Jesteś tutaj:

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Edukacyjnego im. J.A. Komeńskiego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola został udostępniony poniżej w pliku do pobrania:

Procedura przyjęć dzieci do przedszkola została udostępniona poniżej w pliku do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNEGO PARAFII EWANGELICKO – REFORMOWANEJ W ZELOWIE

Podstawa prawna: Statut Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
 2. określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu,
 3. ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola,
 4. wydawanie „WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA”,
 5. przyjmowanie „WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA” i uiszczenie kaucji w wysokości jednomiesięcznego czesnego,
 6. powołanie Komisji Rekrutacyjnej,
 7. ustalenie terminów i miejsc posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej,
 8. ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.
 9. Postepowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Do Przedszkola prowadzonego przez Parafię Ewangelicko – Reformowaną w Zelowie przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. Liczba oddziałów określona w „Wykazie miejsc organizacyjnych w przedszkolu”, jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
 5. Do przedszkola przyjmuje się dzieci z terenu Miasta i Gminy Zelów.
 6. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza Gminy Zelów, mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy i nie mogą wpływać na liczbę oddziałów w przedszkolu.
  W przypadku przyjmowania dzieci spoza Gminy, kierować się należy:
 7. miejscem pracy rodziców,
 8. miejscem zamieszkania.
 9. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku:
 10. rekrutacja odbywa się od pierwszego tygodnia ferii zimowych do dnia 30 kwietnia danego roku,
 11. rekrutację ogłasza Dyrektor przedszkola w formie:
 12. pisemnych ogłoszeń, wywieszonych  w miejscach do tego wyznaczonych,
 13. lokalnej prasie,
 14. komunikatu na stronie internetowej przedszkola;
 15. rodzice (Opiekunowie prawni) składają „WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA” oraz wpłacają kaucję w wysokości jednomiesięcznego czesnego do sekretariatu Przedszkola Edukacyjnego w Zelowie,
 16. o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń – adnotacja na Wniosku o dniu i godzinie wpłynięcia Wniosku i wpłacie kaucji – złożona przez upoważnionego pracownika przedszkola oraz:
 17. w przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszona jest mniejsza lub zgodna z liczbą miejsc – decyduje dyrektor,
 18. w przypadku większej liczby zgłoszeń – Komisja Rekrutacyjna;
 19. wyniki w formie listy dzieci przyjętych do Przedszkola podaje się do informacji rodziców po zakończeniu rekrutacji nie później niż do końca maja danego roku,
 20. rodzicom dzieci nieprzyjętych przysługuje prawo do odwołania od decyzji w terminie 14 dni, od daty wywieszenia listy dzieci przyjętych, do Dyrektora Przedszkola; na każde odwołanie dyrektor udziela pisemnej odpowiedzi w ciągu 14 dni,
 21. w przypadku zwolnienia miejsca przez dziecko, dyrektor ma prawo przyjąć nowe dziecko z listy rezerwowej.
 • Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola:
 • dzieci już uczęszczające do Przedszkola Edukacyjnego,
 • dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola,
 • dzieci Pracowników Przedszkola Edukacyjnego.

III. Skład Komisji Rekrutacyjnej

W skład komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

 1. Dyrektor przedszkola – jako przewodniczący.
 2. Przedstawiciel rady pedagogicznej – jako członek.
 3. Przedstawiciel Kolegium Kościelnego – jako członek.

IV. Dokumenty dotyczące rekrutacji:

 1. Dokumenty składane przez rodziców to:
 2. wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola;
 3. inne dokumenty w miarę potrzeb.
 4. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:
 5. imienne wykazy zgłoszonych dzieci,
 6. „WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA”,
 7. inne dokumenty złożone przez rodziców.
 8. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z rekrutacji, do którego załącza:
 9. listy dzieci przyjętych do przedszkola (wg oddziałów z zaznaczeniem rocznika),
 10. listy dzieci nieprzyjętych do przedszkola (w grupach wiekowych).

V. Zadania dyrektora przedszkola

 1. Wykonanie czynności przygotowawczych do rekrutacji dzieci:
 2. wywieszenie ogłoszenia o terminie rekrutacji i zasad rekrutacji,
 3. wydawanie „WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA”,
 4. przyjmowanie „WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA” oraz wpisanie daty i godziny złożenia Karty w Przedszkolu Edukacyjnym,
 5. przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców,
 6. sprawdzanie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
 7. datę i miejsce urodzenia oraz PESEL
 8. miejsce zamieszkania dziecka
 9. adres zameldowania
 10. wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu
 11. numery telefonów do natychmiastowego kontaktu
 12. czytelność zapisów i pieczęci we WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA i  na innych dokumentach.
 13. Sporządzenie wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe, zawierającego następujące informacje:
 14. nazwiska i imiona dzieci, w kolejności zgłoszeń,
 15. adresy zamieszkania dzieci.
 16. Przeprowadzenie rekrutacji.
 17. Wywieszenie list dzieci sporządzonych w porządku alfabetycznym.

VI. Zadania przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

 1. Zorganizowanie posiedzenia i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Prowadzenie prac Komisji w czasie posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:

 1. zapoznanie z wykazem miejsc organizacyjnych w przedszkolu,
 2. zapoznanie z wykazem zgłoszeń dzieci do przedszkola,
 3. zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola,
 4. kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dzieci do przedszkola na podstawie dokumentów,
 5. nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, w tym:
 6. składania podpisów przez członków Komisji,
 7. protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania,
 8. sporządzenia list dzieci, o których mowa w rozdz. V pkt 2.

VII. Przepisy końcowe

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy, lecz nie może być mniejsza niż 16 dzieci w jednym oddziale, chyba że Kolegium Kościelne Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie postanowi inaczej.
 2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

VIII. Załącznik do REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI stanowi WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

Regulamin wchodzi w życie 02.01.2019 r.