Jesteś tutaj:

Program Wychowawczy

PRZEDSZKOLA EDUKACYJNEGO
im. Jana Amosa Komeńskiego
w Zelowie

OPRACOWANY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ PRZY WSPÓŁUDZIALE RODZICÓW

„Jeśli będziemy szanować dzieci jako osoby, nauczą się szanować nawzajem”

Jan Amos Komeński

 1. WSTĘP

Program Wychowawczy Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego został opracowany i zmodernizowany w celu realizacji fundamentalnych wartości.

Celem głównym jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami, relacjami ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.
Jednym z priorytetów pracy przedszkola wobec dziecka i jego domu rodzinnego jest wspieranie i stymulowanie jego rozwoju w sferze wychowawczej.
Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje i ukierunkowuje. Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego, może uzupełnić jedynie i wzbogacić doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające.

Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględniając potrzeby społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników przedszkola. Integruje nauczycieli i rodziców
w realizowaniu celów wychowawczych. Ma on za zadanie określić jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania są pożądane aby dziecko mogło funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi rolami społecznymi. Program jest podzielony na tematy, które obejmują problematykę społeczną i dostarczają dziecku podstaw do prawidłowego funkcjonowania w życiu:

– POZNAJ SWOJE TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE
– KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE
– BĄDŹ KULTURALNY
– BĄDŹ KOLEŻEŃSKI
– DBAJ O SWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.

Są to tematy sprzyjające kształtowaniu i zdobywaniu zdolności do rozwoju,
rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia rzeczywistości i świata wartości
dziecka. Nauczyciel realizujący program musi pamiętać o tym, iż dziecko
najlepiej uczy się, poznaje i zapamiętuje przez własne działanie. Celem działań
nauczyciela powinno być pośredniczenie w przekazywaniu i nadawaniu
konkretnych treści wartościom uniwersalnym w czasie wspólnego działania, a przez to powodowanie wewnętrznego rozwoju dziecka.

 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Do głównych założeń programu należą:

 • stwarzanie sytuacji , w których dziecko lepiej pozna siebie i innych,
  obserwowanie, naśladowanie przez dzieci rówieśników i dorosłych z otoczenia,
 • dokonywanie oceny zachowań innych oraz ustosunkowanie się emocjonalne do nich,
 • kierowanie doświadczeniami i kreowanie przez nauczyciela sytuacji edukacyjnych , sprzyjających kształtowaniu pozytywnego, optymistycznego spojrzenia dziecka na świat oraz budowaniu obrazu samego siebie jako składnika osobowości człowieka,
 • lepsze poznanie dzieci przez ich rodziców,
 • integracja dzieci, nauczycieli i rodziców we wspólnych zajęciach jako pomoc w porozumiewaniu się, lepszym wzajemnym poznaniu,
 • poznawanie przez rodziców sposobów wspomagania rozwoju dziecka i dróg porozumiewania się z nim,
 • umożliwienie rodzicom i dzieciom spędzania wspólnego czasu w placówce,
 • przeżywanie przez dzieci i rodziców wspólnej radości z przebywania ze sobą i wspólnych działań,
 • poznanie werbalnych i pozawerbalnych środków komunikacji z dzieckiem, rodzicami i wychowawcą w trakcie spotkań integracyjnych.

Program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, o literaturę psychologiczno – pedagogiczną i doświadczenia własne.

III.  CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Program pozwala na refleksję nad tym co ważne, potrzebne, dobre, co zaspokaja potrzeby i rozwija możliwości, skutecznie przeobraża świadomość, postawy, zachowania i sposób życia. Przekłada zasady werbalne na rzeczywistość dając możliwość zmiany sposobu rozumienia tego kim jesteśmy, naszej wewnętrznej natury i jej wpływu na rzeczywistość.

Cele programu:

 1. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta;
 2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny;
 3. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi:
 • kształtowanie podstawowych powinności moralnych: np. życzliwości, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości…
 • polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,
 • rozróżniania dobra od zła,
 1. Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków;
 2. Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”;
 3. Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń;
 4. Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody;
 5. Rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo;
 6. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

 1. ZADANIA PRZEDSZKOLA

ZADANIE – POZNAJ SWOJE TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE
NORMY POSTĘPOWANIA:

 • kultywuj tradycje swojej rodziny
 • rozmawiaj z rodzicami o ich pracy
 • pamiętaj o uroczystościach rodzinnych
 • szanuj język ojczysty i tradycje narodowe
 • poznaj piękno swojego kraju, regionu, miasta

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny.
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych, festynach.
 • wykonanie drzewa. genealogicznego swojej rodziny
 • prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej rodziców i dziadków.
 • realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania zawodów np. strażaka, policjanta, lekarza itp.
 • w trakcie zajęć oraz przy każdej nadarzającej się okazji uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej
 • jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna
 • zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi, godłem i hymnem Polski.
 • pomaganie w orientowaniu się na mapie Polski.
 • okazywanie piękna naszej ojczyzny za pomocą ilustracji, obrazów, albumów, slajdów.ZADANIE – KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIENORMY POSTĘPOWANIA:
 • unikaj krzyku, kłótliwości
 • przestrzegaj zawartych umów, reguł
 • oceniaj zachowanie, a nie osoby
 • wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany
 • korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach
 • ciesz się z sukcesów, przyjmuj z godnością porażki
 • wystrzegaj się kłamstwa
 • mów o swoich uczuciach, odczuciach

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich, np: zgodnego zachowania się podczas zabaw , kulturalnego włączania się do zabaw kolegów
 • korzystania ze sprzętu i zabawek
 • porozumiewania się umiarkowanym głosem
 • przestrzegania zasad podporządkowania się dyżurnym np. w łazience ,w sali
 • ponoszenia konsekwencji łamania przyjętych umów.
 • reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę.
 • uczenie dzieci właściwego zachowania w stosunku do innych ( nie stosujemy obraźliwych słów)
 • uczenie dzieci wyrażania umiejętności określania swoich uczuć, wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych.
 • zapoznanie z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji, nie wyrządzając krzywdy innym (np. gryzmolenie po kartce, zgniatanie gazety, darcie papieru).
 • poznawanie wzorców właściwego zachowania(postawa nauczyciela, postacie z literatury).
 • poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów innych.
 • udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury: rozróżnianie prawdy, fałszu, kłamstwa, fantazji w utworach literackich i w sytuacjach codziennych
 • podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań
 • układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie wniosków
 • rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych.
 • podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach.
 • włączanie zabaw dramowych jako element bloku integracyjnego określającego samopoczucie dziecka.
 • systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienia argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami drugiej osoby.
 • uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych.

ZADANIE -BĄDŹ KULTURALNY
NORMY POSTĘPOWANIA:

 • używaj form grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję
 • nie mów z pełnymi ustami
 • okazuj szacunek dorosłym i starszym osobom
 • pamiętaj o kulturalnym zachowaniu w trakcie powitań i pożegnań
 • bądź miły dla innych osób (kolegów i dorosłych)
 • dbaj o porządek wokół siebie (nie śmieć, sprzątaj po zabawie)
 • słuchaj kiedy inni mówią, mów kiedy inni słuchają

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i przedszkolu (sprzątanie swoich zabawek, układanie książek itp.)
 • uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny (spokojne i ciche zachowanie podczas gdy inni odpoczywają, opiekowanie się osobami chorymi i starszymi)
 • uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuje, przepraszam)
 • dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczycielki, postaci z literatury itp.)
 • utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (sklep, autobus, kino)
 • poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów
 • uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowanie innym za te słowa
 • rozmawianie z dziećmi na temat prostych przepisów savoir-vivr’u, stosowanie ich w sytuacjach codziennych
 • opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia (np. nie mówienie z pełnymi ustami, używanie serwetki itp.)
 • przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku, uszanowania zieleni w najbliższym otoczeniu (papierki wrzucamy do kosza, nie depczemy trawników i skwerków, nie niszczymy drzew i krzewów, uczestniczenie w corocznej akcji „Sprzątanie Ziemi, Sprzątanie Świata”

ZADANIE -BĄDŹ KOLEŻENSKI
NORMY POSTĘPOWANIA:

 • zgodnie baw się z kolegami
 • szanuj cudzą własność
 • dziel się z innymi tym co masz
 • nie bądź zawzięty w kontaktach z innymi
 • nie wyrządzaj krzywdy innym
 • nie rób drugiemu co tobie niemiłe (nie wyśmiewaj się, nie przedrzeźniaj, nie przerywaj)
 • pomagaj tym, którzy tej pomocy potrzebują

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie,
 • interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności, wytworów pracy kolegów,
 • rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja: uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, spożywania słodyczy (w związku z tym dzielenia się nimi)
 • uczenia się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu – używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy i doradztwa nauczycielki, zrozumienie tego, co przeżywają inni
 • słuchanie kolegów pełniących dyżur podporządkowywanie się ich poleceniom i uwagom,
 • ” wyrabianie nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotkanymi w szatni lub na podwórku (mówienie dzień dobry, skinienie ręką, itp.)
 • sprawianie radości choremu koledze przez, np. wspólne pisanie listu, przygotowanie upominku, odwiedziny,
 • dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania (rozumienie przeżyć z tym związanych)
 • sprawianie radości innym dzieciom, przez składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków,
 • opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują (rozumienie ich zagubienia i nieporadności)

ZADANIE-DBAJ O SWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.
STOSUJ ZASADĘ
„W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH”

NORMY POSTĘPOWANIA:

 • nie krzycz, mów umiarkowanym głosem,
 • często korzystaj z pobytu na świeżym powietrzu,
 • hartuj swój organizm,
 • ubieraj się odpowiednio do temperatury
 • zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki,
 • pamiętaj o korzystaniu z zabiegów higienicznych,
 • zasłaniaj nos i usta przy kichaniu i kasłaniu,
 • nie obawiaj się wizyty u lekarza, mów o tym czego się boisz,
 • unikaj hałasu,
 • nie oddalaj się od grupy, z miejsca zabaw,
 • nie próbuj produktów nieznanego pochodzenia,
 • informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe samopoczucie),
 • pamiętaj swój adres zamieszkania,
 • unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań,
 • zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi
 • nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt,
 • przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania w różnych sytuacjach
 • czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych przez nauczyciela (spacery wycieczki, zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, pobyt na świeżym powietrzu)
 • uczenie się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody (wykorzystanie pomocy dydaktycznych „Ubieram się sam”
 • kształtowanie nawyku zjadania wszystkich potraw
 • systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych oraz mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji
 • rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz stałego kontrolowania i leczenia zębów- spotkania z lekarzem, wizyta w gabinecie stomatologicznym,
 • stosowanie w zajęciach różnych form sprzyjających zrozumieniu potrzeb własnych i kolegów (drama, pedagogika zabawy itp.)
 • uświadomienie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin (poprzez spożywanie posiłków w przedszkolu, zajęcia dydaktyczne, prace gospodarcze, hodowle prowadzone w kąciku przyrody, filmy edukacyjne, itp.)
 • udział dzieci w konkursach dotyczących zdrowia,
 • cykliczne spotkania z policjantem
 • ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, teren) oraz na wycieczkach,
 • przestrzeganie zasady spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, słodycze, rośliny otrzymywane od obcych)
 • omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości,
 • zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w toku zajęć, scenek rodzajowych , dramy, poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań
 • poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu
 • spotkanie z weterynarzem- omówienie zachowań zwierząt gdy: zwierzę jest zdenerwowane, boi się, gdy jest chore,
 • rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych,
 • dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki, inscenizacje)
 1. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW1. METODY PRACY:
 • Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem, rozmowa
 • Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, pokaz, wystawa
 • Problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja, śniegowa kula,
 • Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne zabawy intelektualne np. krzyżówki, rebusy, rozsypanki, quizy
 1. FORMY PRACY
 • Praca indywidualna
 • Zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
 • Czynności samoobsługowe dzieci oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.
 • Spacery i wycieczki
 • Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach
 • Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim
 • Udział w konkursach, festiwalach , quizach, turniejach
 1. WARUNKI BAZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU:
 • Sale zabaw dla każdej grupy
 • Pomoce dydaktyczne do zajęć , zabaw
 • Wyposażone kąciki zabaw i sale do zabaw
 • Ogród przedszkolny

VI PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA
Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka w tym do:

 • Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 • Poszanowania wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • Wyrażania swoich uczuć i myśli.
 • Umożliwienia zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych możliwości.
 • Opieki i ochrony

Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:

 • Poszanowania własnej godności i prawo do nietykalności
 • Posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go
 • Proszenia o to czego chce, ale nie wymagania tego
 • Popełniania błędów i możliwości naprawiania ich
 • Akceptacji takim, jakim jest
 • Przebywania w warunkach sprzyjających jego rozwojowi
 • Indywidualnego tempa procesu rozwojowego
 • Przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia,
 • Korzystania z dóbr kulturalnych
 • Poszanowania własności
 • Znajomości swoich praw i korzystania z nich
 • Ciszy, spokoju i samotności , gdy tego potrzebuje
 • Korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi
 • Kształtowania prawidłowych kontaktów społecznych
 • Zabawy i wybierania towarzyszy zabaw
 • Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić z prośbą o pomoc
 • Zdobywania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania
 • Podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji
 • Uczestniczenia we wszystkich formach aktywności
 • Snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje
 • Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione
 • Regulowania własnych potrzeb
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów ,przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:

 • Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli
 • Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. Związane ze zdrowiem dzieci
 • Dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu
 • Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa
 • Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych

VII PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
Rodzice mają prawo do :

 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy nauczyciela w danej grupie
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów i niepowodzeń
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną
 • uzyskiwania fachowej pomocy pedagogicznej otwartej rozmowy z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych
 • czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola
 • wspierania przedszkola w jego działaniach

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • przestrzeganie Statutu Przedszkola Edukacyjnego w Zelowie
 • wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory
 • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej  podjętych w ramach ich kompetencji
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo
 • przestrzeganie godzin pracy przedszkola
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
 • przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola
 • wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno – wychowawczym, uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem bądź z dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku
 • VIII ZADANIA WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELANauczyciel:
 • współdziała z rodzicami i opiekunami prawnymi w zakresie realizacji zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, włącza rodziców w życie przedszkola
 • planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jej efekty
 • zbiera informacje o dzieciach – prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka
 • współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczni – pedagogiczną
 • wspiera każdego wychowanka w jego rozwoju
 • kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka
 • dba o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich
 • tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania oraz dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy
 • wspiera rozwój aktywności poznawczej nastawionej na poznawanie samego siebie oraz rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej
 • otacza indywidualną opieka każdego z wychowanków i dostosowuje metody oraz formy pracy do jego możliwości
 • utrzymuje stały kontakt z rodzicami (opiekunami) oraz udziela im rzetelnych informacji na temat jego zachowania i rozwoju
 • współpracuje z domem rodzinnym w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków
 • sumiennie przygotowuje się do pracy z dziećmi
 • prowadzi dokumentację zgodnie z określonymi przepisami
 • doskonali swoje kwalifikacje zawodowe
 • dąży do pełni własnego rozwoju osobowego
 • współtworzy dobrą atmosferę pracy w przedszkolu
 • przestrzega podstawowe zasady BHP i PPOŻ. Oraz dyscyplinę pracy
 • Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami
 • poznanie środowiska rodzinnego wychowanków
 • współdziałanie obu środowisk w celu ujednolicenia działań wychowawczych
 • prowadzenie pedagogizacji rodziców
 • stwarzanie pozytywnej atmosfery we wzajemnych kontaktach
 • inspirowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola i ochrony środowiska
 • przekazywanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego postępów i przyczyn trudności w zdobywaniu umiejętności i wiedzy
 • przedstawianie pozytywnych zachowań i osiągnięć dziecka, a dopiero w drugiej kolejności uwag negatywnych
 • inicjowanie pomocy rodziców w ulepszaniu warunków pracy placówki
 • IX ZASADY ZACHOWAŃ DZIECIUstalone zostały zasady , w których zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu normy dotyczące:
 • zachowania podczas posiłków
 • zachowania w łazience
 • zachowania w szatni
 • zachowania w sali
 • zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym
 • zachowania podczas wycieczek i spacerów
 • zachowania podczas imprez i uroczystości
 1. Zasady zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków:
 • siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi
 • jemy w ciszy
 • jemy z zamkniętymi ustami, powoli
 • odchodząc od stołu cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”
 1. Zasady zachowań w łazience:
 • mycie rąk

– podwijamy rękawy
– moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy
– zakręcamy kran
– otrząsamy ręce nad umywalką
– wycieramy dłonie w ręcznik
– zużyty ręcznik wyrzucamy do kosza

 • pielęgnacja zębów

– do kubka wlewamy letnią wodę
– dwukrotnie płuczemy usta
– na szczoteczkę wyciskamy pastę
– myjemy zęby okrężnymi ruchami
– kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą
– płuczmy szczoteczkę i wkładamy ją do kubka do góry włosiem
– kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu

 • higiena potrzeb fizjologicznych

– korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo
– zawsze po sobie spłukujemy toaletę
– myjemy ręce po wyjściu z toalety

3. Zasady zachowań w szatni:
– starannie układamy swoją odzież i buty
– pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem
– po powrocie do budynku otrzepujemy buty i je wycieramy o wycieraczkę
– przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży
– starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę
– pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy

4. Zasady zachowań w Sali:
– nie biegamy
– dzielimy się zabawkami
– mówimy umiarkowanym głosem
– przestrzegamy reguł w trakcie zabawy
– nie bijemy innych
– sprzątamy po sobie
– nie niszczymy zabawek
– używamy zwrotów grzecznościowych

5. Zasady zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym:
– bezpiecznie korzystamy z urządzeń
– nie popychamy innych
– nie bijemy się
– pomagamy sobie
– nie oddalamy się z terenu ogrodu
– słuchamy poleceń nauczyciela

6. Zasady zachowań podczas wycieczek i spacerów:
– idziemy kolejno parami
– nie popychamy się
– uważnie słuchamy
– przestrzegamy zasad ruchu drogowego
– nie oddalamy się

7. Zasady zachowań obowiązujące podczas imprez i uroczystości:
– słuchamy poleceń nauczyciela
– zajmujemy wyznaczone miejsce
– witamy się z gośćmi
– uważnie słuchamy
– żegnamy się z gośćmi
– wychodzimy w ustalonej kolejności

 1. SYSTEM NAGRÓD I KARDzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi kodeks postępowania musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie je egzekwować. Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania:
 • pochwała wobec grupy
 • pochwała indywidualna
 • pochwała przed rodzicami
 • atrakcyjna zabawa według pomysłu dziecka
 • darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności
 • drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania ,dyplomy

Nagradzamy za:

 • stosowanie ustalonych umów i zasad
 • wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania
 • wypełnienie podjętych obowiązków
 • bezinteresowną pomoc innym
 • stosowanie zasad ochrony przyrody
 • aktywny udział w pracach grupy

Po ustaleniu norm postępowania ustalamy także konsekwencje za brak podporządkowania się im.
Formy karania za niestosowanie się do ustalonych zasad:

 • upomnienie słowne
 • rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)
 • wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
 • odsunięcie na krótki czas od zabawy (w zależności od wieku dziecka)
 • zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
 • poinformowanie rodziców o przewinieniu

Kary stosujemy za:

 • nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
 • zachowania agresywne
 • niszczenie wytworów pracy innych , ich własności
 • celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków
 1. MODEL NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA EDUKACYJNEGO W ZELOWIEDOBRY NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA TO KTOŚ, KTO:

W relacjach z wychowankami:

 • jest przyjacielem dziecka, wspiera je w rozwoju
 • zna i przestrzega prawa dziecka
 • jest otwarty na problemy dziecka i jego otoczenia
 • jest kreatywny i empatyczny
 • częściej stosuje nagrody niż kary
 • zawsze dotrzymuje umów, przyrzeczeń, dochowuje tajemnic
 • potrafi przyznać się do pomyłek i błędów

W relacjach z rodzicami:

 • wspomaga rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczej
 • pogłębia wiedzę rodziców – informując o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach dziecka
 • wspólnie z rodzicami ustala tok postępowania i formy oddziaływań wychowawczych
 • uznaje prawo głosu rodziców w ważnych sprawach dotyczących dziecka
 • stwarza podstawy do budowania partnerstwa we współdziałaniu środowisk wychowawczych dziecka
 • zna warunki życia dziecka
 • odznacza się kulturą osobistą i taktem pedagogicznym

XII KODEKS PRZEDSZKOLAKA

Jestem dobrym/ dobrą kolegą/ koleżanką dlatego:

 • chętnie pomagam innym
 • mówię „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”, „dzień dobry”, „do widzenia”
 • zawsze bawię się zgodnie
 • szanuję własność innych
 • proszę o to czego chcę – ale nie wymagam
 • dbam o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych
 • szanuję pracę innych
 • dbam o czystość i porządek
 • pytam o zgodę kolegów i dorosłych
 • dbam o książki i zabawki
 • nie biję, nie popycham, nie krzywdzę innych
 • nie wyśmiewam się z innych, nie sprawiam im przykrości
 • szanuję zdanie innych
 • wiem i szanuję to, że nie każdy lubi to co ja
 • nie przeszkadzam w zabawie i pracy innym
 • mówię , co czuję i co myślę

XIII.  KRYTERIA SUKCESU I EWALUACJA

Miarą osiągnięcia celu programu wychowawczego będzie:
DZIECKO – KTÓRE:

 • Zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne.
 • Posiada świadomość przynależności narodowej; rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie”Ojczyzna”.
 • Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.
 • Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.
 • Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania.
 • Rozumie dostrzega potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.
 • Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
 • Rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie.
 • Umie cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy, potrafi godnie przyjąć porażkę.
 • Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia.
 • Zna i rozumie swoje prawa i obowiązki.
 • Wie, że ma prawo do pomocy ze strony dorosłych w sytuacjach trudnych.
 • Szanuje wartości takie jak: sprawiedliwość, dobroć, życzliwość, tolerancja, piękno, prawda.
 • Potrafi odróżniać dobro od zła.
 • Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.
 • Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.
 • Rozumie potrzeby stosowania profilaktyki pro zdrowotnej.
 • Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.
 • Rozumie potrzebę konieczności przestrzegania zasad  zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.RODZIC – KTÓRY:
 • Podejmuje systematyczną współpracę z przedszkolem
 • Jest otwarty na rady i sugestie nauczyciela
 • Czuje się współgospodarzem placówki
 • Bierze czynny udział w życiu przedszkola

UWAGI KOŃCOWE:

 • Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialne są nauczycielki ze wszystkich grup wiekowych
 • Zadania realizowane będą wspólnie z rodzicami

SPOSOBY EWALUACJI:

 • Ankieta dla rodziców
 • Ankieta dla nauczycieli
 • Ocena realizacji „Programu Wychowawczego” na końcowej radzie pedagogicznej

BIBLIOGRAFIA:
Aronson E. – Człowiek istota społeczna. Warszawa 1994
Dobson J.S. – Dzieci i wychowanie – pytania i odpowiedzi . Warszawa 2000
Faber A. Mazlish E. – Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły.Poznań 1992
Kochańska G. – Kształtowanie u dzieci zainteresowań innymi ludźmi i gotowość do niesienia im pomocy. Wrocław 1982
McDowell J. Day D. – Jak być bohaterem dla swoich dzieci. Warszawa 1997
Obuchowska I. – Kochać i rozumieć – jak pomóc swojemu dziecku przeżyć szczęśliwe dzieciństwo. Poznań 2000
Ossowska M. – Normy moralne. Warszawa 2000
Portman R. – Gry i zabawy przeciwko agresji. Kielce 1999
Prekop J. Schweizer Ch. – Niespokojne dziecko- poradnik dla zaniepokojonych rodziców. Poznań 2000
Prus – Wiśniewska H. – Zanim dziecko pójdzie do szkoły. Warszawa 1995
Sękowska Z. – Współzależność wychowania i rozwoju dziecka. Kraków 1984
Red. Szablak K. – Wychowując mówmy jednym głosem. Poznań 1998
Tilman D. Hsu D. – Wchodzenie w świat wartości. Warszawa 2005
Tilman D. Pilar Q. – Wychowanie w duchu wartości. Warszawa 2002
Way B. – Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa 1990