Tematyka miesiąca 3 latki

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

DLA DZIECI TRZYLETNICH – KWIECIEŃ

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności.

Zachęcanie do zachowań proekologicznych.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech, nazw zwierząt, prac polowych typowych dla gospodarstwa wiejskiego.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania

wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego na boisku przedszkolnym

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.