, ul. Sienkiewicza 14
REGON 101495503, NIP 769-15-76-484

 

Rozdział 2

Cele i treści wychowania przedszkolnego

 

Art.2

Nadrzędnym celem Przedszkola jest  dobro dziecka i jego harmonijny, indywidualny rozwój.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

 1. wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowaniu systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzeniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

 

Art.3

Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;
 3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 4.  wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 7. wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
 8. wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
 9. wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
 10. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 11. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 12. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 13. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 14. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 15. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

 

Art. 4

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
 2. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
 3. w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
 4. wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
 5. umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

 

Art. 5

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1. umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;
 2. właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
 3. samodzielnie korzysta z toalety;
 4. samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;
 5. utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

 

Art. 6

Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1. zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem, artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
 2. mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
 3. uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
 4. w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

 

Art. 7

 

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1. przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
 2. grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
 3. stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

 

Art. 8

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1. dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
 2. dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
 3. jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
 4. uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

 

Art. 9

 

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1. wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
 2. orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
 3. zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
 4. wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
 5. próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

 

Art. 10

Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1. wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
 2. odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

 

Art. 11

Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1. śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
 2. dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
 3. tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;
 4. w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej

 

Art. 12

Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1. przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu:
 2. umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
 3. wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

 

Art. 13

Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1. wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;
 2. używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
 3. interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

 

Art. 14

Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1. rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
 2. wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

 

Art. 15

Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1. wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
 2. wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
 3. potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

 

Art. 16

Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1. liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
 2. wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
 3. ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
 4. rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
 5. wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
 6. zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

 

Art. 17

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1. potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
 2. potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
 3. dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
 4. interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
 5. słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
 6. układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
 7. rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

 

Art. 18

Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 1. wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;
 2. zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
 3. wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
 4. nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
 5. wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

Art. 19

Przedszkole realizuje programy autorskie, firmowane przez zespół specjalistów wychowania przedszkolnego, zaaprobowany przez prowadzącego przedszkole:

 • „Dziecięca matematyka – program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych Gruszczyk – Kolczyńska, WSiP Warszawa, 1999r. Nr DKW – 4013 – 5/01
 • Nauka pisania i czytania” B. Rocławski, Glottispol Gdańsk, 1994 r.

Programy te zostały przedstawione właściwym organom nadzoru pedagogicznego.

Zmiany w tych programach wprowadzane są w porozumieniu z ich autorami.

 

Art. 20

Programy, o których mowa w art. 19 punkt 1 przewidują w szczególności:

 1. intensywne rozwijanie możliwości poznawczych i wychowawczych dzieci, zwłaszcza w zakresie inteligencji operacyjnej i odporności na sytuacje trudne, wymagające wysiłku intelektualnego,
 2. kształtowanie umiejętności matematycznych tak, aby nauka matematyki w szkole nie sprawiała dzieciom trudności,
 3. rozwijanie mowy ojczystej i początkowej nauki czytania w zakresie dobrze przygotowującym dzieci do nauki w szkole,
 4. kształtowanie dojrzałości społecznej – umiejętności współżycia z innymi ludźmi,
 5. rozwijanie działalności konstrukcyjnej i plastycznej dzieci wraz z kształtowaniem sprawności ręki i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 6. nauczanie, jeśli pozwolą na to warunki finansowe podstaw języka obcego.

 

Art. 21

Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej to:

 1. zajęcia edukacyjne organizowane z całą grupą,
 2. zajęcia stymulujące organizowane w małych zespołach,
 3. zajęcia  dodatkowe ( za zgodą rodziców)
 4. zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci z deficytami  rozwojowymi,
 5. gry i zabawy dydaktyczne, tematyczne, samorzutne,
 6. spontaniczna działalność dzieci,
 7. twórczość artystyczna,
 8. czynności samoobsługowe i prace porządkowe,
 9. dyżury,
 10. spacery, wycieczki,
 11. przedstawienia teatralne,
 12. imprezy okolicznościowe i uroczystości.

 

Rozdział 3

Zalecane warunki i sposób realizowania celów i treści  wychowania przedszkolnego

 

 1. Przedszkole nosi charakter edukacyjny, wypełniając funkcję opiekuńcze tylko w ograniczonym stopniu.
 2. W związku z tym zajęcia w przedszkolu będą odbywać się pięciu razy w tygodniu w łącznym wymiarze czterdziestu dwóch i pół godziny tygodniowo. Wymiar godzin w poszczególnych dniach określi dyrektor przedszkola – stosownie do założeń programu, o którym mowa w art.9 punkt 1.
 3. Terminy przerw w pracy przedszkola będą się pokrywały z terminami przerw ogłoszonymi przez Ministra Edukacji.
 4. Częstotliwość zajęć oraz ich ogólny wymiar mogą być w przyszłości zwiększone, o ile prowadzący przedszkole uzyska na ten cel odpowiednie środki finansowe.

 

Art.22

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

 1. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
 2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
 3. jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
 4. pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

Art. 23

 1. Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
 2. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 3. Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
 4. rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
 5. nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;
 6. pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 7. W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

 

Art. 24

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

 1. Systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
 2. Informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
 3. Zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
 4. W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

 

Art. 25

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dziecka, troską o  zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
 2. W działalności dydaktyczno – wychowawczej przedszkole wykorzystuje sprawdzone metody pracy z dziećmi oraz  programy wybrane przez prowadzącego przedszkole z zakresu wychowania przedszkolnego i nauczycieli przedszkola.
 3. Wybrany program wychowania przedszkolnego  nauczyciel przedstawia dyrektorowi Przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogiczne i Kolegium Kościelnego, dyrektor dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela  program wychowania przedszkolnego .
 4. Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego  obowiązujące w Przedszkolu.
 5. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania  – podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

Rozdział 4

Zakres i sposób realizowania zadań opiekuńczych Przedszkola

 

Art. 26

 1. W Przedszkolu każda grupa wiekowa powierzona jest jednemu lub dwóm nauczycielom.
 2. W sytuacjach szczególnych, uzasadnionych koniecznością opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela na krótki okres czasu dopuszcza się sprawowania opieki przez inną osobę
  ( np. opiekunka dziecięca, woźna oddziałowa, pracownik administracyjny parafii).
 3. W grupie dzieci 3 ,4  letnich może być zatrudniona opiekunka dziecięca, która współdziała z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.
 4. Podczas pobytu w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
 5. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie Przedszkola oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola ( np. wyjścia i wycieczki).
 6. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel i pomoc wychowawcza lub woźna oddziałowa, w stosunku – jedna osoba dorosła na 15 dzieci.
 7. Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem ds. zarządzania i Dyrektorem ds. nadzoru pedagogicznego.
 8. Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci.
 9. Udział dzieci w wyjazdach poza teren przedszkola lub wycieczkach i zielonych przedszkolach wymaga pisemnej zgody rodziców.
 10. Szczegółowe zasady organizacji spacerów i wycieczek reguluje Regulamin spacerów i wycieczek.

 

Art. 27

 1. Nauczyciel sprawuje nadzór i odpowiada za bezpieczeństwo dzieci podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu od momentu przekazania dziecka przez rodzica (prawnego opiekuna) nauczycielowi do momentu jego wydania przez nauczyciela rodzicowi (prawnemu opiekunowi) zgodnie z Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 2. Nauczyciel jak każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż., oraz troski o bezpieczeństwo dzieci.
 3. Nauczyciel powinien odbyć odpowiednie szkolenie i umieć udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 4. Prowadzone przez nauczyciela ćwiczenia, zabawy ruchowe w przedszkolu i na powietrzu powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo dzieci.
 5. W czasie zajęć, spacerów, wycieczek, uroczystości organizowanych przez przedszkole dzieci nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych.
 6. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli – specjalistów, nauczyciele – specjaliści są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.
 7. Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe są zobowiązani do:
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa dzieci podczas tych zajęć:
 • systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są zajęcia;
 • samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu dyrekcji przedszkola.
 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel w miarę możliwości, prowadzi swój oddział przez cały okres pobytu dzieci w Przedszkolu.
 2. Za zgodą rodziców Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Nauczyciel bezwzględnie przestrzega zakazu podawania dzieciom leków – podawanie leków odbywa się poprzez służby medyczne; podczas nagłej choroby dziecka nauczyciel jest zobowiązany do powiadomienia rodziców i wezwania pogotowia ratunkowego; lekarz przejmuje odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka; nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem do momentu przybycia rodziców lub opiekunów; opiekę nad pozostałymi dziećmi przejmuje dyrektor lub wyznaczona przez niego Wyjątek stanową choroby przewlekłe typu cukrzyca, epilepsja itp. Zachowanie nauczyciela i pracowników przedszkola w tych przypadkach reguluje odpowiednia procedura.
 4. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich w formie pisemnej osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 5. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać bezpośrednio pod opiekę nauczyciela. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
 6. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 7. Odbieranie dziecka z przedszkola – nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej.  Od momentu przekazania dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, ponosi osoba odbierająca.
 8. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę. Nauczyciel jest zobowiązany do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę.
 9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel powinien powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (opiekunów prawnych). W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę.  Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji, o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 10. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców, muszą być poparte stosownymi orzeczeniami sądowymi.

 

Rozdział 5

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

Art. 28

 Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor ds. zarządzania,
 2. Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego,
 3. Rada Pedagogiczna.

 

Art. 29

Zakres kompetencji Dyrektora ds. zarządzania obejmuje:

 1. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem przedszkola w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
 2. Delegowanie osoby, która reprezentuje Przedszkole na zewnątrz oraz sprawuje funkcję nadzoru pedagogicznego,
 3. Planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego oraz dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola,
 4. Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola,
 5. Kierowanie polityką kadrową, decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników Przedszkola,
 6. Przyznawanie nagród pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną,
 7. Organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi przedszkola,
 8. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 9. Organizowanie zewnętrznych form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 10. Przygotowanie projektu Statutu Przedszkola oraz przedstawienie propozycji zmian do zatwierdzenia przez organ prowadzący,
 11. Sporządzanie sprawozdań i raportów wynikających z obowiązujących przepisów (GUS, SIO, US i inne ),
 12. Zawieranie umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług Przedszkola,
 13. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym,
 14. Podejmowanie decyzji o przesunięciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego,
 15. Koordynowanie współdziałania organów Przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem,
 16. Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.
 17. Prowadzenie dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 18. Zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola,
 19. W przypadku wyrażania sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów Przedszkola,
 20. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go nauczyciel przedszkola przez niego wyznaczony.

 

Art. 30

Do zadań Dyrektora ds. nadzoru pedagogicznego należy:

 1. Reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz w sprawach dydaktycznych,
 2. Planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy Przedszkola a w szczególności; sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 3. Analizowanie, diagnozowanie i ocenianie efektu pracy nauczycieli w zakresie wybranych obszarów, oraz określanie stopnia realizacji zadań z planu rocznego,
 4. Korelacja planu rocznego z planami miesięcznymi, oraz stopień realizacji celów procesu dydaktycznego,
 5. Znajomość wychowanków,
 6. Współpraca ze środowiskiem,
 7. Realizacja zaleceń i uwag ustalonych przez organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny,
 8. Wspomaganie nauczycieli w osiągnięciu wysokiej jakości pracy,
 9. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 10. Przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach ich kompetencji,
 11. Wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamiania o tym stosowne organy,
 12. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela  program wychowania przedszkolnego,
 13. Współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi w ramach swych kompetencji,
 14. Przygotowanie arkusza organizacji Przedszkola i ramowego rozkładu dnia oraz przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.
 15. Ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
 16. Opracowanie wspólnie z Radą Pedagogiczną rocznego planu pracy,
 17. Przygotowuje i przedstawia Radzie Pedagogicznej i organowi prowadzącemu nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola,
 18. Powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, którym dziecko 6-letnie mieszka o spełnieniu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego do podjęcia nauki szkolnej,
 19. Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego  ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją,
 20. Rozpatrywanie wniosków, skarg i  zażaleń wg określonej procedury obowiązującej w Przedszkolu,
 21. Ustalanie wspólnie z Radą Pedagogiczną regulaminu Rady Pedagogicznej,
 22. Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych.

 

Art. 31

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu realizujący codzienny proces opiekuńczy, wychowawczy i dydaktyczny.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego.
 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, a także w każdym semestrze, zgodnie z harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest zobowiązany za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad zgodnie z regulaminem Rady.
 7. Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.
 8. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

Art. 32

Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

 1. Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola;
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;
 3. Organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego;
 4. Planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków;
 5. Opracowanie i zatwierdzanie rocznego planu pracy Przedszkola;
 6. Ewentualne wystąpienie do organu prowadzącego o odwołanie Dyrektora ds. nadzoru pedagogicznego;
 7. Opiniowanie wniosku dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i innych wyróżnień;
 8. Opiniowanie dopuszczenia do użytku wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego;
 9. Opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;
 10. Wnioskowanie w sprawie oceny pracy nauczyciela;
 11. Ustalenie regulaminu Rady Pedagogicznej, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola;
 12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, a uchwały podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków w głosowanie jawnym lub tajnym.

 

Art. 33

Dyrektor ds. zarządzania i Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego  współpracują w zakresie:

 1. przygotowania arkusza organizacyjnego Przedszkola;
 2. opracowania ramowego rozkładu dnia;
 3. opracowania tygodniowego rozkładu zajęć;
 4. przygotowanie planu szkoleń zewnętrznych i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 5. opracowania regulaminów o charakterze wewnętrznym.

 

Art. 34

 1. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.
 2. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem Przedszkola, a organami Przedszkola, strony mogą zwracać się w zależności od sprawy, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Współpraca między organami Przedszkola odbywa się na zasadzie partnerstwa i wzajemnego poszanowania.

 

Rozdział 6

Organizacja wychowania przedszkolnego

 

Art. 35

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organy Przedszkola. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia następnego roku. Za dni wolne uzgodnione z Organem Prowadzącym nie przysługuje zwrot pieniędzy. Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.
 2. Przedszkole jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.30
 3. Czas pracy przedszkola wynosi 8,5 godzin dziennie z uwzględnieniem czasu na realizację podstawy programowej ( Art.20 pkt. 3 niniejszego statutu)
 4. Przedszkole zapewnia czas i miejsce na konsumpcję śniadania i podwieczorku, które zapewniają rodzice w zakresie własnym, oraz obiadu dostarczanego przez firmę cateringową. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
 5. Dziecko przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie musi korzystać z ciepłego posiłku.
 6. Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne i nie podlegają zwrotowi.
 7. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2.5 roku
 9. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
 10. Dziecko wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 11. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia.
 12. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku.
 13. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły , w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.
 14. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej, może rozpocząć dziecko, które przed 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej potwierdzoną badaniami przez uprawnioną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 15. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji
  w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
 16. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

 

Art. 36

Procedura przyjęć dzieci do Przedszkola:

 1. Rekrutacja do przedszkola trwa przez cały rok
 2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie i złożenie „Karty zgłoszenia dziecka”.
 3. Rekrutacja nie zakłada kryteriów selekcyjnych w odniesieniu do dziecka – o przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność składania podań.
 4. Wyniki rekrutacji wysyła się do rodziców w formie listu, po zakończeniu rekrutacji nie później niż do końca maja danego roku. Rodzicom dzieci nieprzyjętych przysługuje prawo do odwołania się od decyzji  w terminie 14 dni, od daty otrzymania listu o wyniku rekrutacji do dyrektora Przedszkola. Na każde odwołanie dyrektor udziela pisemnej odpowiedzi w ciągu 14 dni.
 5. W razie zwolnienia miejsca przez dziecko, dyrektor ma prawo przyjąć nowe dziecko  z listy rezerwowej.
 6. W przypadku wolnych miejsc dzieci są przyjmowane w ciągu roku szkolnego.

 

Art. 37

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
 3. Przedszkole jest przewidziane dla 88 dzieci, zgrupowanych w 4 oddziałach ( liczba oddziałów może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego w zależności od potrzeb organizacyjnych i możliwości lokalowych przedszkola).
 4. Działalność wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego.
 5. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola przygotowany przez Dyrektora ds. nadzoru pedagogicznego i  Dyrektora ds. zarządzania do 30 czerwca danego roku który jest zatwierdzony przez organ prowadzący.
 6. W arkuszu organizacyjnym Przedszkola określa się w szczególności:
 7. czas pracy poszczególnych oddziałów,
 8. czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym,
 9. liczbę pracowników łącznie,
 10. ogólną liczbę dzieci wraz z podziałem na oddziały.
 11. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora ds. nadzoru pedagogicznego i Dyrektora ds. zarządzania, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 12. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa ogólny podział czasu na zabawę i zajęcia, godziny posiłków, czas na ochronę zdrowia i higienę.
 13. Na podstawie ramowego rozkładu dni Dyrektor ds. zarządzania i Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 14. W szczególnych przypadkach może ulec zmianie organizacja dnia ( np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
 15. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

 

Art. 38

 1. Dzieci na wniosek rodziców mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych ( gimnastyka ogólnorozwojowa, korekcyjna, zajęcia muzyczne, język angielski, nauka języków nowożytnych, zajęcia taneczne, zajęcia komputerowe itp.).
 2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, zajęć komputerowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 4. z dziećmi 3 – 4 – letnimi około 15 minut,
 5. z dziećmi 5 – 6 – letnimi około 30 minut.
 6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

Art. 39

W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

 1. diagnozowanie środowiska wychowanków;
 2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspakajania;
 3. rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;
 4. organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 5. wspieranie dziecka uzdolnionego;
 6. podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego Przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 7. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców;
 8. wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 9. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 10. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

Art. 40

W Przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia deficytów rozwojowych do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

Zadania o których mowa w art. 38 ust 1 są realizowane we współpracy z:

 1. rodzicami,
 2. nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola,
 3. poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
 4. innymi przedszkolami,
 5. podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 6. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 7. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu może być udzielona na wniosek:
 • rodziców,
 • nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,
 • pedagoga,
 • psychologa,
 • poradni psychologiczno – pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.

Przedszkole w ramach posiadanych środków finansowych może organizować pomoc psychologiczno – pedagogiczna w formie:

 1. zajęć specjalistycznych; korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 2. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 3. zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
 4. objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno- wyrównawczymi, specjalistycznymi wymaga zgody rodziców.
 5. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

 

Art. 41

Przedszkole w ramach posiadanych środków finansowych może organizować zajęcia logopedyczne:

 1. zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci, u których występują zaburzenia mowy zakłócające proces komunikowania się oraz trudności w nauce.
 2. zajęcia prowadzi nauczyciel z przygotowaniem w zakresie logopedii.
 3. nauczyciel logopeda przedstawia sprawozdanie z zajęć, współpracuje z innymi nauczycielami poprzez ukierunkowanie ich pracy korekcyjnej.

 

Art. 42

Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

 1. 4 sale dziennego pobytu dzieci,
 2. 1 salę zabaw dzieci,
 3. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
 4. szatnie dla dzieci i personelu,
 5. łazienki dla dzieci przy salach zajęć,
 6. łazienka personelu,
 7. pokój nauczycielski
 8. gabinet dyrektora,
 9. wyposażony ogród przedszkolny.

 

 • Dzieci mogą mieć możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 • Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.
 • Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań  potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 • Usługi świadczone przez Przedszkole są odpłatne na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicami      ( prawnymi opiekunami) a Przedszkolem reprezentowanym przez Dyrektora ds. zarządzania.
 • Opłata składa się z czesnego i opłaty za wyżywienie. Wysokość czesnego i wyżywienia ustala organ prowadzący.
 • Opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu wnoszą rodzice z góry w terminie nie później niż do 10- go każdego miesiąca.
 • W przypadku nieobecności dziecka opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu nie podlegają zwrotowi.
 • W razie nie dotrzymania terminu płatności po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zapłaty, prowadzący Przedszkole są uprawnieni do dochodzenia wynikających stąd roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

Rozdział 7

Pracownicy przedszkola

 

Art. 43

 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa, co roku Arkusz Organizacyjny Przedszkola.
 3. Dopuszcza się możliwość pracy osób prowadzących Przedszkole oraz wolontariuszy.
 4. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem Przedszkola  w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

Art. 44

Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje Przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:

 1. respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka, wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, niepełnosprawność,
 2. tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,
 3. wychowywać dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy,
 4. organizować współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 5. organizować i prowadzić proces opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczny w oparciu o podstawy programowe i wybrany program z ukierunkowaniem na: rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka,
 6. tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez podejmowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 7. dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych ( własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne) oraz troska o estetykę pomieszczeń.

Ponadto obowiązkiem nauczyciela jest:

 1. prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. prowadzić obserwacje pedagogiczne i je dokumentować,
 3. diagnozować indywidualny rozwój dziecka,
 4. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
 5. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
 6. dążyć do rozwoju własnej osobowości poprzez doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej, aktywne uczestniczenie w pracy rady pedagogicznej i innych formach doskonalenia zawodowego,
 7. przestrzegać tajemnicy służbowej,
 8. dbać o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno – moralną.
 9. wykonywać czynności dodatkowe wynikające z zadań statutowych i związane z przygotowaniem się do zajęć z dziećmi,
 10. efektywne wykorzystanie czasu pracy z przeznaczeniem na:
 • Zabawy i zajęcia wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi,
 • Inne czynności wynikające z zadań statutowych Przedszkola,
 • Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do:

 1. swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze z pośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne,
 2. wdrażania programów autorskich zgodnie z obowiązującym prawem,
 3. uzyskania pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora ds. nadzoru pedagogicznego, nauczycieli, innych instytucji oświatowych i naukowych,
 4. awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Art. 45

Do zadań pomocy nauczycielskiej należy:

 1. wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków Przedszkola, dotyczących higieny osobistej, dokarmiania dzieci, rozbierania i ubierania ich,
 2. uczestnictwo w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela oraz pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu,
 3. pomoc w przygotowaniu akcesoriów do zajęć,
 4. czuwanie wspólnie z nauczycielem nad bezpieczeństwem dzieci,
 5. utrzymanie w czystości szafek indywidualnych dzieci, mebli i zabawek.

 

Art. 46

Do zadań psychologa należy:

 1. prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących dzieci oraz wspieranie mocnych stron dziecka,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli,
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
 4. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dziecka,
 5. wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programu wychowawczego Przedszkola,
 6. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Art. 47

Zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych;

 1. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
 3. Prawa i obowiązki szczegółowe zadania wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu określają zakresy czynności i odpowiedzialności znajdujące się w teczkach akt osobowych.
 4. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola są zatrudniani w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

 

Rozdział 8

Wychowankowie Przedszkola. Prawa i obowiązki

 

Art. 48

Wychowankowie przedszkola mają prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,
 2. Opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 3. Poszanowania godności osobistej,
 4. Swobody wyrażania myśli i przekonań,
 5. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
 6. Pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków  i deficytów rozwojowych,
 7. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie “gotowości szkolnej”,
 8. Przygotowania do samodzielnego życia,
 9. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia; akceptowanie ich potrzeb,
 10. Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej, społeczno – kulturowej i technicznej,
 11. Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
 12. Wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,
 13. Pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego “Ja”,
 14. Zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,
 15. Wprowadzania w kulturę bycia,
 16. Zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

 

Art. 49

 

Obowiązkiem dzieci uczęszczających do Przedszkola jest:

 1. szanowanie odrębności każdego kolegi,
 2. przestrzeganie zasad i form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,
 3. szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,
 4. uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,
 5. przestrzeganie zasad higieny osobistej,
 6. przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
 7. kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych,
 8. przestrzeganie zasady podporządkowania się kolegom pełniących dyżur,
 9. zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,
 10. pomaganie słabszym kolegom,
 11. przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

 

Art. 50

Dyrektorzy, ds. zarządzania i ds. nadzoru pedagogicznego, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Kolegium Kościelnym mogą skreślić dziecko uczęszczające do przedszkola, w przypadku gdy:

 1. rodzice zataili informację o stanie zdrowia dziecka, uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej;
 2. stwierdzono zaburzenia rozwojowe przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, które nie kwalifikują dziecko do życia w grupie rówieśniczej;
 3. stałe, agresywne zachowanie dziecka powoduje zagrożenie zdrowia lub życia pozostałych wychowanków Przedszkola;
 4. rodzice dziecka w przedszkolu, w sposób agresywny łamią normy współżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej;
 5. nastąpił brak współpracy pomiędzy Rodzicami/Opiekunami a personelem pedagogicznym Przedszkola w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo – dydaktycznych;
 6. nieusprawiedliwiona nieobecności dziecka w przedszkolu trwa dłużej niż jeden miesiąc;
 7. rodzice systematycznie opóźniają płacenie czesnego;
 8. Rodzice nie przestrzegają  postanowień niniejszego Statutu.
 • Przed podjęciem decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Organ Prowadzący lub Dyrektor zobowiązany jest zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w celu rozwiązania zaistniałego problemu.
 • Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 • O podjętej decyzji Dyrektor lub Organ Prowadzący powiadamia rodziców na piśmie.
 • Od pisemnej decyzji o skreśleniu z listy wychowanków rodzicom przysługuje odwołanie  w terminie 14 dni do organu prowadzącego Przedszkole.

 

Rozdział 9

Prawa i obowiązki Rodziców

 

Art. 51

Rodzice mają prawo do:

 1. Znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola oraz z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
 2. Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 3. Wyrażania opinii na temat pracy Przedszkola,
 4. Stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo – dydaktyczne,
 5. Udziału w zebraniach ogólnych, spotkaniach grupowych i indywidualnych dla rodziców,
 6. Aktywnego włączania się w życie Przedszkola,
 7. Współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla rodziców  i dzieci.

 

Art. 52

Obowiązkiem Rodziców jest:

 1. Współdziałanie z nauczycielem w procesie wychowania, nauczania i terapii.
 2. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola lub upoważnione na piśmie przez nich osoby, które mają zdolność do czynności prawnych,
 3. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka oraz o chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych,
 4. Udzielenie pełnej informacji o zdrowiu dziecka,
 5. Przestrzeganie ustaleń statutu Przedszkola i rozkładu dnia ( w tym przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola),
 6. Dzieciom 6 – letnim zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia,
 7. Regularny kontakt z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 8. Terminowe wnoszenie opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący,
 9. Troszczenie się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społecznego,
 10. Przyprowadzanie do Przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej,
 11. Respektowanie czasu pracy Przedszkola; w przypadku pozostawienia dzieci po określonej w organizacji pracy Przedszkola godzinie, kosztami sprawowania opieki zostają obciążeni rodzice.
 12. Harmonijnie  współpracować z Przedszkolem i innymi Rodzicami.

 

Art. 53

 1. Spotkania z Rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Przedszkolu raz na dwa miesiące według ustalonego harmonogramu spotkań dla każdej z grup przedszkolnych.
 2. Za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy Przedszkola rodzice mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny od Dyrektora i Rady Pedagogicznej Przedszkola.
 3. Formy współpracy Przedszkola z Rodzicami:
 • zebrania grupowe,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem,
 • imprezy okolicznościowe,
 • kąciki dla rodziców ( tablice ogłoszeń, strona internetowa Przedszkola, poczta elektroniczna),
 • zajęcia otwarte.

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

 

Art. 54

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 5. Źródła finansowania:
 • Czesne (opłaty miesięczne rodziców) – wysokość opłat wnoszonych przez Rodziców/Opiekunów prawnych jest ustalana na każdy rok szkolny przez Organ Prowadzący
 • Darowizny osób prawnych i fizycznych,
 • Dotacje z budżetu Gminy ( zgodnie z obowiązującymi przepisami),
 • Środki własne.
 1. Zmiany do niniejszego Statutu są zatwierdzane przez organ prowadzący.
 2. Jednolity tekst Statutu Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie prowadzonego przez Parafię Ewangelicko – Reformowaną w Zelowie wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 r.
 3. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym statutem regulują przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy.