Jesteś tutaj:

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Nadzór Pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty

seo

RAPORT Z EWALUACJI

PROBLEMOWEJ

 

Przedszkole Edukacyjne

Zelów

 

Kuratorium Oświaty w Łodzi

 

 

 

Wstęp

 

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw  ewaluacji.  Raport  z ewaluacji  problemowej  dotyczy  jednego  lub kilku  z przedstawionych  poniżej wymagań państwa.

Ewaluacja  zewnętrzna  polega  na zbieraniu  i analizowaniu  informacji  na temat  funkcjonowania  przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
 1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 1. Dzieci są aktywne.
 1. Respektowane są normy społeczne.
 1. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
 1. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 1. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
 1. Rodzice są partnerami przedszkola.
 1. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 1. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 1. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz z nowelizacją z dnia 10.05.2013r.

Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

 • Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole
 • Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
 • Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
 • Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
 • Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

 

Opis metodologii

 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 17-10-2013 – 04-11-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Grażyna Haraśna, Małgorzata Ira. Badaniem objęto 20 dzieci (wywiad grupowy), 41 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 4 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.

 

Obraz przedszkola

 

Przedszkole Edukacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie w 2014 roku będzie obchodzić 20 rocznicę swojej działalności. Powstało, jako niepubliczne przedszkole na terenie Domu Zborowego Parafii Ewangelicko – Reformowanej. W składzie grupy założycielskiej znalazła się prof.dr.hab. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, która również jest opiekunem merytorycznym. 11 marca 1998 Parafię odwiedził Prezydent Czeskiej Republiki – Vaclav Havel, a Pani prezydentowa Dagmar Havlova objęła patronatem przedszkole i nadała mu imię Jana Amosa Komeńskiego.

Przedszkole usytuowane jest w pobliżu lasu i parku miejskiego co umożliwia organizowanie spacerów, wycieczek i zajęć sportowo-rekreacyjnych na powietrzu. Przy budynku znajduje się bezpieczny plac zabaw wyposażony w piaskownice i sprzęt do zajęć rekreacyjnych. Położenie przedszkola gwarantuje cisze, spokój i obcowanie dziecka z przyrodą. Kolorowe sale zabaw są estetycznie urządzone i przystosowane do potrzeb każdego dziecka, z wyodrębnionymi miejscami do różnorodnej aktywności i odpoczynku.

Rodzice czują się zintegrowani z przedszkolem i biorą aktywny udział w działaniach proponowanych przez placówkę. Organizowanych jest wiele uroczystości, spotkań z ciekawymi ludźmi, wycieczek, spotkań i warsztatów z udziałem z rodziców. Placówka współpracuje również z wieloma instytucjami będącymi partnerami w działaniach na rzecz dzieci. Efektem trwałym systematycznej pracy przedszkola są dobrze ukształtowane umiejętności dzieci, które maja dobrze rozwinięta wyobraźnię i są przygotowane do dalszej nauki.Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone nie tylko w podstawie programowej, ale również poprzez szeroką  działalność  merytoryczną,  wzbogaconą  zajęciami  dodatkowymi,  uatrakcyjniającymi  ich  pobyt w przedszkolu (nauka języka angielskiego, kółko taneczne – występy w zespole „Promyczki”- taniec nowoczesny i ludowy; kółko teatralne – występy w zespole „Komeniuszki”, wyjazdy rekreacyjne na basen, nauka języka czeskiego). Na stałe w działalność przedszkola wpisał się Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych „Mali – większym” im .Jana Amosa Komeńskiego (w roku bieżącym IX edycja). Dzieci znają zasady zachowania, współpracy w zespole, wspólnie z całą społecznością przedszkolną został opracowany „Kodeks zachowania przedszkolaka”.

 

Informacja o placówce

 

Informacja Treść
Nazwa placówki Przedszkole Edukacyjne
Patron Jan Amos Komeński
Typ placówki Przedszkole
Miejscowość Zelów
Ulica Henryka Sienkiewicza
Numer 14
Kod pocztowy 97-425
Urząd pocztowy Zelów
Telefon 44 634 20 60
Fax 44 634 20 60
WWW www.przedszkole.zelandia.pl
REGON 59033887400028
Publiczność Niepubliczna
Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież
Charakterystyka Brak specyfiki
Ilośc uczniów/wychowanków/słuchaczy 47
Liczba oddziałów 2
Nauczyciele pełnozatrudnieni 2
Nauczyciele niepełnozatrudnieni (stosunek pracy) 1
Nauczyciele niepełnozatrudnieni (w etatach) 1
Średnia liczba uczących się w oddziałach 23,5
Liczba uczniów przypadająca na jednego, pełnozatrudnionego nauczyciela 23,5
Województwo Łódzkie
Gmina Zelów
Typ gminy Miejsko-wiejska

 

Poziom spełniania wymagań państwa

 

Β Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej (D)

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. (D)

Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu. (B)

W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. (B)

 

B Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. (D)

W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. (D)

Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. (B)

 

B Respektowane są normy społeczne.

Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. (D)

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. (D)

Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. (D)

W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. (D)

Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. (D)

W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb. (B)

Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. (B)

 

Wnioski

 

 1. Oferta dodatkowa przedszkola, wpływa aktywizująco na dzieci, pobudzając je do twórczego działania: spotkania teatralno – kulturalne na terenie placówki w wykonaniu artystów scen polskich, udział dzieci w licznych konkursach, festiwalach, przeglądach, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi. Aktywizacji dzieci służą również zajęcia dodatkowe (zabawy z językiem angielskim, zajęcia rytmiczno – ruchowe z elementami tańca, wyjazdy rekreacyjne na basen).
 2. Nauczyciele analizują osiągnięcia dzieci, wyznaczają kierunki pracy dla każdego dziecka i całej grupy, dobierają atrakcyjne    metody    i formy    pracy    z dziećmi,    z uwzględnieniem    ich    możliwości psychofizycznych i zainteresowań.
 3. Przedszkole stosuje różne nowatorskie i innowacyjne sposoby zachęcające dzieci do samodzielnego rozwijania się (zajęcia matematyczne prowadzone na podstawie programu „Dziecięca matematyka” i metodą E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana, metoda Carla Orffa, metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów”) oraz techniki parateatralne i relaksacyjne.
 4. Przedszkole zostało  tak  zorganizowane,  że zapewnia  wszystkim  dzieciom  bezpieczeństwo  fizyczne i atmosferę poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego. Pracownicy przedszkola otaczają wszystkie dzieci ciepłą, życzliwą atmosferą podczas ich zabawy, jak też samodzielnej pracy.
 5. Budowanie odpowiedzialności  dzieci  w różnych  aspektach  funkcjonowania  przedszkola  pozwala  im na właściwy rozwój samodzielności, jak też wzmacnia prawidłowe ich relacje społeczne.

 

Wyniki ewaluacji

 

Wymaganie:

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Poziom spełnienia wymagania: B

W  przedszkolu  rozpoznaje  się  możliwości  i potrzeby  rozwojowe  dzieci  oraz  dostosowuje  się działania   do ich potrzeb.   Dzięki   różnorodnym   działaniom   podejmowanym   podczas   zabaw przedszkolnych   dzieci   mają możliwość   rozwijania   swoich   zainteresowań.   W przedszkolu wprowadzane  są   nowatorskie  rozwiązania edukacyjne  dotyczące  metod  i form  pracy.  Rodzice otrzymują informacje o tym, jak ich dziecko funkcjonuje w przedszkolu.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.

Przedszkole podejmuje różnorodne działania, dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci, a stosowane przez nauczycieli metody pracy są dostosowane do potrzeb grupy przedszkolnej. Warunki lokalowe i wyposażenie sprzyjają rozwojowi dzieci. Można to zaobserwować na zajęciach, gdzie nauczyciele dają dzieciom zadania o różnym poziomie trudności oraz wymagające od nich różnych aktywności. Rodzice często (30 z 25) otrzymują informacje o tym, jak ich dziecko funkcjonuje w przedszkolu (zob. Rys. 1j), dobrze oceniają też warunki lokalowe i wyposażenie  przedszkola.  Nauczyciele  rozpoznają  indywidualne  potrzeby,  zdolności  i możliwości poszczególnych dzieci (zob. Rys. 1o). Dostosowują metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. W  celu wsparcia indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci opracowują programy dla dzieci zdolnych oraz zajęć wyrównawczych z dziećmi mającymi deficyty rozwojowe.

rys1j

Rys. 1j

 

rys1o

Rys.1o

 

Procesy  wspomagania  rozwoju  i  edukacji  dzieci  są  planowane,  monitorowane  i  doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu.

Nauczyciele  planują,  monitorują  i doskonalą  procesy  wspomagania  rozwoju  dzieci.  Wykorzystują  wnioski do planowania rozwoju i edukacji dzieci. Przedszkole podejmuje systemowe działania dotyczące planowania procesów edukacyjnych. Nauczyciele indywidualnie oraz zespołowo (na radach pedagogicznych) planują pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą w poszczególnych grupach wiekowych, prowadzą diagnozy wstępne i końcowe, badają opinie rodziców poprzez prowadzenie ankiet i kwestionariuszy, analizują ofertę edukacyjną przedszkola. Monitorując procesy edukacyjne prowadzą obserwacje dzieci, przeprowadzają diagnozy wstępne i końcowe, analizują wytwory dzieci, karty przyrostu umiejętności dziecka, prowadzą rozmowy z rodzicami, zajęcia  otwarte  dla  rodziców.  Wnioski  z monitorowania  zaplanowanych  działań  przedszkole  wykorzystuje do planowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci (zob. Tab. 1).

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Do czego wykorzystują Państwo wnioski wypływające z monitorowania zaplanowanych działań? (8271)

 

Numer Analiza Cytaty
1 - praca z dzieckiem słabym i zdolnym, - przygotowanie dzieci do występów publicznych, - przygotowanie dzieci do turnieju i konkursu, - wprowadzenie zajęć dodatkowych. - opracowanie i wdrożenie programu pracy wyrównawczej oraz pracy wspierającej różne sfery rozwojowe, - wdrożenie programu dla dzieci zdolnych matematycznie, - wprowadzenie zajęć rytmiczno - muzycznych, zajęć nauki języka angielskiego, zajęć na basenie.

Tab.1

 

Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu.

W  przedszkolu  wdrażane  są  wnioski  z monitorowania  procesu  wspomagania  i rozwoju  edukacji  dzieci. Nauczyciele  wprowadzają zmiany,  które  przyczyniają  się  do rozwoju  umiejętności  dzieci.  Opierając  się na danych  uzyskanych  podczas  badania,  można stwierdzić,  że wprowadzone  zmiany  w wyniku  wdrożenia wniosków  z monitorowania  procesu  wspomagania  rozwoju  i edukacji  dzieci są  skuteczne  i dotyczą  przede wszystkim   zmian   programowych   i organizacyjnych.   Zarówno   dyrektor,   jak   i nauczyciele   deklarują, że wprowadzone w wyniku wdrożenia wniosków z monitorowania procesów zmiany organizacyjne i programowe (program pracy wyrównawczej, program pracy wspierającej, program racy z dzieckiem zdolnym, wzbogacanie i uatrakcyjnianie zajęć i zabaw) przyczyniają się do rozwoju umiejętności dzieci.

W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

Przedszkole, adekwatnie do potrzeb rozwojowych dzieci, stosuje nowatorskie rozwiązania edukacyjne. Zarówno dyrektor,  nauczyciele,  jak i partnerzy  placówki  wyrażają  opinię,  że w przedszkolu  stosuje  się  nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. Z informacji uzyskanych podczas badań (wywiady, obserwacja zajęć) wynika, że wprowadzone w przedszkolu nowatorskie rozwiązania edukacyjne dotyczą przede wszystkim metod i form pracy i są to: elementy glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego, metody nauczania matematyki wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, pedagogika zabawy „Klanza”, Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz, metoda aktywnego słuchania muzyki poważnej Batti Strauss, muzykoterapia. Podejmowane działania odpowiadają na potrzeby rozwojowe dzieci.

 

Wymaganie:

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Poziom spełnienia wymagania: B

 

Nauczyciele wykorzystują w pracy zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy programowej, podejmują liczne działania, umożliwiające wychowankom odnoszenie sukcesów, wspomagają dzieci w rozwijaniu  uzdolnień,  budują system  wartości,  kształtują  u dzieci  odporność  emocjonalną, rozwijają umiejętności społeczne dzieci, stwarzają warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawy.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

Przedszkole uwzględnia zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej (zob. Rys. 1w). Podczas zajęć nauczyciele odpowiednio gospodarowali czasem, różnicowali aktywność dzieci.

 

rys1w

Rys.1w

 

W  przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

Nauczyciele  monitorują i analizują osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułują i wdrażają wnioski z tych analiz.

Nauczyciele monitorują i diagnozują osiągnięcia dzieci oraz wdrażają wnioski z analiz. Dają informacje zwrotną dzieciom,  opracowują karty  pracy  o wyższym  i niższym  stopniu  trudności,  wdrażają  programy  pracy wyrównawczej i wspierającej, rozwijają zainteresowania dzieci. Monitorują osiągnięcia dzieci podczas zajęć (zob. Rys. 1o). W wyniku przeprowadzanych analiz osiągnięć dzieci w przedszkolu podejmowane są różnorodne działania (zob. Tab. 2).

 

rys1o

Rys.1o

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  [jeśli tak] Jakie działania były podejmowane w wyniku przeprowadzanych analiz osiągnięć dzieci. Proszę o podanie przykładów. (8420)

Numer Analiza Cytaty
1 - praca z dzieckiem słabym i zdolnym, - przygotowanie dzieci do występów publicznych, - przygotowanie dzieci do turnieju i konkursu, - wprowadzenie zajęć dodatkowych. - opracowanie i wdrożenie programu pracy wyrównawczej oraz pracy wspierającej różne sfery rozwojowe, - wdrożenie programu dla dzieci zdolnych matematycznie, - wprowadzenie zajęć rytmiczno - muzycznych, zajęć nauki języka angielskiego, zajęć na basenie.

Tab.2

 

Wdrożone  wnioski  z  monitorowania  i  analizowania  osiągnięć  dzieci  przyczyniają  się  do rozwijania   ich umiejętności   i   zainteresowań.   Modyfikowane   w   przedszkolu   programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań.

Przedszkole podejmuje różnorodne działania mające na celu rozwój umiejętności dzieci opisanych w podstawie programowej. Wprowadzane  w przedszkolu  zmiany  uwzględniają  wnioski  z monitorowania  i analizowania osiągnięć  dzieci  oraz  rozwój  ich zainteresowań.  Nauczyciele  stwarzają  sytuacje,  w których  dzieci  mają możliwość rozwijania zainteresowań. Świadczą o tym wypowiedzi rodziców – 33 z 35 badanych jest zdania, że przedszkole pomaga rozwijać zainteresowania ich dziecka (zob. Rys.1k). Zarówno, dyrektor jak i nauczyciele twierdzą, że podejmowane na skutek monitorowania osiągnięć dzieci działania, przyczyniają się do rozwoju ich umiejętności opisanych w podstawie programowej. Według badanych dzieci uczestniczą w różnych zajęciach, konkursach, festiwalach, uczą się języków obcych (zob. Tab. 3).

rys1k

Rys. 1k

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie działania podjęte na skutek monitorowania osiągnięć dzieci przyczyniły się do rozwoju ich umiejętności opisanych w podstawie programowej? (8316)

Numer Analiza Cytaty
1 • opracowanie programów, • organizacja uroczystości i imprez przedszkolnych, • organizacja cyklu spotkań teatralnych, • organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych, • organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, • organizacja wyjazdów na basen, • wprowadzenie zajęć dodatkowych, • udział w konkursach, festiwalach, turniejach. • opracowanie programów pracy wyrównawczej, pracy wspierającej sfery rozwoju, pracy z dzieckiem zdolnym • organizacja uroczystości i imprez przedszkolnych • organizacja cyklu spotkań teatralnych na terenie przedszkola, artystów scen polskich • organizacja wyjazdu do Teatru Lalek w Łodzi • organizacja Festiwalu Teatrzyków Przedszkolnych o zasięgu gminnym • organizacja Przeglądu Bajki Czeskiej • organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych • spotkania z ciekawymi ludźmi • opracowanie i wdrożenie programów autorskich • organizowanie wyjazdów na basen • wprowadzenie zajęć dodatkowych: nauka języka angielskiego i zajęć rytmiczno – muzycznych • udział w konkursach, festiwalach, turniejach na terenie przedszkola i poza nim.

Tab.3

Wymaganie: 

Respektowane są normy społeczne.

Poziom spełnienia wymagania: B

Cała  społeczność  przedszkolna  (dzieci,  ich  rodzice,  nauczyciele  i pozostali  pracownicy)  buduje wspólnie relacje społeczne oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Normy zachowania są znane dzieciom  i w  każdej  sytuacji  są  im przypominane.  Panująca  miła,  ciepła  atmosfera  sprzyja w tworzeniu odpowiedzialności dzieci za podejmowanie decyzji podczas zajęć, czy zabawy.

Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.

W przedszkolu w całej społeczności przedszkolnej (rodzice, dzieci, nauczyciele, dyrektor, pozostali pracownicy) dominują relacje oparte na życzliwości, zaufaniu i przyjaźni. Wzajemny szacunek przejawia się w partnerstwie rodziców podczas różnych form pracy przedszkola, we współpracy nauczycieli, a także na tworzeniu dzieciom atmosfery bezpieczeństwa emocjonalnego i ich bezpieczeństwa fizycznego (Rys.1o). Pomieszczenia, w których przebywają dzieci (sale, korytarz, łazienki) są urządzone tak, by były bezpieczne dla dzieci, są widne, kolorowe, oraz co roku przeprowadzana jest próbna ewakuacja z udziałem dzieci i pracowników placówki. Na terenie przedszkola znajduje się plac zabaw z urządzeniami, zabawkami, które posiadają  atesty (m.in. ślizgawka, rura zręcznościowa,  domek  z zabawkami,  auto,  piaskownica). Prawie  wszystkie  dzieci  chętnie  przychodzą do przedszkola (do sali wchodzą z uśmiechem), natomiast niechętnie idą do domu. Nauczyciele dbają o fizyczne bezpieczeństwo wszystkich dzieci, które lubią w zachowaniu „swoich pań”, cyt. „gdy nam pomagają, przytulają, bawią się z nami”.

 

rys10

Rys.1o

 

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

Działania wychowawcze prowadzone w przedszkolu są skuteczne, przynoszą zamierzone efekty w zachowaniu większości dzieci. Na obserwowanych zajęciach dzieci potrafiły wysłuchać instrukcji do zadania lub zabawy, potrafiły się wyciszyć i pomagały sobie nawzajem. Wystąpiły pojedyncze przypadki zachowania odbiegającego od przyjętych norm społecznych, ale były przede wszystkim podyktowane zwróceniem uwagi na siebie osoby obserwującej  dzieci.  Prawie  wszyscy  rodzice  uważają,  że ich  dzieci  są  jasno  informowane  o zasadach postępowania, jakich należy przestrzegać (Rys.1h).

 

rys1h

Rys. 1h

 

Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

W przedszkolu prowadzone są spójne działania wychowawcze nauczycieli i pracowników niepedagogicznych eliminujące u dzieci zagrożenia oraz wzmacniające ich właściwe zachowania. Można było zaobserwować podczas wszystkich zajęć natychmiastowe reakcje nauczycieli na niepożądane zachowania dzieci np. upomnienie słowne, zasygnalizowanie wyciszenia się dzieci (zastosowanie miernika dźwiękowego). Również wszyscy nauczyciele stosowali pochwały słowne, nagradzali atrakcyjną zabawą, tym samym wzmacniali pożądane zachowania dzieci. W przedszkolu  obowiązuje  „Kodeks  zachowania  przedszkolaka”,  dzieci  są  uczone  wzajemnej  tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb innego dziecka.

W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie.

Nauczyciele  starają  się  stwarzać  dzieciom  możliwość  wyboru  zabawy,  czy  też  sposobu  pracy.  Na obserwowanych zajęciach dzieci same np. decydowały o wyborze koloru kółka do zabawy, o pokolorowaniu, czy też  o sposobie  przyozdabiania  autka  tekturowego.  W przedszkolu  wszyscy  nauczyciele  kształtują  u dzieci postawę  ich  odpowiedzialności  za  działania  własne  i działania  podejmowane  w grupie  min.  poprzez: podpisywanie Kontraktu Grupowego (Rys.11). Ponadto, cyt. „zawsze Pani pozwala nam decydować w co chcemy się bawić”.

 

rys11

Rys.11

 

Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb.

Przedszkole  stawia  na systemowe  działania  wychowawcze:  adaptacyjne,  przeciwdziałanie  złym  emocjom, wzmacnianie  właściwych zachowań.  W tym  celu,  nauczyciele  stosują  różne  metody  wychowawcze,  które wynikają z obserwacji dzieci, jak też z rozmów z ich rodzicami (np. metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, jak współpracować w zespole dziecięcym, jak mądrze zachowywać się w sytuacjach trudnych, pełnych napięć emocjonalnych). Monitorowanie działań wychowawczych odbywa się również poprzez przygotowywanie dzieci do występów  publicznych,  podczas,  których  dzieci  uczą  się  opanowania  zdenerwowania  i tremy,  oraz wypowiadania się przed szerszym gronem słuchaczy. Na podstawie wniosków z monitorowania wprowadzono w bieżącym roku programy: „Stop agresji” i „Czyste powietrze wokół nas”.

 

W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.

Rodzice biorą czynny udział w ujednolicaniu działań wychowawczych w przedszkolu i w domu (Tab.4). Prowadzą rozmowy z nauczycielami na temat skuteczności działań eliminujących zagrożenia i wzmacniania właściwych zachowań dzieci.

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść  pytania:   Czy  rozmawiali  Państwo  z  nauczycielami na  temat  skuteczności działań  wychowawczych prowadzonych w przedszkolu (dotyczących eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań)? (8362)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 1

Numer Analiza Cytaty
1 tak, podczas spotkań indywidualnych, zebrań grupowych z rodzicami, podczas swobodnych rozmów, indywidualnych poza wyznaczonymi godzinami, przy okazji uroczystości i imprez

Tab.4

 

Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.

Działania  przedszkola  są  skuteczne  w   w budowaniu  postawy  odpowiedzialności  w działaniu  i relacjach społecznych. Na obserwowanych zajęciach dzieci były samodzielne w wyborze sposobu, w jaki miały pracować, bawić się, same dobierały sobie koleżankę, kolegę do zabawy. Również, dzieci same decydowały o wyborze sposobu odpoczywania. Ponadto, przedszkole daje możliwość dzieciom opiekowania się zwierzętami (świnką morską), rybkami w akwarium.

 

Raport sporządzili:

Grażyna Haraśna, Małgorzata Ira