Tematyka miesiąca 6-latki

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH

NA MIESIĄC CZERWIEC

Tematy kompleksowe:

  1. WAKACJE TUŻ, TUŻ…
  2. KOLORY LATA
  3. DO SZKOŁY!

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci.

Czytanie prostych wyrazów i zdań.

Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.

Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.

Dekodowanie i kodowanie informacji za pomocą znaków i liczb.

Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.

Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.

Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa.

Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.

Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta

Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.

Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.

Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.

Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.

Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może dziecko spotkać w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.

Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.

„Czytankowo” –słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków.

 

Dodatkowe zadania do codziennej realizacji:

  • Glottodydaktyka – wspomaganie rozwoju dzieci w sferze działalności językowej wg programu prof. Bronisława Rocławskiego ,,Nauka czytania i pisania- program edukacji językowej”
  • Dziecięca matematyka – wspomaganie rozwoju dzieci w sferze działalności matematycznej wg programu prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej ,,Dziecięca matematyka”