Koncepcja Pracy

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA EDUKACYJNEGO

im. Jana Amosa Komeńskiego

w Zelowie

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324),

Statutu Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie uchwalonego przez Radę Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 2009 r.

Informacja o przedszkolu

Przedszkole Edukacyjne im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie istnieje od 1994 roku.

Usytuowane jest blisko w centrum miasta, co gwarantuje dobry dostęp klientów.

Siedzibą placówki jest Budynek Zborowy Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie przy ul. Sienkiewicza 14a.

W budynku na pierwszym piętrze mieszczą się 2 sale dla dzieci (wyposażone w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy) , łazienki dla dzieci i personelu.

Na parterze znajduje się gabinet dyrektora,c sekretariat przedszkola, 2 sale dla dzieci (wyposażone w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy), łazienki dla dzieci i personelu oraz holl z miejscem dla dzieci i rodziców.

Na poziomie -0 znajduje się szatnia dla dzieci, kancelaria parafialna, pokój do gimnastyki korekcyjnej oraz pokój nauczycielski .

Budynek otoczony jest pięknym kompleksem parkowym.

Przedszkole zorganizowane jest dla 88 dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat. Przedszkole prowadzi 4 grupy przedszkolne. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 16.00.

Przedszkole zatrudnia:

 • 7 nauczycieli
 • 5 pracowników obsługi i administracji

NASZE HASŁO TO:

„Kształcenie człowieka należy rozpoczynać w wiośnie życia”

Jan Amos Komeński

MISJA PRZEDSZKOLA

 • Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości w warunkach bezpiecznych i przyjaznych do wspólnej zabawy i nauki,
 • Kierowanie się zasadami wynikającymi z konwencji praw dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi
  wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, tak aby mogły odnosić tam sukcesy;
 • przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska;
 • rodzice są współautorami życia przedszkola;
 • programy przedszkolne ukierunkowane są na dziecko, na jego potrzeby, co umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości;
 • dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi;
 • nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne metody wychowawcze i dydaktyczne

PRZEDSZKOLE EDUKACYJNE:

 • Wspomaga dzieci w ich naturalnym rozwoju, wyrównuje deficyty i koryguje zaburzenia rozwojowe;
 • Troszczy się o rozwój zdolności do uczenia się matematyki i takie ukształtowanie umiejętności matematycznych, aby dzieci nie miały kłopotów ze szkolna matematyką;
 • Rozwija mowę ojczystą i prowadzi początkową nauką czytania i pisania;
 • Intensywnie rozwija dziecięce umysły w zakresie, który potrzebny jest do odnoszenia sukcesów w szkole;
 • tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego możliwościami;
 • kształtuje odporność emocjonalną dzieci, uczy znosić stresy i funkcjonować w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego;
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców;
 • zapewnia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne;
 • kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi;
 • organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką;

Przedszkole pełni funkcje kształcące, wychowawcze i opiekuńcze. Wspomaga wszechstronny rozwój i edukację dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości, w warunkach bezpiecznych i przyjaznych do wspólnej zabawy i nauki.

Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.