Program Wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY
PRZEDSZKOLA EDUKACYJNEGO
im. Jana Amosa Komeńskiego
w Zelowie

OPRACOWANY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ PRZY WSPÓŁUDZIALE RODZICÓW

PLAN PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

 1. Wstęp
 2. Cele wychowawcze przedszkola
 3. Procedury osiągania celów
 4. Prawa i obowiązki dziecka
 5. Prawa i obowiązki rodziców
 6. Zadania nauczyciela Przedszkola Edukacyjnego
 7. Standardy osiągnięć dzieci
 8. System kar i nagród
 9. Model absolwenta
 10. Model nauczyciela Przedszkola Edukacyjnego
 11. Model pracownika obsługi
 12. Zasady współpracy nauczyciela z rodzicami
 13. Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym
 14. System informacji o postępach edukacyjnych dziecka
 15. Kryteria sukcesu i ewaluacja
 16. Literatura

 

I. WSTĘP

 

Program  wychowawczy  Przedszkola  Edukacyjnego  został  stworzony w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.

„Wychowanie” jest  jednym z  trudniejszych do zdefiniowania pojęć pedagogicznych. Wychowanie w ogólnym spojrzeniu jest świadomym, celowym i specyficznym działaniem pedagogicznym rodziców lub nauczycieli, dokonywanym przede wszystkim przez słowo (i inne postaci  interakcji, zwłaszcza przykład osobisty) zmierzające do osiągnięcia  względnie  trwałych zmian w rozwoju umysłowym, społecznym, kulturowym, duchowym jednostki  ludzkiej.

Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje  i  ukierunkowuje. Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego, może uzupełnić jedynie i wzbogacić doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające. Celem działań nauczyciela powinno być pośredniczenie w przekazywaniu i nadawaniu konkretnych treści wartościom uniwersalnym w czasie wspólnego działania, a przez to powodowanie wewnętrznego rozwoju dziecka.

Program  wychowawczy  ma na celu  poprawę  jakości  pracy  edukacyjnej, uwzględnia potrzeby  społeczności  przedszkolnej tj. dzieci, rodziców  i środowiska  oraz   pracowników. Integruje  nauczycieli i rodziców  w  realizowaniu celów  wychowawczych, ujednolica  oddziaływania  wychowawcze, kieruje  procesy  wychowawcze  na   właściwe  tory.

 

II. CELE   WYCHOWAWCZE   PRZEDSZKOLA

 1. Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną oraz najbliższym środowiskiem dziecka.
 2. Poszukiwanie  wiedzy  o otaczającym świecie  i zdobywanie nowych doświadczeń.
 3. Stwarzanie dzieciom  warunków do  odkrywania siebie i innych przez  własne działania.
 4. Rozwijanie umiejętności  komunikowania się  w  sposób  werbalny  i  niewerbalny.
 5. Umożliwienie  dzieciom dokonywania  wyborów  i przeżywania  pozytywnych  efektów  własnych działań.
 6. Wdrożenie do  przestrzegania zasad  warunkujących  bezpieczeństwo.
 7. Pomoc dziecku  w  budowaniu  pozytywnego  obrazu  własnego „JA”.
 8. Kształtowanie  życzliwego i otwartego  stosunku do  ludzi  oraz  przyrody.
 9. Uczenie  dzieci  rozwiązywania  sytuacji  trudnych  na zasadzie kompromisu i  uwzględniania  potrzeb innych .

III. PROCEDURY  OSIĄGANIA  CELÓW

 

 1. METODY PRACY:
 • Przyswajanie –metody  podające: opowiadanie, wiersze, piosenki, rozmowa, historyjka  obrazkowa, praca z tekstem;
 • Odkrywanie – metody  problemowe: gry dydaktyczne, giełda  pomysłów –  „Burza  mózgów ” , inscenizacja;
 • Przeżywanie – metody  aktywizujące : pokaz, drama , wystawa -ekspozycja;
 • Działanie – metody praktyczne: ćwiczenia , gry dydaktyczne, zabawy intelektualne np. krzyżówki , rebusy , rozsypanki;

 

2. FORMY PRACY:

 • praca  indywidualna,
 • zabawa  oraz inne  rodzaje  działalności  dzieci  pozwalające  na rozwijaniu własnej  inicjatywy,
 • czynności samoobsługowe dzieci (np. związane z utrzymaniem higieny osobistej, porządku w sali, szatni ) oraz  prace  użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.,
 • spacery  i  wycieczki,
 • zajęcia organizowane  przez nauczycielkę z całą  grupą  lub  prowadzone w mniejszych zespołach,
 • udział  w  imprezach  i uroczystościach  organizowanych w przedszkolu i poza nim,
 • udział  w konkursach,  festiwalach, przeglądach, quizach, turniejach.

 

3. WARUNKI BAZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU:

 • sale zabaw dla każdej grupy ;
 • program wychowania przedszkolnego realizowany przez nauczycielki ;
 • pomoce  dydaktyczne  do zajęć, zabaw;
 • wyposażone kąciki zabaw i  sale do zabaw;
 • ogród  przedszkolny.

 

IV. PRAWA  I   OBOWIĄZKI   DZIECKA

 

Dziecko w  przedszkolu wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w tym:

 • Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 • Poszanowania wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • Wyrażania swoich uczuć i myśli.
 • Umożliwienie  zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieni indywidualnych możliwości.
 • Opieki i ochrony.

 

Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:

 • Poszanowania własnej godności i prawo do nietykalności
 • Posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go
 • Proszenia o to czego chce, ale nie wymagania tego
 • Popełniania błędów i możliwości naprawiania ich
 • Akceptacji takim, jakim ono jest
 • Przebywania w warunkach sprzyjających jego rozwojowi
 • Indywidualnego tempa procesu rozwojowego
 • Przebywania w warunkach zabezpieczających bezpieczeństwo, ochronę zdrowia oraz zdrowe jedzenie
 • Korzystania z dóbr kulturalnych
 • Poszanowania własności
 • Znajomości swoich praw i korzystania z nich
 • Ciszy, spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
 • Korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi
 • Kształtowania prawidłowych  kontaktów społecznych
 • Bawienia się i wybierania towarzyszy zabaw
 • Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić
 • Pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego
 • Zdobywania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania
 • Podejmowania decyzji (ograniczonego względami bezpieczeństwa) i ponoszenia ich konsekwencji.
 • Uczestniczenia we wszystkich formach aktywności,
 • Snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje
 • Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione
 • Regulowania własnych potrzeb
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej

 

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

Przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:

 • Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli.
 • Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci.
 • Dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu.
 • Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa.
 • Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający  z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.

 

V. PRAWA  I  OBOWIĄZKI  RODZICÓW

 

Rodzice mają prawo:

 • Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów  pracy nauczyciela w danej grupie.
 • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.
 • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących  pracy przedszkola.
 • Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi  prowadzącemu i nadzorującemu  pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa tj. Radę Rodziców.
 • Uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.
 • Proponować rodzaje zajęć dodatkowych.

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • Przestrzeganie Statutu Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego w Zelowie
 • Wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory
 • Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
 • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby  zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo
 • Przestrzeganie godzin pracy przedszkola
 • Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
 • Informowanie  o  przyczynach   nieobecności  dziecka  w  przedszkolu, niezwłocznie  zawiadamianie  o  zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
 • Przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola
 • Wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno- wychowawczym, uczestniczyć  w zebraniach rodziców, utrzymywać stały kontakt z nauczycielem bądź dyrektorem przedszkola w celu  uzyskania aktualnych informacji o dziecku.

 

VI. ZADANIA  NAUCZYCIELA  W  PRZEDSZKOLU EDUKACYJNYM

 

Nauczyciel:

 1. Współdziała z rodzicami i opiekunami prawnymi:
 • współpracuje w zakresie realizacji zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 • włącza rodziców w życie przedszkola;
 1. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jej efekty.
 2. Zbiera  informacje o dzieciach – prowadzi  obserwacje  pedagogiczne  mające na celu  poznanie i zabezpieczenie potrzeb  rozwojowych dziecka .
 3. Współpracuje ze  specjalistami  świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 4. Wspiera  każdego wychowanka w jego rozwoju.
 5. Kształci  i wychowuje  dzieci w umiłowaniu Ojczyzny w atmosferze wolności sumienia   i szacunku dla każdego człowieka,
 6. Dba  o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich
 7. Tworzy warunki  wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania oraz dąży do  pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,
 8. Wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie oraz   rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej,
 9. Otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metody i formy pracy do jego  możliwości,
 10. Utrzymuje  stały kontakt z rodzicami (opiekunami) oraz udziela  im  rzetelnych informacji na temat   dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 11. Współpracuje  z domem rodzinnym wychowanka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 12. Dba  o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków
 13. Codziennie sumiennie przygotowuje  się do pracy z dziećmi.
 14. Prowadzi  dokumentację zgodnie z określonymi przepisami.
 15. Doskonali  swoje  kwalifikacje  zawodowe .
 16. Dąży   do pełni własnego rozwoju  osobowego.
 17. Współtworzy  dobrą  atmosferę  pracy w   Przedszkolu,
 18. Przestrzega  podstawowe zasady  BHP i ppoż. oraz dyscyplinę  pracy,

 

VII. STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI

Opracowane na podstawie Kodeksu Przedszkolaka w grupach I – II

 

BĄDŹ KULTURALNY:

BĄDŹ KOLEŻEŃSKI:

KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE:

POZNAJ TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

DBAJ O SWOJE  ZDROWIE

 VIII. SYSTEM NAGRÓD I KAR

            Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi ,, Kodeks postępowania” musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwować go. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały.Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

 

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ RESPEKTUJĄCYCH USTALONE
NORMY I ZASADY ZACHOWANIA.

 • pochwała wobec grupy,
 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed rodzicami,
 • atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci,
 • darzenie dziecko szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności,
 • drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania ( odznaka, order ),

NAGRADZAMY ZA:

 • stosowanie ustalonych umów i zasad,
 • wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania,
 • wypełnienie podjętych obowiązków,
 • bezinteresowną pomoc innym,
 • stosowanie zasad ochrony przyrody,
 • aktywny udział w pracach grupy.
 • Po ustaleniu norm postępowania powinniśmy także ustalić konsekwencje za brak podporządkowania się im.

 

FORMY KARANIA ZA NIESTOSOWANIE SIĘ DO USTALONYCH
WSPÓLNIE ZASAD

 • kara naturalna jako bezpośrednie następstwo winy ( w sytuacjach nie zagrażających zdrowiu dziecka ),
 • zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
 • upomnienie słowne ( przypomnienie obowiązujących zasad ),
 • rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji),
 • wyrażenie przez nauczyciela smutku i nie zadowolenia z powodu zachowania dziecka,
 • odsunięcie na krótki czas od zabawy,
 • poinformowanie rodziców o przewinieniu.

KARY STOSUJEMY ZA:

 • nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
 • zachowania agresywne,
 • niszczenie wytworów pracy innych, ich własności,
 • celowe nie wywiązanie się z podjętych obowiązków.

IX.    MODEL   ABSOLWENTA  PRZEDSZKOLA EDUKACYJNEGO

 

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA  EDUKACYJNEGO:

 

1. DOJRZAŁOŚĆ FIZYCZNA:

 • jest sprawny ruchowo,
 •  posiada nie zaburzoną koordynację wzrokowo – ruchową,
 •  jest sprawny manualnie,
 •  cechuje go poprawne funkcjonowanie organów zmysłowych,
 •  jest odporny na zmęczenie i choroby.

2. DOJRZAŁOŚĆ UMYSŁOWA:

 • jest aktywny poznawczo,
 •  zainteresowany czytaniem i pisaniem,
 •  posiada zasób doświadczeń i wyobrażeń będących podstawą do rozwoju pojęć,
 •  orientuje się w najbliższym otoczeniu,
 •  potrafi słuchać uważnie i ze zrozumieniem,
 • wypowiada się swobodnie i zrozumiale dla otoczenia, opowiada, wyraża własne życzenia, sądy, wnioski i oceny, stawia pytania,
 • potrafi być odpowiedzialny – rzetelnie wywiązuje się z podejmowanych zadań, ma szacunek do pracy swojej i innych,
 • zna podstawowe zasady ochrony przyrody.

3. DOJRZAŁOŚĆ DO CZYTANIA I PISANIA:

 • potrafi dokonać analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej wyrazów koniecznej w procesie różnicowania kształtów, dźwięków, ich rozpoznawania i odtwarzania,
 • rozumie symboliczne znaczenie słów,
 • posiada orientację przestrzenną umożliwiającą rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków położenia odwzorowywanych form graficznych,
 • posiada rozwinięty słuch fonematyczny

4. DOJRZAŁOŚĆ DO MATEMATYKI:

 • rozumie i określa stosunki przestrzenne, czasowe, ilościowe,
 • klasyfikuje przedmioty według przeznaczenia, wielkości, kształtu, koloru,
 • dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie swoich indywidualnych możliwości,
 • zna i potrafi posługiwać się cyframi i wybranymi znakami matematycznymi.

5. DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNO – EMOCJONALNA:

 •  jest w wystarczającym stopniu samodzielny,
 •  nie ma problemów z nawiązywaniem kontaktów z nauczycielem, kolegami,
 •  podporządkowuje się obowiązującym wymaganiom dyscypliny,
 • jest obowiązkowy, wytrwały, liczy się z opinią innych,
 •  potrafi panować nad swoimi emocjami,
 •  potrafi dokonać samooceny, oceny postępowania innych, wie, co jest dobre,
 •  jest zainteresowany dziełami kultury, wrażliwy na piękno przyrody,
 •  ma poczucie własnej wartości,
 • kształtuje własne „ja” w harmonii ze środowiskiem.

X.  MODEL   NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA EDUKACYJNEGO

DOBRY  NAUCZYCIEL  I WYCHOWAWCA TO KTOŚ, KTO:

 

W relacjach z wychowankami:

 1. Jest  przyjacielem   dziecka, wspiera go w rozwoju.
 2. Zna  i  przestrzega  prawa  dziecka.
 3. Jest  otwarty  na  problemy dziecka  i jego otoczenia.
 4. Jest  kreatywny  i empatyczny,
 5. Częściej stosuje nagrody i niż kary.
 6. Zawsze dotrzymuje umów, przyrzeczeń, dochowuje tajemnic.
 7. Potrafi przyznać się do pomyłek i błędów.

 

W relacjach z rodzicami:

 1. Wspomaga rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczej.
 2. Pogłębia wiedzę rodziców – informuje o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach dziecka.
 3. Wspólnie z rodzicami ustala tok postępowania i formy oddziaływań wychowawczych.
 4. Uznaje prawo głosu rodziców w ważnych sprawach dotyczących dziecka.
 5. Stwarza podstawy do budowania partnerstwa we współdziałaniu głównych środowisk edukacji dziecka.
 6. Zna warunki życia dziecka i zainteresowania.
 7. Odznacza się  kulturą  osobistą  i  taktem  pedagogicznym.

 

W relacjach z przedszkolem:

 1.  Łatwo  nawiązuje  kontakty, jest   komunikatywny.
 2. Potrafi  współpracować w zespole, jest  koleżeński.
 3. Identyfikuje się  z  przedszkolem i pracą  pedagogiczną .
 4. Potrafi  zaplanować  pracę  opiekuńczo -wychowawczo – dydaktyczną zgodnie ze strategią rozwoju przedszkola.
 5. Posiada  wysokie  kwalifikacje  zawodowe  i stale doskonali  swój  warsztat pracy    dbając  o swój rozwój.
 6. Sumiennie  i starannie  przygotowuje się  do zajęć z dziećmi.
 7. Podejmuje  z  własnej  inicjatywy  różnorodne  czynności poza  ustalonym  harmonogramem  godzin .

 

XI. MODEL PRACOWNIKA OBSŁUGI

 

DOBRY  PRACOWNIK TO KTOŚ, KTO:

 1. Potrafi współdziałać z nauczycielem.
 2. Dba o bezpieczeństwo dzieci.
 3. Jest odpowiedzialny, kulturalny.
 4. W kontaktach interpersonalnych jest życzliwy i taktowny.
 5. Zna swoje obowiązki i sumiennie się z nich wywiązuje.
 6. Jest otwarty na problemy przedszkola.
 7. Nie angażuje się w kontakty nauczyciela z rodzicami.

 

XII. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

 1. Poznanie środowiska rodzinnego wychowanków.
 2. Współdziałanie obu środowisk w celu ujednolicenia działań wychowawczych.
 3. Prowadzenie pedagogizacji rodziców.
 4. Stwarzanie pozytywnej atmosfery we wzajemnych kontaktach.
 5. Inspirowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola i ochrony  środowiska.
 6. Przekazywanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego postępów i przyczyn trudności w zdobywaniu umiejętności i wiedzy.
 7. Przedstawianie pozytywnych zachowań i osiągnięć dziecka, a dopiero w drugiej kolejności uwag negatywnych.
 8. Inicjowanie pomocy rodziców w ulepszaniu warunków pracy placówki.

 

XIII. ZASADY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 1. Kontynuowanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi działającymi na terenie Miasta i Gminy Zelów poprzez udział w przygotowywanych imprezach i akcjach charytatywnych.
 2. Organizowanie imprez kulturalnych dla rodziców i środowiska lokalnego.
 3. Współdziałanie w pozyskiwaniu sponsorów na potrzeby związane z  wychowaniem dzieci.

XIV. SYSTEM  INFORMACJI  O  POSTĘPACH  EDUKACYJNYCH DZIECKA

 

Informacja  o postępach edukacyjnych dziecka ma:

 • Służyć  jego rozwojowi , wskazywać  jego mocne i słabe strony ;
 • Motywować do osiągania postępów  rozwojowych i edukacyjnych ;
 • Służyć  jako  podstawa do  rozmowy z rodzicami ;
 • Ułatwić kontakt  z rodzicami – tworząc  w ten sposób partnerski układ  mający na celu pomoc dziecku w osiągnięciu  jak  najpełniejszego  rozwoju;

 

Formy  przekazywania informacji:  

 • rozmowa  indywidualna , konsultacja ,
 • zebrania  ogólne i grupowe ,
 • kąciki dla rodziców,  informacja pisemna – arkusze diagnozy ,
 • zajęcia otwarte ,
 • wspólne  uroczystości  i imprezy – festyny.

 

XV. KRYTERIA SUKCESU I EWALUACJA

 

Miarą osiągnięcia celu programu wychowawczego będzie:

1. OBRAZ DZIECKA, KTÓRE:

 • zna normy i zasady obowiązujące w przedszkolu,
 • jest zainteresowane otaczającym światem,
 • wie co sprzyja i zagraża jemu samemu i kolegom,
 • jest samodzielne, bezinteresownie pomaga innym,
 • jest tolerancyjne,
 • podejmuje próby oceny swojego postępowania,
 • szanuje swoją i cudzą własność,
 • rozumie konieczność ponoszenia konsekwencji swojego postępowania,
 • zna swoje prawa i obowiązki,
 • działa na rzecz środowiska naturalnego.

 

2. DOBRA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • podejmują systematyczną współpracę z placówką,
 • są otwarci na rady i sugestie nauczyciela,
 • czują się współgospodarzami,
 • biorą czynny udział w pracach przedszkola,
 • służą radą i pomocą.

 

3. ZADOWOLENIE NAUCZYCIELI WYNIKAJĄCE Z:

 • jednolitych oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli,
 • osiągania dobrych efektów pracy,
 • bliższego kontaktu z dzieckiem, akceptowania jego podmiotowości,
 • wzrostu poziomu kompetencji wychowawczych.

 

4. UWAGI KOŃCOWE

 1. Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialne są wszystkie nauczycielki.
 2. Program zostanie wykorzystany do tworzenia mikrosystemów wychowawczych dla poszczególnych grup.
 3. Zadania realizowane będą wspólnie z rodzicami.
 4. W  ewaluacji  uwzględnia się  opinie wychowanków , rodziców , nauczycieli , pracowników  przedszkola , przedstawicieli organów  prowadzących oraz  sugestie nadzoru  pedagogicznego .

 

Sposoby  ewaluacji:

 • Analiza dokumentów – dziennik, plany wynikowe grup, arkusze umiejętności,
 • Arkusze  obserwacji,
 • Ankiety – kierowane do  rodziców , nauczycieli,
 • Ocena realizacji „Programu Wychowawczego” na półrocznej i końcowej radzie pedagogicznej.

 

XVI. LITERATURA:

 1. Encyklopedia pedagogiczna, red. Pomykało W., Fundacja Innowacja Warszawa 1997,
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. RP , nr 78 z 16 lipca 1997 r. Poz.483),
 3. Konwencja Praw Dziecka z 7 lipca 1991,
 4. H. Muszyński „ Zarys teorii wychowania”, PWN, Warszawa 1977,
 5. Podstawy pedagogiki przedszkolnej pod. Red. M. Kwiatowskiej, WSiP, Warszawa1985,
 6. Statut Przedszkola Edukacyjnego im. J.A. Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie

 

Program zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2011 z dnia 30.09.2011r.