PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE PANDEMII:

 

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów z Przedszkola Edukacyjnego im. J.A.Komeńskiego w Zelowie

 1. Rodzice lub opiekunowie i osoby przez nich upoważnione – zwani dalej „rodzicami” – oraz       nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania niniejszej procedury.
 2. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu odpowiadają rodzice.
 3. Rodzice są odpowiedzialni za przyprowadzanie i odbieranie dzieci.
 4. Rodzice przyprowadzają dzieci w godzinach od 7.00 do 8.30 oraz odbierają dzieci do godziny 16.00
 5. Rodzice osobiście przekazują dzieci wychowawcy grupy/ nauczycielowi dyżurującemu i od niego odbierają dzieci.
 6. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy.
 7. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 8. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 9. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.
 10. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica (prawnego opiekuna) o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 11. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, przewlekłe choroby należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
 12. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków ani preparatów farmaceutycznych.
 13. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną, rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 14. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice może nastąpić na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców.
 15. Druki upoważnień rodzice pobierają u nauczyciela danej grupy oraz przekazują je wychowawcom grup na początku każdego roku szkolnego.
 16. Upoważnienie może zostać w każdym czasie odwołane lub zmienione w formie pisemnej.
 17. Rodzice mogą upoważnić pisemnie osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola.
 18. W szczególnym przypadku dzieci mogą być odebrane przez osobę niewymienioną w pisemnym oświadczeniu po uprzednim powiadomieniu dyrektora lub wychowawcy. Osoba ta zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia (załącznik nr 1) o odbiorze dziecka z czytelnym podpisem.
 19. Wydanie dziecka w przypadkach wymienionych w punktach 10 i 11 nastąpi po okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego.
 20. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie w placówce, a dyrektor lub nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 21. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica (prawnego opiekuna) i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 22. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do poinformowania o fakcie nauczyciela.
 23. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości co do osoby odbierającej dziecko wychowawca ma obowiązek skontaktować się z rodzicami dziecka.
 24. Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, wydania  dziecka z Przedszkola.
 25. Wychowawca może odmówić wydania dziecka, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje, że nie zapewni ona dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku wychowawca ma obowiązek zatrzymania dziecka do czasu wyjaśnienia sprawy oraz wzywa drugiego rodzica, opiekuna lub upoważnioną do odbioru inną osobę. W razie braku możliwości skontaktowania się lub przyjścia przez jedną z tych osób po dziecko należy wezwać policję.
 26. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po zakończeniu pracy przedszkola, wychowawca powiadamia telefonicznie rodziców i dyrektora oraz zostaje z dzieckiem na terenie przedszkola przez godzinę.
 27. Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami lub o braku odebrania dziecka.
 28. Dziecko jest przekazywane policji w celu zapewnienia opieki właściwej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 29. Rodzic, który odbiera dziecko po upływie czasu pracy przedszkola, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o powyższym fakcie i usprawiedliwienia spóźnienia.