Jesteś tutaj:

Realizowane programy

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2020/2021

L.p. Tytuł programu Autor wydawnictwo Grupa realizująca program
1. Kocham przedszkole   M. Pleskot, A.Staszewska -Mieszek WSiP W grupie dzieci od 3 do 6 lat
2. Dziecięca matematyka Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych Edyta Gruszczyk -Kolczyńska WSiP W grupie dzieci od 3 do 6 lat
3. Nauka czytania i pisania Bronisłąw Rocławski Glottispol W grupie dzieci od 3 do 6 lat
4. Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych Mariola Bogucka, Dorota Łoś Pearson Central Europe W grupie dzieci od 3 do 6 lat
5. Program zajęć pozalekcyjnych pn. Przedszkolak poznaje Europę Ewa Tyluś   W grupie dzieci od 5 do 6 lat
6. Program nauczania języka czeskiego ”Zabawy z językiem czeskim w przedszkolu”. Zajęcia pozalekcyjne Wiera Pospiszył   W grupie dzieci 5 i 6 letnich

Innowacje pedagogiczne

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Projekt edukacyjny o tematyce ekologicznej

DANE  O  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ
Nazwa  innowacji / temat Śmieci mniej, Ziemi lżej. Projekt edukacyjny o tematyce ekologicznej
Imię  i  nazwisko  autora  lub  zespołu  autorskiego Mgr Ewelina Felicjańska
Imię  i  nazwisko  osoby  wdrażającej  innowację Mgr Anna Rogut
Czas  trwania  innowacji: data  rozpoczęciadata  zakończenia   2 stycznia 2020 r. 30 czerwca 2020r.
Rodzaj  innowacji  pedagogicznej                                                                ( proszę  wpisać  X  we  właściwą  kratkę )
  programowa     organizacyjna     metodyczna     „mieszana” –     x
  dotyczy  obszaru  dydaktycznego     dotyczy  obszaru  wychowawczego     dotyczy  obszaru  opiekuńczego     dotyczy  obszaru  „mieszanego”      x
  obejmuje  wybrane  zajęcia  edukacyjne   x   obejmuje  wszystkie  zajęcia  edukacyjne  
  obejmuje  jeden  przedmiot  nauczania     obejmuje  więcej  przedmiotów  nauczania  
  obejmuje  jeden  oddział  lub  grupę     obejmuje  więcej  oddziałów / grup     obejmuje  całą  placówkę   x    
  Innowacja  będzie współfinansowana z środków WFOŚiGW w Łodzi (88,09%) w ramach konkursu edukacyjnego „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Śmieci mniej, Ziemi lżej” realizowanego w Przedszkolu Edukacyjnym im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie”       x   Placówka  posiada  pisemną  umowę  organu  prowadzącego z WFOŚiGW w Łodzi  na  finansowanie  planowanej  innowacji         x
Opis innowacji
Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznej Przedszkole stanowi pierwszy etap edukacji małego dziecka, stąd też nadrzędnym zadaniem nauczycieli wychowania przedszkolnego jest organizacja sytuacji o charakterze wychowawczym oraz dydaktycznym. Realizując projekt, można uczynić dużo dobrego dla środowiska, a przez to dla człowieka, który bez przyrody nie może żyć. Zanieczyszczone środowisko wpływa negatywnie na zdrowie człowieka. Dawniej człowiek miał znacznie mniejszy wpływ na przyrodę. Przyroda była wówczas niezwykle bogata, a na Ziemi żyło znacznie więcej roślin i zwierząt. Obecnie z roku na rok przyroda ubożeje. Dlatego przeprowadzenie zmian zgodnych z wymogami ochrony środowiska, choć trudne jest konieczne. Dlatego ważne jest, aby te problemy wpajać i uzmysławiać już dzieciom. Przyroda nie jest w stanie poradzić sobie sama z tak wielką liczbą zanieczyszczeń. Obecny rozwój naukowy, technologiczny i gospodarczy państw rozwijających się definiuje kierunki pracy z dziećmi. Kształcimy i wychowujemy przyszłych obywateli Europy, stąd też  nauczyciele powinni zwracać uwagę na świadomość ekologiczną przedszkolaków ze szczególnym zwróceniem uwagi na racjonalne gospodarowanie odpadami orz zapobieganiu ich powstawaniu. Razem budujemy przyszłość, poczynając od pracy z najmłodszymi.
Cele ogólne innowacji pedagogicznej Celem innowacji  jest: – przybliżanie dziecku świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska – budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą poprzez podejmowane działania na rzecz środowiska – rozwijanie postaw proekologicznych – poszerzenie i wzbogacenie treści programowych o zagadnienia z zakresu edukacji ekologicznej, a także zaspokojenie narastającego zaciekawienia światem wykazywanego przez dzieci przedszkolne, które są coraz baczniejszymi obserwatorami życia, – organizacja wycieczek edukacyjnych, których celem będzie nie tylko poszerzenie wiedzy jej uczestników, ale również kształtowanie ich postaw i wartości społecznych, przekonań, poglądów. Wysoką wartością każdej wycieczki szkolnej jest integracja zespołu uczniowskiego i rówieśniczego, – wyrabianie nawyków pożytecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania zamiłowań, – integrowanie rodzin, grup rówieśniczych poprzez organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
Na czym polega nowatorstwo innowacji pedagogicznej Innowacja ma charakter mieszany: jest innowacją w zakresie metodyki – realizowana metodą projektu,poszerza program nauczania o nowe treści bez naruszania podstawy programowej, integruje nauczanie wokół bloku edukacyjnego jakim jest ekologia,jest innowacją w zakresie dydaktyki – w zakresie sposobów nauczania – dzieci realizują zadania nie tylko podczas zajęć obowiązkowych, ale również podczas zajęć w „Klubiku Małego Ekologa”, wycieczek edukacyjnych oraz warsztatów.
Spodziewane efekty innowacji pedagogicznej – rozbudzenie świadomości, jakie są zagrożenia dla środowiska, jak należy segregować odpady, jak zmniejszyć ilość odpadów powstałych w gospodarstwie domowym i czym jest recykling, – prowadzenie działań na rzecz środowiska lokalnego, włączenie mieszkańców w podejmowane przez przedszkole działania proekologiczne i zdrowotne, – zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności, za jakość środowiska, – umożliwienie uczestnictwa w wyjazdach i organizowanych w ramach projektu akcjach dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, – Integracja społeczności Zelowa i okolicznych miejscowości, dzięki organizacji Eko – pikniku rodzinnego połączonego z warsztatami ekologicznymi dla rodzin, –  pozyskanie partnerów i sojuszników, –  szansa dla dzieci na twórczy rozwój, –  promocja placówki w gminie, –  przykłady dobrej praktyki
Opis innowacji pedagogicznej Na każdy miesiąc zaplanowano działania, które nauczą dzieci segregacji śmieci, znaczenia recyklingu dla środowiska globalnego jak i najbliższego otoczenia maluchów. W przedszkolu będą kontynuowane zajęcia w Klubiku Małego Ekologa (przedszkole realizowało ten program w roku szkolnym 2018/2019). Placówka organizuje akcję  „Jesienne i wiosenne sprzątanie świata” – akcja prowadzona na terenie placówki, m.in. dlatego że w okolicznych lasach wciąż spotyka się dzikie wysypiska, dlatego uświadamianie zarówno dzieci jak ich bliskich pełni bardzo ważną rolę. Odbiorcą projektu będą zarówno dzieci naszego przedszkola, ich bliscy oraz mieszkańcy z terenu gminy Zelów), a także w część działań zostaną zaangażowane placówki oświatowe z terenu gminy (podczas eko – pikniku rodzinnego, w czasie trwania Festiwalu Teatrzyków Przedszkolnych). W trakcie realizacji projektu stosowane będą metody oraz formy, które umożliwią dzieciom przyswojenie oraz utrwalenie wiadomości i umiejętności. Metody nauczania: – słowna – oglądowa – czynna   Formy pracy: – indywidualna – zbiorowa – grupowa   Projekt będzie trwał od 02.01.2020r. do 30.06.2020r. w Przedszkolu Edukacyjnym im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie. Projekt będzie realizowany poprzez: koło ekologiczne, konkursy, warsztaty, wycieczki, teatrzyki oraz akcje ekologiczne. W projekcie weźmie udział 88 dzieci: 3-, 4-, 5- i 6-letnich.
Sposoby ewaluacji innowacji pedagogicznej Badanie efektów zakładanych zmian będzie przebiegać od początku wdrażania innowacji do 31 lipca 2020 r., Do badania zostaną wykorzystane metody i techniki takie jak: obserwacja dzieci podczas zajęć, analiza wyników konkursów, badanie zadowolenia z realizacji projektu wśród rodziców i starszych dzieci (wykorzystanie metod takich jak: kosz i walizka, itp.), Badanie jakości realizacji projektu przeprowadzi koordynator oraz dyrektor placówki, osiągnięte rezultaty wdrożonej innowacji zostaną przedstawione radzie pedagogicznej przedszkola, WFOŚiGW w Łodzi, organowi prowadzącemu przedszkole – Kolegium Kościelne Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie.
Finansowanie innowacji pedagogicznej Na realizację innowacji zostały pozyskane środki z WFOŚiGW w Łodzi (19400 złotych pozyskano z WFOŚiGW w Łodzi). Pozostała kwota została zabezpieczona przez dyrektora placówki z środków własnych.

 „ŚMIECI MNIEJ, ZIEMI LŻEJ. PROJEKT EDUKACYJNY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ”  realizowany z dotacji WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu  pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”

 CELE, METODY I FORMY PRACY PROJEKTU EDUKACYJNEGO

  • Cele ogólne:

– przybliżanie dziecku świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska

– budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą poprzez podejmowane działania na rzecz środowiska

– rozwijanie postaw proekologicznych

  • Cele szczegółowe:

Dziecko:

– zna ekologiczny sposób wyrzucania śmieci (segregacja odpadów)

– wymienia zachowania szkodzące środowisku przyrodniczemu

– rozróżnia kosze na śmieci

– podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska

– czynnie uczestniczy w obchodach wybranych dni

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

– rozbudzenie chęci dbania o środowisko poprzez zbieranie makulatury, zużytych baterii itp.

W trakcie realizacji projektu stosowane będą metody oraz formy, które umożliwią dzieciom przyswojenie oraz utrwalenie wiadomości i umiejętności.

  • Metody nauczania:

– słowna

– oglądowa

– czynna

  • Formy pracy:

– indywidualna

– zbiorowa

– grupowa

    HARMONOGRAM REALIZACJI  PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Planowane wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:

Muzeum Fabryki w Łodzi (marzec 2020)

Dzieci odkryją historię zakładów włókienniczych oraz zobaczą, jak pracują zabytkowe krosna i posłuchają historii opowiadanych przez dawnych pracowników.

W Muzeum Fabryki dzieci zobaczą długą drogę bawełny z plantacji, poprzez fabrykę, do sklepu z tkaninami.

Po zwiedzaniu Muzeum Fabryki dzieci będą brały udział w warsztatach poruszających zagadnienia związane z ochroną środowiska. Warsztaty stanowią połączenie krótkiej lekcji tematycznej oraz warsztatów artystycznych, podczas których przedszkolaki wykonują zabawki z materiałów poddawanych recyklingowi.

PGE GIGANTY MOCY (kwiecień 2020)

Zwiedzanie wystawy PGE Giganty Mocy oraz spotkanie z górnikiem w  SALI WIECZÓR I NOC – poświęconej ochronie środowiska oraz rekultywacji terenów pokopalnianych. Dzieci podczas spotkania dowiedzą się w jaki sposób duże przedsiębiorstwa dbają o środowisko.

Planowane warsztaty/zajęcia stacjonarne:

Warsztaty „Pakuję ekologicznie nie tylko od święta – Eko-Torby (maj 2020).

Podczas zajęć uczniowie zastanowią się w czym najlepiej przynosić zakupy ze sklepu. Porównają kilka różnych toreb po względem surowca, trwałości, estetyki, wygody, ceny i wpływu na środowisko.

Ekopiknik rodzinny wraz z warsztatami (warsztaty z recyklingu, plastyczne, gry plenerowe – czerwiec 2020).

  Planowane Konkursy:

SUPER EKOLOG – Konkurs wiedzy – podsumowujący zajęcia ekologiczne, przeznaczony dla  88 osób w  4 grupach wiekowych ( luty – maj 2020)

BIŻUTERIA Z RECYKLINGU – Gminny konkurs plastyczny dla przedszkolaków połączony z wystawą prac w Bibliotece Publicznej miasta i gminy Zelów oraz podczas Eko pikniku rodzinnego – polegający na wykonaniu biżuterii z materiałów przeznaczonych do recyklingu, skierowany do dzieci w wieku od 3 do 6 lat z terenu gminy Zelów (marzec – czerwiec 2020)

  Inne działania zaplanowane w Projekcie, w ramach których będą wykorzystywane zakupione pomoce dydaktyczne (zajęcia lekcyjne, koła przyrodniczo – ekologiczne, akcje, inne):

Akcja „Wiosenne sprzątanie” – Udział dzieci w porządkowaniu terenu wokół przedszkola.

Zajęcia lekcyjne w formie koła ekologicznego „Klubik Małego Ekologa” – celem działań jest edukacja ekologiczna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu oraz zapoznanie dziecka z najbliższym środowiskiem przyrodniczym. Dzieci po zajęciach będą rozumiały skutki niewłaściwego zachowania/postępowania człowieka w naturalnym środowisku, poznają rolę i znaczenie ochrony naturalnego środowiska. W czasie zajęć zostaną wykorzystane materiały przyrodnicze i surowce wtórne w pracach plastyczno-technicznych.

Zimowe ferie z ekologią.

Spotkanie tematyczne (z leśnikiem, urzędnikiem z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ogrodnikiem, rolnikiem, pracownikiem kopalni i elektrowni PGE Bełchatów, pracownikiem oczyszczalni ścieków)

Cykl akcji ekologicznych: „Śmieci mniej, Ziemi lżej” – zbiórki: makulatury, zakrętek oraz zużytych baterii, które zostaną oddane do recyklingu.

Ekologiczny Bal Karnawałowy – Zaprezentowanie strojów wykonanych z surowców wtórnych. Do działania zostaną zaangażowani rodzice, którzy zaprojektują i wykonają stroje dla dzieci.

Przedstawienie teatralne pt. „Makowa panienka dba o środowisko” w wykonaniu dzieci 6 letnich.

Eko piknik rodzinny – podsumowanie projektu „Śmieci mniej, Ziemi lżej”, podczas którego odbędą się warsztaty ekologiczne. Będzie miała miejsce pokonkursowa wystawa prac plastyczno-technicznych oraz oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  za konkurs „Biżuteria z recyklingu”, a także odbędzie się przedstawienie teatralne „Makowa panienka dba o środowisko”.

    EWALUACJA

Sposoby ewaluacji:

– analiza dokumentów,
– obserwacja dzieci w czasie zabaw i zajęć,
– zaangażowanie i udział w akcjach proekologicznych,
– ocena realizacji programu na Radzie Pedagogicznej.

„Bezpieczny Przedszkolak”

DANE  O  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ
Nazwa  innowacji / temat„Bezpieczny Przedszkolak”
Imię  i  nazwisko  autora  lub  zespołu  autorskiegomgr Anna Rogut
Imię  i  nazwisko  osoby  wdrażającej  innowacjęmgr Anna Rogut
Czas  trwania  innowacji: data  rozpoczęciadata  zakończenia  01.02.2021-04.06.2021
Rodzaj  innowacji  pedagogicznej                                                ( proszę  wpisać  X  we  właściwą  kratkę )
  programowa   organizacyjna   metodyczna   „mieszana”     x
  dotyczy  obszaru  dydaktycznego   dotyczy  obszaru  wychowawczego   dotyczy  obszaru  opiekuńczego   dotyczy  obszaru  „mieszanego”      x
  obejmuje  wybrane  zajęcia  edukacyjne  x  obejmuje  wszystkie  zajęcia  edukacyjne 
  obejmuje  jeden  przedmiot  nauczania     obejmuje  więcej  przedmiotów  nauczania  x
  obejmuje  jeden  oddział  lub  grupę     obejmuje  więcej  oddziałów / grup  x  obejmuje  całą  placówkę     
Opis innowacji
Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznejPrzedszkole stanowi pierwszy etap edukacji małego dziecka, natomiast  wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków, w celu kształtowania właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa. Dlatego też tak istotne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw. Dlatego też tak istotne jest zapoznanie i utrwalanie u dzieci umiejętności bezpiecznego poruszania się i zachowania na drodze, w domu i przedszkolu, uświadomienie dzieciom m. in. grożących im niebezpieczeństw. Uwrażliwienie na dobór zabaw w źle wybranym miejscu, bądź też zabaw niebezpiecznymi i nie przeznaczonymi do zabaw przedmiotami, a także ostrożnego zachowania wobec obcych osób i zwierząt oraz właściwej higieny trybu życia. Istotnym współcześnie zagadnieniem wynikającym z rozwoju technologii komputerowych jest również uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z dostępu do sieci Internet, a także umiejętność reagowania/zachowania w sytuacjach niebezpiecznych z nim związanych.
Cele ogólne innowacji pedagogicznej– podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa w domu, przedszkolu, ulicy placu zabaw – kształcenie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. – kształtowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji bezpiecznych  i niebezpiecznych oraz umiejętności właściwego postępowania – uświadomienie dzieciom zagrożenia ze strony nieznajomych – obcych osób oraz zwierząt – uświadomienie dzieciom zagrożeń związanych z dostępem do sieci Internet oraz oglądania telewizji – zapoznanie dzieci z „procedurą bezpiecznego zachowania się w sytuacji niebezpiecznej”
  
Na czym polega nowatorstwo innowacji pedagogicznejInnowacja ma charakter mieszany: – poszerza program wychowania przedszkolnego „Kocham Przedszkole” o nowe treści bez naruszania podstawy programowej – umożliwia pogłębioną analizę tematu bezpieczeństwa w życiu dziecka z odniesieniem do doświadczeń przedszkolaków – stwarza możliwość aktywnej prezentacji swych wiadomości i umiejętności podczas zajęć praktycznych i badawczych
Spodziewane efekty innowacji pedagogicznej– znajomość zasad bezpiecznego zachowania się w domu, przedszkolu, placu zabaw, drodze – umiejętność oceny zachowań bezpiecznych i niebezpiecznych – znajomość zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z komputera – zrozumienie potrzeby zachowania ostrożności w kontaktach z osobami obcymi – zrozumienie potrzeby zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomym zwierzęciem – rozpoznaje służby ratunkowe, zna podstawowy numer alarmowy – zrozumienie zagrożeń płynących z Internetu i telewizji – zachowanie higieny i zdrowego trybu życia
Opis innowacji pedagogicznejLuty: BEZPIECZEŃSTWO „Bezpieczne zabawy w przedszkolu” „Bezpieczna droga do przedszkola” „ Bezpiecznie w domu” „Ratunku! Pomocy!”
Marzec: UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO „Nieznajomy człowiek” „Zgubiłem się” „Nieznajome zwierzę” „Co zrobić w tej sytuacji? – burza mózgów”
Kwiecień: ZDROWIE MAM, BO O NIE DBAM „Wiem co jem” „Higiena w życiu przedszkolaka” „Ruch to zdrowie”
Maj: DZIECKO W ŚWIECI WIRTUALNYM „Komputer, tablet, smartfon – po co i dla kogo?” „Internet wróg czy przyjaciel” „Zagrożenia płynące z oglądania telewizji”
Czerwiec:PODSUMOWANIE „Bezpieczny przedszkolak – quiz”
Sposoby ewaluacji innowacji pedagogicznejObserwacji postaw i zachowań dzieci. Udział w quizie z zakresu bezpieczeństwa dziecka w środowisku pt. „Bezpieczny przedszkolak”.
Finansowanie innowacji pedagogicznejInnowacja  będzie współfinansowana z środków własnych Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie.

„Gimnastyka dla rączki”

DANE  O  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ
Nazwa  innowacji / temat„Gimnastyka dla rączki”
Imię  i  nazwisko  autora  lub  zespołu  autorskiegomgr Edyta Kuśmierek mgr Anna Rogut
Imię  i  nazwisko  osoby  wdrażającej  innowacjęmgr Edyta Kuśmierek mgr Anna Rogut
Czas  trwania  innowacji: data  rozpoczęciadata  zakończenia  02.11.2020-30.05.2021
Rodzaj  innowacji  pedagogicznej                                                ( proszę  wpisać  X  we  właściwą  kratkę )
  programowa   organizacyjna   metodyczna   „mieszana”     x
  dotyczy  obszaru  dydaktycznego   dotyczy  obszaru  wychowawczego   dotyczy  obszaru  opiekuńczego   dotyczy  obszaru  „mieszanego”      x
  obejmuje  wybrane  zajęcia  edukacyjne  x  obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne 
  obejmuje  jeden  przedmiot  nauczania     obejmuje więcej przedmiotów nauczania  x
  obejmuje  jeden  oddział  lub  grupę     obejmuje  więcej  oddziałów / grup  x  obejmuje  całą  placówkę     
Opis innowacji
Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznejW procesie wychowawczo-dydaktycznym prowadzonym w naszej placówce dużą uwagę przywiązujemy do rozwoju zdolności motorycznych u dzieci. Stymulując rozwój zdolności motorycznych pozytywnie wpływamy na rozwój mowy i języka. Wyjątkowo cenne są te ćwiczenia, które skupiają się na zróżnicowanych ruchach palców. Rozwój motoryczny jest ściśle powiązany z późniejszym sprawnym rysowaniem i czytelnym pisaniem. Wymaga dużo czasu, praktyki i solidnego przygotowania mięśni ręki. Potrzeba wprowadzenia innowacji pedagogicznej wynika z przeprowadzonej przez nauczycieli obserwacji i diagnozy dzieci uczęszczających do naszej placówki, które bardzo często odczuwają zmęczenie, skurcze mięśni podczas pisania/rysowania lub po pisaniu/rysowaniu a nawet ból rąk. Powodem tego jest nie w pełni rozwinięta kontrola kinestetyczna. Dzieci mają słabo rozwinięte drobne mięśnie nadgarstków, co prowadzi do zniechęcenia, braku dbałości o estetykę pracy, obniżenia tempa, niskiej motywacji a nawet do zaniechania nauki pisania. W wielu przypadkach może to również doprowadzić do wadliwej postawy i słabego wzroku. Dlatego tak bardzo istotne jest, aby dziecko w naszej placówce było właściwie przygotowywane do nauki pisania oraz zdobyło odpowiednie umiejętności motoryczne, które pomogą mu odnieść sukces przechodząc na wyższy szczebel edukacji.” Gimnastyka dla rączki” to bardzo przyjemny i radosny program zabaw i ćwiczeń dla dzieci, nauczycieli edukacji przedszkolnej, pedagogów a także rodziców. Program ten zachęca do kreatywności, rozwijania wyobraźni i wspólnej zabawy.  
Cele ogólne innowacji pedagogicznej– usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców, a także motoryki dużej w zakresie sprawności i napięcia mięsni całego ramienia oraz postawy siedzącej.
Na czym polega nowatorstwo innowacji pedagogicznejInnowacja ma charakter mieszany: -założeniem innowacji jest wzbogacenie programu nauczania o nowe treści, formy i metody służące rozwijaniu motoryki małej uwzględniając rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.  
Spodziewane efekty innowacji pedagogicznejUkształtuje koordynację wzrokowo – ruchową, Kontroluje własne ciało, Wypracowuje umiejętność koncentracji uwagi, Przekracza linię środka, Usprawnia precyzyjne ruchy rąk, dłoni, palców, Prawidłowo ukształtuje napięcie mięśniowe, Zintegruje odruchy, Rozwinie zdolność do izolowania ruchów barków, łokci, nadgarstków, Opanuje czynności samoobsługowe m. in. mycie się, mycie zębów, posługiwanie się sztućcami podczas jedzenia, ubieranie się,  Opanuje umiejętności przedszkolnych i szkolnych, Dotyka i rozróżniania różnorodne faktury,Zdobędzie nowe umiejętności manualne i manipulacyjne,Zapina guziki,  Buduje z klocków konstrukcje, układa puzzle,Składa, ugniata papier, drze gazety, papiery,lepi z plasteliny, gliny, masy solnej, nawleka koraliki na sznurek,Buduje z naturalnych materiałów,Wyszukuje w woreczku przedmioty, litery, cyfry bez kontroli wzroku,Maluje farbami z uwzględnieniem porównań, zestawień, mieszania kolorów, stopnia ich nasycenia,Zamalowuje dużą przestrzeń ograniczoną konturem (pędzle, palcami, gąbką, kredą, węglem itp.),Zachowuje kierunek malowania od lewej do prawej, z góry na dół,    
Opis innowacji pedagogicznej Sposoby realizacji: Innowacja realizowana jest w godzinach pracy przedszkola, jako część zajęć dydaktycznych.
Zadania: 
•          prowadzenie zajęć przez nauczyciela zgodnie z założonymi celami,
•          warsztaty doszkalające dla nauczycieli pracujących w grupach wiekowych,
•          włączenie rodziców dzieci do programu (poinformowanie o założeniach.).
-Proponowany tok zajęć:
-Przywitanie
-Ćwiczenia świadomości osoby, schematu ciała, przestrzeni
-Seria rozmachowa
-Seria manualna
-Seria ruchów precyzyjnych
-Relaksacja

Treści programowe
•          Wzbogacanie języka i poszerzanie słownictwa,
•          Usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej: ćwiczenia rozwijające doznania dotykowe, ćwiczenia mające na celu uczenie się kierowania ruchami rąk, ćwiczenia w naśladowaniu prostych ruchów obu dłoni,   ćwiczenia w odtwarzaniu przez dzieci ruchem dłoni i gestem,
•          Rozwijanie zdolności manualnych: ćwiczenia doskonalące sprawność ruchową nadgarstka, dłoni, palców, ćwiczenia usprawniające i uwrażliwiające obie dłonie, ćwiczenia rozwijające płynność ruchów obu rąk oraz ruchy naprzemienne, ćwiczenia mięśni przedramienia, nadgarstka, dłoni i palców – regulowanie napięcia, rozluźnianie, usprawnianie chwytania i umiejętności kontrolowania przyboru do pisania,
•          Rozwijanie orientacji przestrzennej,
•          Rozwijanie zdolności przestrzegania instrukcji słownych, Ćwiczenia pamięci sekwencyjnej.  
Sposoby ewaluacji innowacji pedagogicznejObserwacji postaw i umiejętności dzieci w zakresie dużej i małej motoryki. Analiza obserwacji dziecka 3 i 4-letniego.
Finansowanie innowacji pedagogicznejInnowacja będzie współfinansowana z środków własnych Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie.

„Kolorowe historie” / W oparciu o Metodę Kolorowych Dźwięków

DANE  O  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ
Nazwa  innowacji / temat„Kolorowe historie” / W oparciu o Metodę Kolorowych Dźwięków
Imię  i  nazwisko  autora  lub  zespołu  autorskiegomgr Monika Głowacka
Imię  i  nazwisko  osoby  wdrażającej  innowacjęmgr Monika Głowacka
Czas  trwania  innowacji: data  rozpoczęciadata  zakończenia  02.10.2020-05.02.2021
Rodzaj  innowacji  pedagogicznej                                                ( proszę  wpisać  X  we  właściwą  kratkę )
  programowa   organizacyjna   metodyczna   „mieszana”     x
  dotyczy  obszaru  dydaktycznego   dotyczy  obszaru  wychowawczego   dotyczy  obszaru  opiekuńczego   dotyczy  obszaru  „mieszanego”      x
  obejmuje  wybrane  zajęcia  edukacyjne  x  obejmuje  wszystkie  zajęcia  edukacyjne 
  obejmuje  jeden  przedmiot  nauczania  x  obejmuje  więcej  przedmiotów  nauczania   
  obejmuje  jeden  oddział  lub  grupę     obejmuje  więcej  oddziałów / grup  x  obejmuje  całą  placówkę     
Opis innowacji
Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznej„Muzyka jest jak powietrze, jest wszędzie i w tobie, i we mnie”- słowa te wypowiedziane przez E. Zechenter- Spławińską stanowić będą myśl przewodnią niniejszej innowacji, która skupiać się będzie na wprowadzeniu dzieci w świat muzyki. Należy zaznaczyć, że muzyka
w życiu dziecka pełni wiele ról- pobudza wyobraźnie, rozwija kreatywność, odpręża, relaksuje, redukuje uczucie strachu, integruje, powoduje, że dziecko ma możliwość rozładowania emocji oraz sprawia, że niemal każda zabawa staje się dużo bardziej atrakcyjna i ciekawa. Ważną rolą muzyki jest także to, że często pomaga w zdiagnozowaniu pierwszych braków i deficytów rozwojowych występujących u dziecka. Jeśli natomiast połączyć ją z ruchem, staje się ona naturalnym źródłem ekspresji. Istotne jest więc to, aby już od najmłodszych lat zachęcać dzieci do rozwijania zainteresowania muzyką, która wpływa na rozwój dziecka w niemal każdej sferze- fizycznej, psychicznej, intelektualnej i emocjonalnej. Niniejsza innowacja skupiać się więc będzie na umuzykalnieniu dzieci oraz dbaniu o ich wszechstronny rozwój. Na potrzeby innowacji korzystać będziemy z elementów takich metod jak: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki B. Strauss, Gimnastyka Twórcza Rudolfa Labana. W dużej jednak mierze innowacja muzyczna „Kolorowe historie” opierać się będzie na
Metodzie Kolorowych Dźwięków. Metoda ta, rozwijająca koordynację wzrokowo- ruchowo- słuchową ma na celu nauczenie dzieci gry na instrumencie klawiszowym ( w tym przypadku mata klawiszowa ) przy pomocy kolorowych i różnorodnych figur geometrycznych. Sprawia ona, że dzieci, nie tylko rozwijają muzyczne zdolności ale również przypominają sobie podstawowe wiadomości z zakresu edukacji matematycznej, uczą się poprawnie wypowiadać oraz uczą się podstaw kodowania. W realizacji innowacji nacisk kładziony będzie na to aby każde dziecko miało możliwość rozwijania swoich muzycznych zdolności
oraz zainteresowań a także na dobrą zabawę.
Cele ogólne innowacji pedagogicznej1.Uwrażliwienie na muzykę.
2. Rozwijanie umiejętności śpiewania oraz grania na instrumentach.
3. Nauka i utrwalenie figur geometrycznych.
4. Poprawienie percepcji wzrokowej, słuchowej i ruchowej.
5. Oswajanie dzieci z występami publicznymi.
6. Rozwijanie umiejętności kooperacji i gry zespołowej.  
7. Rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia.
8. Wyrabianie poczucia rytmu i estetyki ruchu.
Na czym polega nowatorstwo innowacji pedagogicznejRozszerzenie programu wychowania przedszkolnego „Kocham Przedszkole”Korzystanie z innowacyjnej pomocy dydaktycznej- KolorPiano- czyli maty klawiszowej umożliwiającej naukę gry na instrumentach klawiszowychPrzygotowaniu występów grupowych na KolorPiano
Spodziewane efekty innowacji pedagogicznejNauka gry na macie klawiszowej przez dzieciWzrost zainteresowania dzieci muzyką Chęć udziału w konkursach muzycznychZainteresowanie występami publicznymiUtrwalenie figur geometrycznych
Opis innowacji pedagogicznejPaździernik – Dźwięki muzyki „Co to za instrument?”- Poznanie instrumentów muzycznych „Muzyczne zagadki”- Rozwiązywanie zagadek słownych
i dźwiękowych dotyczących instrumentów. „Poznajcie KolorPiano”- Zapoznanie z matą klawiszową. „Muzyka jest wszędzie”- Słuchanie dźwięków przyrody oraz sprzętów codziennego użytku. Zabawy muzyczno- ruchowe przy muzyce. Taniec z chustami
Listopad – Klasycznie „Mazurek Dąbrowskiego”- Przypomnienie hymnu narodowego „Muzyka klasyczna”- Słuchanie utworów klasycznych „Nuty”- poznanie podstawowych nut „KolorPiano”- Zabawa i nauka gry na macie klawiszowej „Marsz Radeckiego”- gra na instrumentach- nagranie krótkiego filmiku z występu
Grudzień– Święta, święta Nauka gry na dzwonkach- kolęda „Wśród nocnej ciszy”Nauka kolęd i pastorałek„KolorPiano”- Zabawa i nauka gry na macie klawiszowej„Wspólne kolędowanie”- nagranie występu dzieciKonkurs kolęd i pastorałek  
StyczeńMuzykujemy   „KolorPiano”- Zabawa i nauka gry na macie klawiszowej„Śpiewamy”- Ćwiczenie utworów dla Babci i Dziadka„Muzyka z innych krajów”- Poznanie utworów z innych krajówZabawy muzyczne„Tańczymy”- nauka prostych układów tanecznych           
Luty – Kolorowa muzyka „KolorPiano”- Zabawa i nauka gry na macie klawiszowej „Gramy na wszystkim”- improwizacja muzyczna „Tańcz jak czujesz”- improwizacja taneczna „Ćwiczenia oddechowe” „Improwizacja kierowana” „Piosenki, pioseneczki” „Już potrafię grać”- samodzielna gra na macie klawiszowej- występ w grupach
Podsumowanie: Filmik prezentujący grę dzieci na macie klawiszowej KolorPiano Konkurs wokalny- „Śpiewające przedszkolaki” Taniec węgierski- prezentacja tańca przez dzieci
Sposoby ewaluacji innowacji pedagogicznejInnowacja będzie podlegała ewaluacji bieżącej. Narzędziem ewaluacji stanie się przede wszystkim obserwacja zachowań uczniów, ich relacja o odczuciach oraz ocena nabytych umiejętności dzieci przez nauczycieli prowadzących innowację.
Finansowanie innowacji pedagogicznejInnowacja  będzie współfinansowana z środków własnych Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie.

W zdrowym przedszkolaku – zdrowy duch.

DANE  O  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ
Nazwa  innowacji / tematW zdrowym przedszkolaku – zdrowy duch.
Imię  i  nazwisko  autora  lub  zespołu  autorskiegomgr Barbara Pospiszył
Imię  i  nazwisko  osoby  wdrażającej  innowacjęnauczyciele uczący 5 latki : mgr Barbara Pospiszył mgr Monika Głowacka Renata Kimmer
Czas  trwania  innowacji: data  rozpoczęciadata  zakończenia  10.02.2021-09.06.2021
Rodzaj  innowacji  pedagogicznej                                                ( proszę  wpisać  X  we  właściwą  kratkę )
  programowa   organizacyjna   metodyczna   „mieszana”    x
  dotyczy  obszaru  dydaktycznego   dotyczy  obszaru  wychowawczego   dotyczy  obszaru  opiekuńczego   dotyczy  obszaru  „mieszanego”      x
  obejmuje  wybrane  zajęcia  edukacyjne  x  obejmuje  wszystkie  zajęcia  edukacyjne 
  obejmuje  jeden  przedmiot  nauczania   obejmuje  więcej  przedmiotów  nauczania  x
  obejmuje  jeden  oddział  lub  grupę  x  obejmuje  więcej  oddziałów / grup   obejmuje  całą  placówkę     
Opis innowacji
Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznejWiek przedszkolny to czas wzmożonej aktywności poznawczej dzieci i budowania własnego „ja”. Niniejsza innowacja ma na celu maksymalnie wykorzystać aktywność dzieci i ukierunkować ją na tworzenie pożądanych nawyków i umiejętności. Wdrożenie zdrowych nawyków w wieku przedszkolnym to najlepszy czas, gdyż postawy i umiejętności, które dzieci wyniosą z przedszkola zaprocentują w dorosłym życiu. Dietetycy alarmują, iż dzieci już od najmłodszych lat dostarczają do organizmu zbyt dużo cukru i soli. Odnotowuję się również wzrost otyłości u dzieci. Najlepszym sposobem zaradzenia niezdrowemu odżywianiu przedszkolaków będzie umożliwienie im samodzielnego wykonania zdrowych potraw z owoców, warzyw oraz innych produktów. Wprowadzenie ruchu oraz zachęcanie do aktywnego spędzania czasu w domu zaprocentuje w przyszłości. W związku z tym powstała innowacja programowo-metodyczna.Opiera się ona na aktywności dzieci, poszerzeniu treści programowych promujących zdrowe odżywianie w przedszkolu i w domu oraz wyeliminowaniu złych nawyków. W realizacji tej innowacji nauczyciele uczący grupę 4 latków i rodzice będą współpracować, aby ukształtować nawyk wybierania zdrowych przekąsek, produktów i potraw oraz dostarczeniu dziecku ruchu.
Cele ogólne innowacji pedagogicznej1.Wykształcenie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci
2. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
3. Przełamywanie niechęci wobec nieznanych produktów i potraw
4. Rozwijanie sprawności manualnej podczas przygotowywania dań
5.Wyrabianie szacunku do jedzenia oraz pracy własnej i innych
6.Rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do aktywności oraz przebywania na świeżym powietrzu.
7.Kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.
8.Włączenie rodziców w realizację założeń innowacji.
9. Opracowanie zestawu przepisów na zdrowe dania
10. Współpraca okolicznymi restauracjami
Na czym polega nowatorstwo innowacji pedagogicznejRozszerzenie programu wychowania przedszkolnego „Kocham Przedszkole” o elementy propagujące zdrowy tryb życia Zabawy i zajęcia promujące zdrowe nawyki żywieniowe oraz zajęcia ruchowe. Spotkanie z dietetykiem. Spotkanie z kucharzem. Spotkanie z lekarzem/pielęgniarką. Spotkanie ze sportowcem
Spodziewane efekty innowacji pedagogicznejOgraniczenie czasu spędzanego przed komputerem, telewizorem, telefonem komórkowym Ograniczenie spożycia cukru i soli Wdrożenie dzieci do współdziałania w grupie i spędzania czasu z rodzicami przy przygotowywaniu posiłków. W zamian za: Wolny czas spędzany aktywnie Przebywanie na świeżym powietrzu Spacery. Zwiększy się ilość zjadanych przez dzieci surówek Wzrost zainteresowania zdrową żywnością  
Opis innowacji pedagogicznej„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Konfucjusz
Luty – OWOCOWE SMAKOŁYKI Dzieci zapoznają się z wprowadzaną innowacją – poznają owoce oraz klasyfikują owoce, piją herbatę owocową, czarną z cytryną/pomarańczą/imbirem/pigwą/limonką , wykonują sałatkę owocową, wyciskają soki owocowe, degustacja przetworów domowych vs sklepowych, przygotowują ciasta z owocami w domu z rodzicami – degustacja w grupie, Zabawy ruchowe, zawody sportowe, spacery, ćwiczenia gimnastyczne.
Marzec – WARZYWNE ABC Dzieci zapoznają się z wprowadzaną innowacją – poznają warzywa oraz klasyfikują warzywa, przygotowują surówki, wyciskają sok z warzyw, tworzą warzywne chipsy, pieką ziemniaki w foli w ognisku – degustują ,przygotowują sałatki w domu z rodzicami – degustacja w grupie, Zabawy ruchowe, zawody sportowe, spacery, ćwiczenia gimnastyczne.
Kwiecień– ALE JAJA- TY GRASZ W ZIELONE! Dzieci przygotowują pastę jajeczną,robią jajecznicę,przygotowują zielone kanapki,zakładają hodowlę kiełków,dzieci dbają o przedszkolną kurę,ozdabiają jaja na Wielkanoc,przygotowują wariacje jajeczne w domu z rodzicami- degustacja ,Zabawy ruchowe, zawody sportowe, spacery, ćwiczenia gimnastyczne.  
MajOD ZIARENKA DO BOCHENA I PRZYSMAK KUBUSIA PUCHATKA Dzieci zwiedzają piekarnię i poznają gatunki mąki, przygotowują drożdżowe bułeczki, słodzą wodę/herbatę miodem, smarują miodem wafle, przygotowują ciasteczka fit/ ciasteczka słodzone miodem w domu z rodzicami – degustacja w grupie, degustacja różnych rodzajów pieczywa, I ty możesz być wodziakiem- pij wodę będziesz wielki- wyzwanie miesiąca, Zabawy ruchowe, zawody sportowe, spacery, ćwiczenia gimnastyczne.
Czerwiec – BIAŁO – CZERWONI Dzieci przygotowują domowy twarożek, robią napoje mleczno-owocowe, przygotowują budyń, przygotowywaną kisiel z truskawkami, kroją truskawki na sałatkę lub do galaretki, przygotowywaną deser/ciasto fit z truskawkami w domu z rodzicami- degustacja w grupie, Zabawy ruchowe, zawody sportowe, spacery, ćwiczenia gimnastyczne. Podsumowanie: Quiz sprawdzający wiedzę o zdrowym trybie życia „Dobre maniery podczas posiłków”- wycieczka do restauracji „Ruch to zdrowie” wycieczka do figlobajki Bieg po zdrowie- zawody sportowe dla dzieci oraz pracowników Warsztaty kulinarne dla dzieci
Sposoby ewaluacji innowacji pedagogicznejkonkursu wiedzy o zdrowym odżywianiu, zredagowaniu książeczki ze zdrowymi przepisami dla grupy (we współpracy z rodzicami) feedback oraz zaangażowanie rodziców w prowadzoną akcję bezpośredniej obserwacji zachowania dzieci  
Finansowanie innowacji pedagogicznejInnowacja  będzie współfinansowana z środków własnych Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie Radę Rodziców oraz wsparcia rodziców

W barwnym świecie emocji

DANE  O  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ
Nazwa  innowacji / tematW barwnym świecie emocji
Imię  i  nazwisko  autora  lub  zespołu  autorskiegoKatarzyna Domańska
Imię  i  nazwisko  osoby  wdrażającej  innowacjęKatarzyna Domańska
Czas  trwania  innowacji: data  rozpoczęcia data  zakończenia01.02.2020r- 30.06.2020r. (zdalnie)
01.09.2020 r. – aktualnie (forma stacjonarna)
Rodzaj  innowacji  pedagogicznej                                                                ( proszę  wpisać  X  we  właściwą  kratkę )
  programowa  X  organizacyjna   metodyczna   „mieszana” –   
  dotyczy  obszaru  dydaktycznego     dotyczy  obszaru  wychowawczego   dotyczy  obszaru  opiekuńczego   dotyczy  obszaru  „mieszanego”   

X
  obejmuje  wybrane  zajęcia  edukacyjne  X  obejmuje  wszystkie  zajęcia  edukacyjne 
  obejmuje  jeden  przedmiot  nauczania  x  obejmuje  więcej  przedmiotów  nauczania   
  obejmuje  jeden  oddział  lub  grupę   obejmuje  więcej  oddziałów / grup     obejmuje  całą  placówkę  X  
Opis innowacji
Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznejRozwój emocjonalny jest bardzo intensywny w wieku przedszkolnym. Wymaga on wskazania właściwych sposobów na efektywne radzenie sobie z sytuacjami stresogennymi i emocjami tak pożądanymi, jak i niepożądanymi. Techniki takie jak relaksacja, ćwiczenia przez ruch i muzykę, wykonywanie praktycznych ćwiczeń warsztatowych, mogą pomóc efektywnie radzić sobie z wymaganiami otoczenia społecznego i pomóc dzieciom w radzeniu sobie z życiem społeczno- emocjonalnym w sposób kontrolowany i adekwatny do zaistniałych czynników. Dzięki temu dzieci w przyszłości będą mogły poradzić sobie w różnych, często niepożądanych warunkach.
Cele ogólne innowacji pedagogicznejRozwijanie i kształtowanie inteligencji emocjonalnej przedszkolaków. Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci  
Na czym polega nowatorstwo innowacji pedagogicznejInnowacja będzie dotyczyła zajęć edukacyjnych z psychologiem, realizowanych w ramach podstawy programowej, ale poszerzonych o treści zawarte w programie innowacji z wykorzystaniem gamy metod aktywizujących. 
Spodziewane efekty innowacji pedagogicznej Przedszkolak: -Poznaje i rozpoznaje emocje: Radość,  Miłość, Smutek, Strach, Złość, Gniew, Zaskoczenie, Wstręt – Rozpoznaje emocje i stany uczuciowe cudze i własne, współodczuwa i uczy się empatii – Rozpoznaje własne mocne i pozytywne strony, buduje pozytywną samoocenę i adekwatny obraz „Ja” – Umie wyrażać emocje i uczucia w sposób społecznie akceptowany
– Umie kontrolować własne emocje i wskazuje sposoby efektywnego rozładowania różnego typu frustracji – Efektywnie nawiązuje relacje z innymi dziećmi, rówieśnikami z grupy przedszkolnej,  dochodzi do kompromisów, buduje zaufanie międzyludzkie – Pokojowo i nie agresywne rozwiązuje sytuacje trudne, stresogenne i konfliktowe Na koniec zostaje przeprowadzone podsumowanie prowadzonych zajęć w formie gier i zabaw
Opis innowacji pedagogicznejProgram edukacyjny „W barwnym świecie emocji”, został napisany z myślą o uczniach przedszkola w wieku 3-6 lat. W przystępny dla nich sposób, dostosowany do ich aktualnych możliwości przychospołecznych, ma im przybliżyć zagadnienia dotyczące sfery emocjonalnej człowieka oraz radzenia sobie z poszczególnymi emocjami i uczuciami w sposób społecznie akceptowany. Dziecko poznaje poszczególne emocje, umie je nazywać i wie, w jakich okolicznościach i warunkach, może dojść do ich odczuwania. Dzieci dowiedzą się także, jak radzić sobie z nimi, poznają adekwatne ku temu sposoby. Przedszkolak dowie się, że inni ludzie także mają uczucia, że poprzez własne zachowanie można w różny sposób wpływać na odczucia i nastrój innych ludzi we własnym otoczeniu społecznym. Dzieci nauczą się wyrażania własnych potrzeb, poznają sposoby na wyciszenie emocji niepożądanych, nauczą się podejmowania współpracy w grupie rówieśniczej, opartej o zachowania zrównoważone, będą mogły kierować swoimi zachowaniami i reakcjami w sposób dostosowany do intensywności emocji, których miały okazję doświadczyć.
Sposoby ewaluacji innowacji pedagogicznejEwaluacja będzie odbywała się na zasadzie: Informacjach pozyskanych od nauczycieli, zauważonych i zanotowanych w trakcie obserwacji przedszkolaków. Porównaniu wiadomości posiadanych w początkowej i końcowej fazie wdrażania programu Przeprowadzonej ankiecie rysunkowej wśród dzieci.  
Finansowanie innowacji pedagogicznej 

„Na szlaku Kropelki, czyli jak mali hydrolodzy uczą się mądrze korzystać z zasobów wody”

DANE  O  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ
Nazwa  innowacji / temat„Na szlaku Kropelki, czyli jak mali hydrolodzy uczą się mądrze korzystać z zasobów wody”
Imię  i  nazwisko  autora  lub  zespołu  autorskiegomgr Ewa Tyluś
Imię  i  nazwisko  osoby  wdrażającej  innowacjęmgr Ewa Tyluś
Czas  trwania  innowacji: data  rozpoczęciadata  zakończenia  04.01.2021-30.06.2021
Rodzaj  innowacji  pedagogicznej                                                ( proszę  wpisać  X  we  właściwą  kratkę )
  programowa   organizacyjna   metodyczna   „mieszana”     x
  dotyczy  obszaru  dydaktycznego   dotyczy  obszaru  wychowawczego   dotyczy  obszaru  opiekuńczego   dotyczy  obszaru  „mieszanego”      x
  obejmuje  wybrane  zajęcia  edukacyjne  x  obejmuje  wszystkie  zajęcia  edukacyjne 
  obejmuje  jeden  przedmiot  nauczania  x  obejmuje  więcej  przedmiotów  nauczania   
  obejmuje  jeden  oddział  lub  grupę     obejmuje  więcej  oddziałów / grup     obejmuje  całą  placówkę  x  
Opis innowacji
Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznej       Otaczający dzieci świat kryje wiele tajemnic, które można i warto odkrywać. Działania badawcze w grupie przedszkolnej są kreatywne, dzięki czemu dzieci poszerzają swoją wiedzę, mogą pokonywać przeszkody i wypróbowywać nowe możliwości postępowania. Z doświadczenia wiemy, że dzieci czerpią wiele radości z poszukiwań, eksperymentów i obserwacji. Jest to wspaniała zabawa dla dzieci, podczas której w ciekawy sposób zdobywają wiedzę i przeprowadzają doświadczenia aktywizujące wszystkie analizatory, sprzyjające pełniejszemu przyswojeniu materiału wynikającego z podstawy programowej, pozwalające dzieciom na samodzielne odkrywanie odpowiedzi i formułowanie wniosków.        Woda to źródło życia na Ziemi. Jest wszędzie, a gdy jej brakuje wszystko znika i ginie. Dlatego należy bardzo wcześnie uświadamiać dzieciom rolę wody w życiu nie tylko domowym, ale także w życiu przyrody.     Realizacja projektu „Na szlaku Kropelki, czyli jak mali hydrolodzy uczą się mądrze korzystać z zasobów wody” zaspokoi dziecięce potrzeby oraz zachęci do myślenia, porównywania, opowiadania, uruchomi wyobraźnię. Projekt da dzieciom możliwość budowania w sobie poczucia współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, a podjęte działania będą służyły odkryciu tajemnic wody takich jak: parowanie, skraplanie, rozpuszczalność substancji w wodzie, stany skupienia wody, czystość wody, a także podjęta zostanie problematyka racjonalnego gospodarowania zasobami wody.
Cele ogólne innowacji pedagogicznejzachęcenie do prezentowania aktywnej postawy w odkrywaniu tajemnic świata przyrody i wobec jego problemów.zwiększenie wiedzy dzieci z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania konkretnych działań poprawiających stan środowiska wodnego i zbiorników wodnych w najbliższej okolicy.rozbudzenie świadomości ekologicznej,poszerzenie wiedzy na temat roli wody w przyrodzie, jej właściwościach i zastosowaniach,stwarzanie okazji do obserwowania, oglądania, poznawania, przeżywania, doświadczania i badania.
Na czym polega nowatorstwo innowacji pedagogicznejrozszerzenie programu wychowania przedszkolnego „Kocham Przedszkole” o treści zawarte w programie innowacji z wykorzystaniem szerokiej gamy metod aktywizujących,intensyfikacji działań zmierzających do rozwijania kompetencji kluczowych, umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania.podejmowaniu działań zmierzających do pogłębienia wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
Spodziewane efekty innowacji pedagogicznejW wyniku zaplanowanych działań dzieci z Przedszkola Edukacyjnego w Zelowie, ich bliscy oraz lokalna społeczność uświadomią sobie jak ogromny wpływ ma człowiek na stan wód na Ziemi oraz jak go poprawić, a także poznają zależność między stanem czystości wody a istnieniem życia na Ziemi.
Opis innowacji pedagogicznejNa każdy miesiąc zaplanowano działania, które nauczą dzieci uzasadnić znaczenie wody dla życia na Ziemi, nazywać i wymienić kilka gatunków zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem wodny, przeprowadzić proste doświadczenia i obserwacje zjawisk z zakresu przyrody, opisać obieg wody w przyrodzie, wymienić przyczyny zanieczyszczania wody oraz wymienić sposoby jej oszczędzania. Zajęcia będą realizowane w kole badawczym „Mali badacze, czyli odkrywanie i poznawanie otaczającego świata”, poprzez warsztaty i konkursy tj. „Co wiem o wodzie?”, „ Błękitna planeta”, „Zaczarowany podwodny świat”, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, założenie „zielonych ogródków” w salach zajęć  oraz przeprowadzona zostanie akcja informacyjna dla dzieci i rodziców ,,Wodę kochamy, więc ją oszczędzamy”. Zostaną zorganizowane wycieczki do Akwarium i Experymentarium w Łodzi, Zoo Safari w Borysewie, Rezerwat przyrody „Niebieskie źródła” w Tomaszowie Mazowieckim i do skansenu rzeki Pilicy oraz spacery do Oczyszczalnia ścieków w Maurycowie i Stacja uzdatniania wody w Zelowie.     W realizację projektu zostaną zaangażowani rodzice wychowanków (ogrodnik, laborant, biolog, ratownik wodny, wędkarz) będą to spotkania z zakresu preorientacji zawodowej, podczas której mali ekolodzy dowiedzą się o roli wody w życiu człowieka oraz skutkach jej zanieczyszczeń. Bliscy przedszkolaków zostaną również zaangażowani w realizację projektu poprzez włączenie ich do przygotowania strojów do przedstawienia teatralnego i na obchody Światowego Dnia Wody, udział w prelekcji nt. ,,Wodę kochamy, więc ją oszczędzamy” oraz udział w warsztatach na Eko pikniku rodzinnym.
Sposoby ewaluacji innowacji pedagogicznej– analiza dokumentów, – obserwacja dzieci w czasie zabaw i zajęć, – zaangażowanie i udział w akcjach proekologicznych, – ocena realizacji programu na Radzie Pedagogicznej.
Finansowanie innowacji pedagogicznejInnowacja  będzie finansowana z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej