Program Profilaktyczny

PROGRAM PROFILAKTYCZNY
PRZEDSZKOLA EDUKACYJNEGO
im. Jana Amosa Komeńskiego
w Zelowie

Podstawa opracowania treści zawartych w programie przedszkola :

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – art.72
 • Konwencja o Prawach Dziecka – art.3, art.19 i art.33
 • Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DzU nr 67 z późn. zm.), np. art.1 i inne
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 23.12.2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU nr 51, poz. 458)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 19.06.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół wraz z rozporządzeniem zmieniającym z dnia 31.01.2002 r. (DzU nr 10, poz. 96)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 8.06.2009 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 730) w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624)
 • Promocja zdrowego stylu życia w ramach zadania: Program profilaktyczny w zakresie edukacji prozdrowotnej dla mieszkańców woj. wielkopolskiego (Wykonawca: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, 2010)

PLAN PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

 1. WSTĘP
 2. CELE PROGRAMU
 3. ADRESACI PROGRAMU
 4. BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU
 5. CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH
 6. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU
 7. EWALUACJA PROGRAMU

 

WSTĘP

 

Przedszkole to „placówka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wspomagająca indywidualny rozwój, zapewniająca opiekę odpowiednią do potrzeb dziecka oraz przygotowująca do nauki w szkole” (Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Dz. U. Nr 61, poz. 624).Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, jak i również przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

Ponadto przedszkole poza edukacją i wychowaniem dzieci, powinno także prowadzić działania profilaktyczne, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu. Wiek przedszkolny to specyficzny okres w życiu dziecka, mający istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju. Natomiast owa profilaktyka w przedszkolu ma zapobiegać wszelkim niepożądanym zjawiskom w tymże rozwoju. Działaniem profilaktycznym będzie zatem każde pozytywne oddziaływanie pedagogiczne, utrwalające wartościowe cechy, a zapobiegające powstawaniu tych niepożądanych.

Niniejszy program profilaktyczny przedszkola ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań o charakterze profilaktycznym przez nauczycieli umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi funkcjonowanie w życiu następnych pokoleń w przyszłości.

II

CELE PROGRAMU

 • Uświadomienie dzieci o istniejących w życiu zagrożeniach
 • Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacji zagrożenia
 • Rozróżnianie dobra od zła
 • Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania / z przypadkowych spotkań z nieznajomym
 • Rozumienie powszechnych zakazów / nakazów w celu uniknięcia wypadku i in.
 • Utrwalenie ogólnych zasad, np. prawidłowego poruszania się po drodze oraz wewnątrzprzedszkolnych, np. właściwego korzystania z placu zabaw
 • Uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny)
 • Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdrowego stylu życia)
 • Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci
 • Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami oraz najbliższym środowiskiem
 • Podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek
 • Poszerzenie wiedzy na temat praw i obowiązków dziecka
 • Zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy (działania naprawcze)
 • Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu (promocja postaw asertywnych)
 • Rozwijanie podstawowych umiejętności życiowych
 • Kształtowanie nawyków higienicznych, stosowanie zasad kulturalnego zachowania się (savoir – vivre na co dzień)
 • Uświadomienie dziecka o zagrożeniach związanych z dostępem do sieci Internet
 • Gimnastyka buzi i języka – profilaktyka logopedyczna

 

III

ADRESACI PROGRAMU

 • dzieci 3, 4, 5 – letnie uczęszczające do przedszkola objętego programem
 • nauczyciele zatrudnieni w placówce
 • rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola objętego programem
 • in. osoby związane z placówką

 

IV

BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU

 1.  BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ.
 2. PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA.
 3. HIGIENICZNY TRYB ŻYCIA.
 4. RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA (poranki z gimnastyką).
 5. ZAGROŻENIA ZE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.
 6. PRZEDSZKOLE BEZ NAŁOGÓW.
 7. MOJE PRAWA – KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA.
 8. AGRESJA I PRZEMOC.
 9. DZIECKO W ŚWIECIE WIRTUALNYM.
 10. PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA (poranki logopedyczne).

 

V

CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH

 

VI

METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

METODY

 • podające (pogadanka, opowiadanie, historyjka obrazkowa, anegdota i in.)
 • problemowe (konwersacje, metody aktywizujące typu inscenizacja,
 • drama, gry dydaktyczne, dyskusja, burza mózgów i in.)
 • praktyczne (ćwiczenia i działania oparte na konkrecie, pokaz,
 • symulacja, spotkania, wycieczki i in.)
 • eksponujące (np. film, ekspozycja i in.)
 • programowane (z użyciem np. komputera i projektora)

FORMY

 • indywidualne
 • zespołowe
 • grupowe (jednolite / zróżnicowane)

 

VII

EWALUACJA PROGRAMU

Oceny efektów wdrożenia programu profilaktycznego dokonuje się na Radzie Pedagogicznej po I i II semestrze roku szkolnego. Ewaluacja programu, polega na sporządzeniu krótkiego pisemnego sprawozdania z jego realizacji. Podstawę sprawozdania z realizacji programu będą stanowiły:

 • obserwacja
 • rozmowy z innymi nauczycielami / pracownikami
 • własne wnioski i opinie
 • kontakt wychowawcy z rodzicami (wywiad)
 • analiza dokumentów (np. plany miesięczne, realizacja podstawy programowej, zapis w dzienniku)
 • analiza wytworów pracy dzieci i stopnia ich zaangażowania
 • dodatkowe osiągnięcia, np. udział w konkursie.