Jesteś tutaj:

Oferta dydaktyczna

MISJA  PRZEDSZKOLA

  • Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości w warunkach bezpiecznych i przyjaznych do wspólnej zabawy i nauki
  • kierowanie się zasadami wynikającymi z konwencji praw dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi
  • wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

  • przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, tak aby mogły odnosić tam sukcesy;
  • przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska;
  • rodzice są współautorami życia przedszkola;
  • programy przedszkolne ukierunkowane są na dziecko, na jego potrzeby, co umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości;
  • dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi;
  • nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne metody wychowawcze i dydaktyczne

 

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Akceptuj, toleruj, wspieraj -wydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinuje ona codzienną naszą pracę .

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1.      Metody czynne:

–         metoda samodzielnych doświadczeń,

–         metoda kierowania własną działalnością dziecka,

–         metoda zadań stawianych dziecku,

–         metoda ćwiczeń utrwalających.

2.      Metody oglądowe:

–         obserwacja i pokaz,

–         osobisty przykład nauczyciela,

–         udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3.      Metody słowne:

–         rozmowy,

–         opowiadania,

–         zagadki,

–         objaśnienia i instrukcje,

–         sposoby społecznego porozumiewania się,

–         metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

–         metoda glottodydaktyczna

–         metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej

–         metody aktywizujące,

–         kinezjologia edukacyjna Dennisona – zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia,

–         pedagogika zabawy „Klanza”- zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych,

–          muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo – estetycznej, zabawy dowolne, odpoczynek

–         techniki mandali głównie w zajęciach i zabawach plastycznych.

–         aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,

–         techniki twórczego myślenia,

–         system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,

–         metodę projektu,

–         twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów, techniki parateatralne (zabawa w teatr),

–         Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz