Koncepcja Pracy

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA EDUKACYJNEGO

im. Jana Amosa Komeńskiego

w Zelowie

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324),

Statutu Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie uchwalonego przez Radę Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 2009 r.

 

Informacja o przedszkolu

Przedszkole Edukacyjne im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie istnieje od 1994 roku.

Usytuowane jest blisko w centrum miasta, co gwarantuje dobry dostęp klientów.

Siedzibą placówki jest Budynek Zborowy Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie przy ul. Sienkiewicza 14a.

W budynku na pierwszym piętrze mieszczą się 2 sale zabaw dla dzieci (wyposażone w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy). , łazienki dla dzieci i personelu, aneks kuchenny, przestronny holl oraz zaplecze magazynowe dla nauczycielek.

Na parterze znajduje się kancelaria parafii i przedszkola, sala widowiskowa.

Na poziomie -0 znajduje się szatnia dla dzieci oraz gabinet dyrektora, który jest jednocześnie pokojem nauczycielskim.

Budynek otoczony jest pięknym kompleksem parkowym.

Przedszkole zorganizowane jest dla 44 dzieci w wieku od 3 – 6 lat. Przedszkole prowadzi 2 grupy przedszkolne. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 13.00.

 

Przedszkole zatrudnia:

 • 3 nauczycielki, (w tym dyrektor)
 • 1 nauczycielka posiada stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany
 • 2 nauczycielki posiadające stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy
 • 3 pracowników obsługi i administracji

 

NASZE HASŁO TO:

„Kształcenie człowieka należy rozpoczynać w wiośnie życia”

Jan Amos Komeński

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 • Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości w warunkach bezpiecznych i przyjaznych do wspólnej zabawy i nauki,
 • kierowanie się zasadami wynikającymi z konwencji praw dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi
  wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, tak aby mogły odnosić tam sukcesy;
 • przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska;
 • rodzice są współautorami życia przedszkola;
 • programy przedszkolne ukierunkowane są na dziecko, na jego potrzeby, co umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości;
 • dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi;
 • nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne metody wychowawcze i dydaktyczne

 

PRZEDSZKOLE EDUKACYJNE:

 • Wspomaga dzieci w ich naturalnym rozwoju, wyrównuje deficyty i koryguje zaburzenia rozwojowe;
 • Troszczy się o rozwój zdolności do uczenia się matematyki i takie ukształtowanie umiejętności matematycznych, aby dzieci nie miały kłopotów ze szkolna matematyką;
 • Rozwija mowę ojczystą i prowadzi początkową nauką czytania i pisania;
 • Intensywnie rozwija dziecięce umysły w zakresie, który potrzebny jest do odnoszenia sukcesów w szkole;
 • tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego możliwościami;
 • kształtuje odporność emocjonalną dzieci, uczy znosić stresy i funkcjonować w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego;
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców;
 • zapewnia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne;
 • kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi;
 • organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką;

Przedszkole pełni funkcje kształcące, wychowawcze i opiekuńcze. Wspomaga wszechstronny rozwój i edukację dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości, w warunkach bezpiecznych i przyjaznych do wspólnej zabawy i nauki.

Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Przedszkole Edukacyjne oferuje edukację w zakresie intensywnego rozwijania dziecięcych umysłów, który jest potrzebny do odnoszenia sukcesów w szkole oraz kształtowania odporności emocjonalnej, aby dzieci lepiej znosiły stresy i potrafiły rozumnie funkcjonować w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego.

Stworzyliśmy go z myślą o dzieciach, rodzicach i środowisku, w którym żyjemy. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistów w zakresie glottodydaktyki, nauki języka angielskiego, w zakresie BHP, oraz specjalistę z zakresu informatyki.

Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci zgodnie ze współczesnymi wymogami współczesnej pedagogiki.

Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki posiadające certyfikaty, zachęcają do swobodnej zabawy. Kadra pedagogiczna i personel przedszkola stwarzają warunki do samodzielnego poznawania świata przez dzieci. Wdrażamy zasady higieny, zdrowia fizycznego i psychicznego. Bierzemy udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska naturalnego i w licznych konkursach, festiwalach, turniejach organizowanych na terenie miasta i gminy Zelów. Przedszkole jest organizatorem Przeglądów Bajek Czeskich, Festiwalu Teatrzyków Przedszkolnych „Mali – Większym”, spotkań z pisarzami literatury dziecięcej dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu i gminy Zelów.

Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole.
Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania, prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy jego aktywność.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

 

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Akceptuj, toleruj, wspieraj -wydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinuje ona codzienną naszą pracę .

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

-Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.

-Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

-Metody słowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • metoda glottodydaktyczna,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • metody aktywizujące,
 • kinezjologia edukacyjna Dennisona – zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia,
 • pedagogika zabawy „Klanza”- zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych,
 • muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo – estetycznej,
 • zabawy dowolne,
 • odpoczynek,
 • techniki mandali głównie w zajęciach i zabawach plastycznych.
 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
 • techniki twórczego myślenia,
 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
 • metodę projektu,
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów, techniki parateatralne (zabawa w teatr),
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Formy pracy:

 • praca indywidualna,
 • praca w małych zespołach,
 • praca z całą grupą,
 • „otwarte drzwi” ( zabawy i zajęcia z dziećmi nowo przybyłymi do przedszkola, warsztaty integracyjne i zajęcia otwarte dla rodziców)

Nauczyciele realizować będą w poszczególnych grupach wiekowych następujące programy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze:

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

oraz:

Program Adaptacyjny „Maluchów” Przedszkola Edukacyjnego mający na celu bezstresowe dla dziecka przekroczenie progu przedszkola.

Cele adaptacji:

 • Skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola
 • Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole
 • Nawiązanie kontaktu z rodzicami celu ułatwienia dalszej współpracy
 • Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci
 • Poznanie się i integracja rodziców między sobą

Pomoc dziecku w adaptacji:

 • Wcześniejsze przyzwyczajenie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami,
 • Uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych,
 • Oswajanie dziecka z informacją, że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek,
 • Cykl wizyt w przedszkolu – wspólne zabawy, spacery,
 • Zapewnienie dziecka, że będzie odebrane w umówionym terminie,
 • Spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie umów,
 • Zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu,
 • Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej zdrowej reakcji na nową sytuację (nie należy dziecka zawstydzać),
 • Umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do przedszkola,
 • Udział dzieci wraz z rodzicami w uroczystościach przedszkolnych organizowanych na terenie placówki: festyny, uroczystości z okazji Dnia Dziecka.

Pomoc rodzicom:

 • Zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Przygotowanie ankiet dla rodziców,
 • Przygotowanie arkusza obserwacji dziecka (obserwacja w różnych sytuacjach na terenie przedszkola),
 • Przygotowanie ankiety ewaluacyjnej cyklu spotkań adaptacyjnych,
 • Wydanie biuletynu informacyjnego dla rodziców dzieci nowo przyjmowanych, zawierającego informacje dotyczące harmonogramu przyjęć do przedszkola i organizacji pracy przedszkola,
 • Zorganizowane cyklu spotkań w przedszkolu:
 • Spotkanie rodziców z dyrektorem przedszkola, przyszłym nauczycielem wychowawcą ich dzieci  (temat spotkania: problem adaptacji dzieci do przedszkola),
 • Spotkania nauczyciela z dziećmi i ich rodzicami (minimum 2 spotkania).

Program wychowawczy Przedszkola Edukacyjnego, zawarty w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz programwychowawczy opracowany dla naszego przedszkola, którego celem jest:

 • Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu
 • wzmocnienia pozytywne.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
 • i kulturalnych.
 • Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć samorzutnych
 • i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym.
 • Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego
 • człowieka oraz rodziny, rozwijanie empatii.
 • Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość,
 • piękno, patriotyzm.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty – małej i wielkiej ojczyzny oraz
 • tożsamości narodowej i regionalnej.
 • Rozwijanie postaw prozdrowotnych.
 • Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

 

Program profilaktyki Przedszkola Edukacyjnego, który ma za zadanie uświadomić dzieciom o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi.

 

Cele programu:      

 • Uświadomienie dzieci o istniejących w życiu zagrożeniach
 • Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacji zagrożenia
 • Rozróżnianie dobra od zła
 • Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania / z przypadkowych spotkań z nieznajomym
 • Rozumienie powszechnych zakazów / nakazów w celu uniknięcia wypadku i in.
 • Utrwalenie ogólnych zasad, np. prawidłowego poruszania się po drodze oraz wewnątrz przedszkolnych, np. właściwego korzystania z placu zabaw
 • Uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny)
 • Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdrowego stylu życia)
 • Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci
 • Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami oraz najbliższym środowiskiem
 • Podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek
 • Poszerzenie wiedzy na temat praw i obowiązków dziecka
 • Zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy (działania naprawcze)
 • Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu (promocja postaw asertywnych)
 • Rozwijanie podstawowych umiejętności życiowych
 • Kształtowanie nawyków higienicznych, stosowanie zasad kulturalnego zachowania się (savoir – vivre na co dzień)
 • Uświadomienie dziecka o zagrożeniach związanych z dostępem do sieci Internet owej
 • Gimnastyka buzi i języka – profilaktyka logopedyczna

 

Zaobserwowane pozytywne efekty pracy z wyżej wymienionymi metodami:

 • Dzieci potrafią skupić uwagę na wykonywanych czynnościach
 • Potrafią przestrzegać kolejności wykonywanych czynności
 • Dzieci potrafią prawidłowo wykonać czynności ruchowe we właściwym czasie i przestrzeni
 • Pomoc w wyzbyciu się nieśmiałości
 • Gotowość do nauki czytania i pisania
 • Rozwijanie poczucia rytmu, koncentracji i uwagi
 • Liczy obiekty, wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub konkretach
 • Niwelowanie trudności i niepowodzeń w nauce matematyki
 • Pozytywny wpływ na odporność emocjonalną – radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • Pozytywne osiągnięcia naszych dzieci w szkole
 • Dzieci bardzo polubiły te zajęcia, na których oprócz słuchania angażowały, ruch, gest, czynnie uczestniczyły w poznawaniu nowych treści i wiadomości.

ZASADY PEDAGOGICZNE

Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi;

 1. Zasada indywidualizacji

Należy dużą wagę przykładać do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań , uzdolnień oraz celu dostrzegania i wykorzystywania- dla stymulacji rozwoju – okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności

 1. Zasada samodzielności

Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych, znajdujących się w sali. Mają one stała miejsce na półkach skąd dzieci biorą je i odkładają samodzielnie. Dziecko wykorzystując materiał musi samodzielnie rozwiązać zadanie. Samodzielność w podejmowaniu samodzielnych zadań służy kształtowaniu się osobowości, zwłaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania. Świadomość możliwości popełniania błędów.

 1. Zasada wolności swobody działania

Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu; tempa uczenia się, miejsca i formy pracy oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zdań, ról, partnera działania kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie oraz poczucie wpływu

 

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 • Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
 • Wszechstronny rozwój dziecka,
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
 • Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
 • Wspieranie rodziców celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole
 • Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
 • Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
 • Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

 • Zebrania ogólne z rodzicami,
 • Zebrania grupowe,
 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 • Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
 • Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,
 • Organizację i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców,
 • Organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców,
 • Organizacje uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców, np. koncerty z ich udziałem, inscenizacje, konkursy,
 • Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak: pasowanie na przedszkolaka,  jasełka, bal karnawałowy, Dzień Rodzinny z piknikiem rodzinnym, Dzień Dziecka, zakończenie roku przedszkolnego,
 • Konkursy, wycieczki,
 • Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in.  sponsorowanie dodatkowych atrakcji przedszkola ( przedstawienia teatralne w przedszkolu, wycieczki) pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy i strojów na Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych itp.

 

WSPÓPŁPRACA PRZEDSZKOLA Z INSTYTUCJAMI

Celem współpracy z instytucjami jest:

 • Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
 • Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.
 • zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego

Sposoby współpracy:

 • włączanie się w organizowanie na terenie miasta i gminy przedsięwzięć  kulturalnych, konkursów, teatrzyków oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym

Współpracujemy z :

 • Przedszkolami z terenu miasta – organizacja i udział w konkursach, turniejach itp., wspólne spotkania, pochody
 • Szkołami Podstawowymi na terenie miasta i gminy
 • Dzieci przedszkolne zwiedzają szkołę,
 • Oglądają przedstawienia dzieci ze szkół (absolwentów przedszkola),
 • Biorą udział w konkursach i imprezach organizowanych przez szkoły,
 • Biblioteką Publiczną w Zelowie
 • Wycieczki do biblioteki – Zajęcia biblioteczne,
 • Wypożyczanie przez dzieci książek,
 • Organizowanie wystaw prac dziecięcych w bibliotece
 • Udział dzieci w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełchatowie
 • Badania przesiewowe 5- 6 – latków psychologiczno – pedagogiczne i logopedyczne,
 • Wymiana uwag na temat dzieci z zaburzeniami i prowadzenie pracy wyrównawczej zgodnie z zaleceniami specjalisty przy współpracy rodziców.
 • Pedagogizacja rodziców – udział rodziców w spotkaniach ze specjalistami
 • Udział nauczycieli i rodziców w dniach otwartych poradni
 • Teatrem  –  artystami scen polskich
 • Upowszechnianie kultury teatralnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym poprzez: wyjazdy na bajki do teatru i jego zwiedzanie, udział w przedstawieniach teatralnych na terenie naszego przedszkola.
 • Komisariatem Policji
 • pogadanki z udziałem Policjanta na temat bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym
 • zwiedzanie komisariatu Policji
 • Ochotniczą Strażą Pożarną
 • Wycieczki do remizy strażackiej i poznawanie pracy strażaka
 • Zakładami pracy i prywatnymi firmami
 • pozyskiwanie środków  rzeczowych na rzecz przedszkola,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi na terenie przedszkola bądź w zakładzie pracy
  (górnik, piekarz)
 • Samorządem terytorialnym
 • włączanie się w organizowanie na terenie miasta przedsięwzięć  kulturalnych,
 • udział w imprezach o charakterze lokalnym
 • Stowarzyszeniem Czechów w Polsce
 • Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie pozyskiwania środków finansowych na zachowanie tożsamości narodowej Czechów w Polsce

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Placówka ma swoje imię, logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Pasowanie na Przedszkolaka,
 • akcja „Sprzątanie świata”
 • Spotkanie z górnikiem
 • Spotkanie z policjantem
 • Jasełka
 • bal karnawałowy
 • Dni otwarte w przedszkolu
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem
 • Dzień Ziemi
 • Przegląd Bajek Czeskich
 • spotkanie ze Strażą Pożarną
 • Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych
 • Dni adaptacyjne

 

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez udostępnianie kroniki przedszkolnej, umieszczanie informacji na  stronie internetowej, eksponowanie nagród zdobytych w konkursach, tworzenie gazetek tematycznych dla rodziców a także publikowanie osiągnięć przedszkola w prasie lokalnej.

 

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Wychowanek naszego przedszkola jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, jest aktywny, dociekliwy i ambitny, rozumie świat i wartości w nim nagromadzone, dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Posiada wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające mu sprostać wymaganiom stawianym w szkole podstawowej i życiu dorosłym.

 

Uczy się:

Zna i wykorzystuje wiedzę o otoczeniu bliższym i dalszym, jest przyjaźnie nastawiony do uczenia się oraz podejmowania wysiłku intelektualnego, dzięki czemu szybko przyswaja nowe wiadomości i umiejętności.

Myśli:

Jest rozbudzony w kierunku aktywizowania procesów umysłowych, takich jak: spostrzeganie, porównywanie, klasyfikowanie, analiza i synteza, wyciąganie wniosków, uogólnianie, posługiwanie się pojęciami ogólnymi.

Poszukuje:

Jest chłonny nowej wiedzy, lubię odkrywać i doświadczać, prezentuje postawę inspiratora własnych odkryć, poszerza swój krąg zainteresowań poznawczych.

Działa:

Jest twórczy, pomysłowy, kreatywny, cierpliwy, konsekwentny w działaniu, podejmuje się różnorodnych aktywności zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami.

Współpracuje:

Potrafi z innymi podejmować się realizacji zadań, przestrzega ustalonych zasad i norm współżycia w grupie.

Komunikuje się:

Nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi, potrafi wyrażać swoje myśli i potrzeby, umiejętnie kieruje własnymi emocjami.

Doskonali się:

Wykazuje się samodzielnością, samooceną, samokontrolą w zakresie doskonalenia i modyfikowania swojego nastawienia do siebie i innych.

 

DZIAŁANIA PODNOSZACE JAKOŚĆ PRZEDSZKOLA

Formy nagradzania zachowań zgodnych z regulaminem norm i zasad obowiązujących w grupie

 • Nagradzanie pochwałą i uznaniem
 • Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności
 • Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy
 • Przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela
 • Atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka
 • Drobne nagrody rzeczowe – ordery uznania

Środki zaradcze w przypadku niestosowania się do ustalonych zasad

 • Tłumaczenie i wyjaśnianie
 • Ukazywanie następstw postępowania , tłumaczenie dziecku ,aby skłonić go do autorefleksji
 • Wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka
 • Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
 • Czasowe odebranie przyznanego przywileju
 • Utworzenie kącików agresji
 • Odsuniecie od zabawy- polecenie wykonania zadania mającego na celu wyciszenie złych emocji

Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci:

 • Obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników
 • Przeprowadzenie diagnozy: wstępnej dla dzieci nowych, po I semestrze i końcowej
 • Prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Wymiana doświadczeń ze specjalistami
 • Ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • Obserwacji funkcjonowania w grupie
 • Wytworów prac dzieci
 • Arkuszy obserwacji rozwoju dzieci
 • Prezentacji umiejętności ( występy, konkursy)
 • Materiały reportażowe ( zdjęcia, filmy, kroniki, albumy)
 • Rozmowy

Sposoby informowania rodziców o postępach dzieci

 • Prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Organizowanie dni otwartych
 • Organizowanie zebrań, warsztatów
 • Omawianie arkuszy diagnostycznych
 • Arkusz informacyjny osiągnięć dziecka w przedszkolu
 • Organizowanie zajęć otwartych
 • Prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych

 

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wynikających w szczególności z:

 • wybitnych uzdolnień,
 • niedostosowania społecznego,
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności,
 • zaburzeń komunikacji językowej,
 • choroby przewlekłej,
 • sytuacji kryzysowych i traumatycznych,
 • zaniedbań środowiskowych,
 • trudności adaptacyjnych,
 • odmienności kulturowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:

 • Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,
 • Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym:

a) poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną),

b) zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

c) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,

e) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,

f) działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem tworzących Zespół. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

 • rodziców,
 • nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
 • specjalisty,
 • poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

– zajęć dla dzieci

-porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

 

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 • Prowadzenie kroniki przedszkola
 • Organizacja uroczystości między przedszkolnych,
 • Prowadzenie strony internetowej placówki,
 • Zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
 • Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, gadżety z nadrukiem, logo przedszkola itp.).

 

KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA

Dalsza praca nad naszą koncepcją, ewaluacja koncepcji:

 • Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję
 • Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego,
 • Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków- wprowadzenie koniecznych zmian
 • Po zakończeniu każdego roku – sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian, ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych
 • Po zakończeniu realizacji całej koncepcji – ocena efektów realizacji koncepcji, wnioski do planowania pracy w latach następnych.
 • Rodzice zapoznają się z Koncepcją poprzez stronę internetową, mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji

Zamierzenia do dalszej pracy:

W zakresie bazy:

 • remont holu przedszkola – ściana odgradzająca klatkę schodową od holu przedszkola, zamontowanie ogrzewania
 • generalny remont sali zajęć dzieci 3 – 4 letnich
 • remont łazienki starszaków
 • zorganizowanie placu zabaw i sukcesywne doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny,
 • sukcesywne wyłożenie powierzchni miękkiej w ogrodzie
 • remont sali widowiskowo – rytmicznej

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

 • Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Wdrażanie innowacji pedagogicznej
 • Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 • Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,
 • Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje,
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-dyrektor;

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

 • Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem
 • Współpracowanie z nauczycielami innych placówek celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy.,
 • Zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promowania pracy placówki i wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Podjęcie współpracy z lokalnymi animatorami kultury i sztuki w celu bliższego poznania dorobku kulturowego regionu .

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom:

wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw, poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2010-2015

ZADANIA PLANU ROCZNEGO

2010/11

„Przedszkolak twórcą i artystą”– edukacja artystyczna – wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

2011/12

„Z ekologią na co dzień” – edukacja ekologiczna – kształtowanie postaw proekologicznych , rozumienie roli czystego powietrza, wody dla prawidłowego rozwoju roślin , zwierząt i ludzi

2012/13

,,Zdrowo i bezpiecznie” – edukacja zdrowotna i aktywność ruchowa , odporność psychiczna i fizyczna warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego . Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych , propagowanie zdrowego stylu życia , kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kierowanie się zasadami bezpieczeństwa

2013/14

„Świat wokół Nas” – edukacja społeczna – kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej). Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, ci dobre i co złe.

2014/15

„Mały badacz i odkrywca”– rozwijanie twórczych postaw dziecka , talentów i zainteresowań poprzez zabawy badawcze i eksperymentowanie

 

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA LATA 2010 – 2015

KIERUNKI WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Elementy składowe koncepcji:

 •  roczne plany pracy przedszkola
 • program wychowawczy przedszkola
 •  zestaw programów wychowania przedszkolnego