Jesteś tutaj:

Realizowane programy

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2019/2020

L.p. Tytuł programu Autor wydawnictwo Grupa realizująca program
1. Kocham przedszkole   M. Pleskot, A.Staszewska -Mieszek WSiP W grupie dzieci od 3 do 6 lat
2. Dziecięca matematyka Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych Edyta Gruszczyk -Kolczyńska WSiP W grupie dzieci od 3 do 6 lat
3. Nauka czytania i pisania Bronisłąw Rocławski Glottispol W grupie dzieci od 3 do 6 lat
4. Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych Mariola Bogucka, Dorota Łoś Pearson Central Europe W grupie dzieci od 3 do 6 lat
5. Program zajęć pozalekcyjnych pn. Przedszkolak poznaje Europę Ewa Tyluś   W grupie dzieci od 5 do 6 lat
6. Program nauczania języka czeskiego ”Zabawy z językiem czeskim w przedszkolu”. Zajęcia pozalekcyjne Wiera Pospiszył   W grupie dzieci 5 i 6 letnich

Innowacje pedagogiczne

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Projekt edukacyjny o tematyce ekologicznej

DANE  O  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ
Nazwa  innowacji / temat Śmieci mniej, Ziemi lżej. Projekt edukacyjny o tematyce ekologicznej
Imię  i  nazwisko  autora  lub  zespołu  autorskiego Mgr Ewelina Felicjańska
Imię  i  nazwisko  osoby  wdrażającej  innowację Mgr Anna Rogut
Czas  trwania  innowacji: data  rozpoczęciadata  zakończenia   2 stycznia 2020 r. 30 czerwca 2020r.
Rodzaj  innowacji  pedagogicznej                                                                ( proszę  wpisać  X  we  właściwą  kratkę )
  programowa     organizacyjna     metodyczna     „mieszana” –     x
  dotyczy  obszaru  dydaktycznego     dotyczy  obszaru  wychowawczego     dotyczy  obszaru  opiekuńczego     dotyczy  obszaru  „mieszanego”      x
  obejmuje  wybrane  zajęcia  edukacyjne   x   obejmuje  wszystkie  zajęcia  edukacyjne  
  obejmuje  jeden  przedmiot  nauczania     obejmuje  więcej  przedmiotów  nauczania  
  obejmuje  jeden  oddział  lub  grupę     obejmuje  więcej  oddziałów / grup     obejmuje  całą  placówkę   x    
  Innowacja  będzie współfinansowana z środków WFOŚiGW w Łodzi (88,09%) w ramach konkursu edukacyjnego „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Śmieci mniej, Ziemi lżej” realizowanego w Przedszkolu Edukacyjnym im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie”       x   Placówka  posiada  pisemną  umowę  organu  prowadzącego z WFOŚiGW w Łodzi  na  finansowanie  planowanej  innowacji         x
Opis innowacji
Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznej Przedszkole stanowi pierwszy etap edukacji małego dziecka, stąd też nadrzędnym zadaniem nauczycieli wychowania przedszkolnego jest organizacja sytuacji o charakterze wychowawczym oraz dydaktycznym. Realizując projekt, można uczynić dużo dobrego dla środowiska, a przez to dla człowieka, który bez przyrody nie może żyć. Zanieczyszczone środowisko wpływa negatywnie na zdrowie człowieka. Dawniej człowiek miał znacznie mniejszy wpływ na przyrodę. Przyroda była wówczas niezwykle bogata, a na Ziemi żyło znacznie więcej roślin i zwierząt. Obecnie z roku na rok przyroda ubożeje. Dlatego przeprowadzenie zmian zgodnych z wymogami ochrony środowiska, choć trudne jest konieczne. Dlatego ważne jest, aby te problemy wpajać i uzmysławiać już dzieciom. Przyroda nie jest w stanie poradzić sobie sama z tak wielką liczbą zanieczyszczeń. Obecny rozwój naukowy, technologiczny i gospodarczy państw rozwijających się definiuje kierunki pracy z dziećmi. Kształcimy i wychowujemy przyszłych obywateli Europy, stąd też  nauczyciele powinni zwracać uwagę na świadomość ekologiczną przedszkolaków ze szczególnym zwróceniem uwagi na racjonalne gospodarowanie odpadami orz zapobieganiu ich powstawaniu. Razem budujemy przyszłość, poczynając od pracy z najmłodszymi.
Cele ogólne innowacji pedagogicznej Celem innowacji  jest: – przybliżanie dziecku świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska – budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą poprzez podejmowane działania na rzecz środowiska – rozwijanie postaw proekologicznych – poszerzenie i wzbogacenie treści programowych o zagadnienia z zakresu edukacji ekologicznej, a także zaspokojenie narastającego zaciekawienia światem wykazywanego przez dzieci przedszkolne, które są coraz baczniejszymi obserwatorami życia, – organizacja wycieczek edukacyjnych, których celem będzie nie tylko poszerzenie wiedzy jej uczestników, ale również kształtowanie ich postaw i wartości społecznych, przekonań, poglądów. Wysoką wartością każdej wycieczki szkolnej jest integracja zespołu uczniowskiego i rówieśniczego, – wyrabianie nawyków pożytecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania zamiłowań, – integrowanie rodzin, grup rówieśniczych poprzez organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
Na czym polega nowatorstwo innowacji pedagogicznej Innowacja ma charakter mieszany: jest innowacją w zakresie metodyki – realizowana metodą projektu,poszerza program nauczania o nowe treści bez naruszania podstawy programowej, integruje nauczanie wokół bloku edukacyjnego jakim jest ekologia,jest innowacją w zakresie dydaktyki – w zakresie sposobów nauczania – dzieci realizują zadania nie tylko podczas zajęć obowiązkowych, ale również podczas zajęć w „Klubiku Małego Ekologa”, wycieczek edukacyjnych oraz warsztatów.
Spodziewane efekty innowacji pedagogicznej – rozbudzenie świadomości, jakie są zagrożenia dla środowiska, jak należy segregować odpady, jak zmniejszyć ilość odpadów powstałych w gospodarstwie domowym i czym jest recykling, – prowadzenie działań na rzecz środowiska lokalnego, włączenie mieszkańców w podejmowane przez przedszkole działania proekologiczne i zdrowotne, – zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności, za jakość środowiska, – umożliwienie uczestnictwa w wyjazdach i organizowanych w ramach projektu akcjach dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, – Integracja społeczności Zelowa i okolicznych miejscowości, dzięki organizacji Eko – pikniku rodzinnego połączonego z warsztatami ekologicznymi dla rodzin, –  pozyskanie partnerów i sojuszników, –  szansa dla dzieci na twórczy rozwój, –  promocja placówki w gminie, –  przykłady dobrej praktyki
Opis innowacji pedagogicznej Na każdy miesiąc zaplanowano działania, które nauczą dzieci segregacji śmieci, znaczenia recyklingu dla środowiska globalnego jak i najbliższego otoczenia maluchów. W przedszkolu będą kontynuowane zajęcia w Klubiku Małego Ekologa (przedszkole realizowało ten program w roku szkolnym 2018/2019). Placówka organizuje akcję  „Jesienne i wiosenne sprzątanie świata” – akcja prowadzona na terenie placówki, m.in. dlatego że w okolicznych lasach wciąż spotyka się dzikie wysypiska, dlatego uświadamianie zarówno dzieci jak ich bliskich pełni bardzo ważną rolę. Odbiorcą projektu będą zarówno dzieci naszego przedszkola, ich bliscy oraz mieszkańcy z terenu gminy Zelów), a także w część działań zostaną zaangażowane placówki oświatowe z terenu gminy (podczas eko – pikniku rodzinnego, w czasie trwania Festiwalu Teatrzyków Przedszkolnych). W trakcie realizacji projektu stosowane będą metody oraz formy, które umożliwią dzieciom przyswojenie oraz utrwalenie wiadomości i umiejętności. Metody nauczania: – słowna – oglądowa – czynna   Formy pracy: – indywidualna – zbiorowa – grupowa   Projekt będzie trwał od 02.01.2020r. do 30.06.2020r. w Przedszkolu Edukacyjnym im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie. Projekt będzie realizowany poprzez: koło ekologiczne, konkursy, warsztaty, wycieczki, teatrzyki oraz akcje ekologiczne. W projekcie weźmie udział 88 dzieci: 3-, 4-, 5- i 6-letnich.
Sposoby ewaluacji innowacji pedagogicznej Badanie efektów zakładanych zmian będzie przebiegać od początku wdrażania innowacji do 31 lipca 2020 r., Do badania zostaną wykorzystane metody i techniki takie jak: obserwacja dzieci podczas zajęć, analiza wyników konkursów, badanie zadowolenia z realizacji projektu wśród rodziców i starszych dzieci (wykorzystanie metod takich jak: kosz i walizka, itp.), Badanie jakości realizacji projektu przeprowadzi koordynator oraz dyrektor placówki, osiągnięte rezultaty wdrożonej innowacji zostaną przedstawione radzie pedagogicznej przedszkola, WFOŚiGW w Łodzi, organowi prowadzącemu przedszkole – Kolegium Kościelne Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie.
Finansowanie innowacji pedagogicznej Na realizację innowacji zostały pozyskane środki z WFOŚiGW w Łodzi (19400 złotych pozyskano z WFOŚiGW w Łodzi). Pozostała kwota została zabezpieczona przez dyrektora placówki z środków własnych.

 „ŚMIECI MNIEJ, ZIEMI LŻEJ. PROJEKT EDUKACYJNY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ”  realizowany z dotacji WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu  pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”

 CELE, METODY I FORMY PRACY PROJEKTU EDUKACYJNEGO

  • Cele ogólne:

– przybliżanie dziecku świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska

– budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą poprzez podejmowane działania na rzecz środowiska

– rozwijanie postaw proekologicznych

  • Cele szczegółowe:

Dziecko:

– zna ekologiczny sposób wyrzucania śmieci (segregacja odpadów)

– wymienia zachowania szkodzące środowisku przyrodniczemu

– rozróżnia kosze na śmieci

– podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska

– czynnie uczestniczy w obchodach wybranych dni

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

– rozbudzenie chęci dbania o środowisko poprzez zbieranie makulatury, zużytych baterii itp.

W trakcie realizacji projektu stosowane będą metody oraz formy, które umożliwią dzieciom przyswojenie oraz utrwalenie wiadomości i umiejętności.

  • Metody nauczania:

– słowna

– oglądowa

– czynna

  • Formy pracy:

– indywidualna

– zbiorowa

– grupowa

    HARMONOGRAM REALIZACJI  PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Planowane wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:

Muzeum Fabryki w Łodzi (marzec 2020)

Dzieci odkryją historię zakładów włókienniczych oraz zobaczą, jak pracują zabytkowe krosna i posłuchają historii opowiadanych przez dawnych pracowników.

W Muzeum Fabryki dzieci zobaczą długą drogę bawełny z plantacji, poprzez fabrykę, do sklepu z tkaninami.

Po zwiedzaniu Muzeum Fabryki dzieci będą brały udział w warsztatach poruszających zagadnienia związane z ochroną środowiska. Warsztaty stanowią połączenie krótkiej lekcji tematycznej oraz warsztatów artystycznych, podczas których przedszkolaki wykonują zabawki z materiałów poddawanych recyklingowi.

PGE GIGANTY MOCY (kwiecień 2020)

Zwiedzanie wystawy PGE Giganty Mocy oraz spotkanie z górnikiem w  SALI WIECZÓR I NOC – poświęconej ochronie środowiska oraz rekultywacji terenów pokopalnianych. Dzieci podczas spotkania dowiedzą się w jaki sposób duże przedsiębiorstwa dbają o środowisko.

Planowane warsztaty/zajęcia stacjonarne:

Warsztaty „Pakuję ekologicznie nie tylko od święta – Eko-Torby (maj 2020).

Podczas zajęć uczniowie zastanowią się w czym najlepiej przynosić zakupy ze sklepu. Porównają kilka różnych toreb po względem surowca, trwałości, estetyki, wygody, ceny i wpływu na środowisko.

Ekopiknik rodzinny wraz z warsztatami (warsztaty z recyklingu, plastyczne, gry plenerowe – czerwiec 2020).

  Planowane Konkursy:

SUPER EKOLOG – Konkurs wiedzy – podsumowujący zajęcia ekologiczne, przeznaczony dla  88 osób w  4 grupach wiekowych ( luty – maj 2020)

BIŻUTERIA Z RECYKLINGU – Gminny konkurs plastyczny dla przedszkolaków połączony z wystawą prac w Bibliotece Publicznej miasta i gminy Zelów oraz podczas Eko pikniku rodzinnego – polegający na wykonaniu biżuterii z materiałów przeznaczonych do recyklingu, skierowany do dzieci w wieku od 3 do 6 lat z terenu gminy Zelów (marzec – czerwiec 2020)

  Inne działania zaplanowane w Projekcie, w ramach których będą wykorzystywane zakupione pomoce dydaktyczne (zajęcia lekcyjne, koła przyrodniczo – ekologiczne, akcje, inne):

Akcja „Wiosenne sprzątanie” – Udział dzieci w porządkowaniu terenu wokół przedszkola.

Zajęcia lekcyjne w formie koła ekologicznego „Klubik Małego Ekologa” – celem działań jest edukacja ekologiczna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu oraz zapoznanie dziecka z najbliższym środowiskiem przyrodniczym. Dzieci po zajęciach będą rozumiały skutki niewłaściwego zachowania/postępowania człowieka w naturalnym środowisku, poznają rolę i znaczenie ochrony naturalnego środowiska. W czasie zajęć zostaną wykorzystane materiały przyrodnicze i surowce wtórne w pracach plastyczno-technicznych.

Zimowe ferie z ekologią.

Spotkanie tematyczne (z leśnikiem, urzędnikiem z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ogrodnikiem, rolnikiem, pracownikiem kopalni i elektrowni PGE Bełchatów, pracownikiem oczyszczalni ścieków)

Cykl akcji ekologicznych: „Śmieci mniej, Ziemi lżej” – zbiórki: makulatury, zakrętek oraz zużytych baterii, które zostaną oddane do recyklingu.

Ekologiczny Bal Karnawałowy – Zaprezentowanie strojów wykonanych z surowców wtórnych. Do działania zostaną zaangażowani rodzice, którzy zaprojektują i wykonają stroje dla dzieci.

Przedstawienie teatralne pt. „Makowa panienka dba o środowisko” w wykonaniu dzieci 6 letnich.

Eko piknik rodzinny – podsumowanie projektu „Śmieci mniej, Ziemi lżej”, podczas którego odbędą się warsztaty ekologiczne. Będzie miała miejsce pokonkursowa wystawa prac plastyczno-technicznych oraz oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  za konkurs „Biżuteria z recyklingu”, a także odbędzie się przedstawienie teatralne „Makowa panienka dba o środowisko”.

    EWALUACJA

Sposoby ewaluacji:

– analiza dokumentów,
– obserwacja dzieci w czasie zabaw i zajęć,
– zaangażowanie i udział w akcjach proekologicznych,
– ocena realizacji programu na Radzie Pedagogicznej.